กระบวนการเสนอผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

พบรายงานว่า  ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะวิชา เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่อยู่ในตัวบุคคล
ซึ่งมีการจัดการความรู้ เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
ซึ่งวิทยากรเลือกกรณีตัวอย่างด้วยการนำเสนอผ่านผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์เรื่อง Information Ethics and Behaviors of Upper Secondary Students Regarding the Use of Computers and The Internet ในวารสาร Journal of Information Ethics  ซึ่งเป็นผลงานที่ทำร่วมกับ อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย ในการนำเสนอผลงานครั้งนี้
มีกระบวนการโดยสรุป ดังนี้
– อาจารย์ทำวิจัยแล้วเสร็จ และมีผลงานที่พร้อมสำหรับการตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการ
– ศึกษา และเลือก e-Journal หรือ Journal ที่สนใจจากห้องสมุด และตรงกับสาขาวิชาของผู้วิจัย
– บอกรับวารสาร (Subscriptions) ที่สนใจกับสาขาวิชา
เช่น Journal of Information Ethics
แล้วอ่านเพื่อทบทวนวรรณกรรม และศึกษาวารสาร ซึ่งเงื่อนไขของวารสารที่น่าสนใจ มีดังนี้
วารสารตีพิมพ์ 2 ครั้งต่อปี คือ ฤดูใบไม้ผลิ (spring) และ ฤดูใบไม้ร่วง (fall)
วารสารมีเฉพาะ hard copy ค่าสมาชิกต่อปีคือ $120 สำหรับสถาบันการศึกษา หรือ $40 สำหรับบุคคล
ถ้าอยู่นอกสหรัฐอเมริกาต้องบวกเพิ่ม $20
– ศึกษาเงื่อนไขการส่ง Journal ว่าส่งที่ไหน มีรูปแบบการเขียนอย่างไร
ที่ http://www.mcfarlandbooks.com/customers/journals/journal-of-information-ethics/
โดยเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ 4 – 6 หน้า ส่วนบทความมีขนาด 10 – 25 หน้า
โดย Style การเขียนทั้งเรื่อง General Instructions, Content, Style, Documentation
สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ และศึกษาได้จากบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารที่บอกรับมา
– เมื่อเขียนบทความตาม Style ที่กำหนดแล้ว ก็ส่งไปให้กับบรรณาธิการ เพื่อพิจารณาส่งให้ peer reviewer
– เมื่อ peer reviewer ก็จะอ่าน และมีข้อเสนอแนะมาให้แก้ไข
เมื่อแก้ไขแล้ว ก็ส่งกลับไปให้พิจารณาปรับแก้ และส่งกลับไปใหม่
ทำเช่นนี้จนกว่า peer reviewer จะให้ผ่าน
– มีหนังสือตอบรับจากวารสาร และวารสารบางฉบับมีค่าตอบแทนให้กับผู้เขียน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนด้านการวิจัย คือ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย แล้วนำผลงานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และเปิดให้มีการนำมาพิจารณาปรับใช้สำหรับแต่ละคนต่อไป โดยมีเว็บไซต์อยู่ที่ http://it.nation.ac.th/research

Tags: ,

Leave a Reply

*