การขอใช้สถานที่และการซ่อมบำรุง

การขอใช้สถานที่และการซ่อมบำรุง

1.ทำบันทึกขอใช้สถานที่ผ่าน อ.ธวัชชัย  แสนชมภู

 

การขอใช้สถานที่และการซ่อมบำรุง

 

งานอาคารสถานที่ ตั้งอยู่ ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจชุมพล  พรประภา มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาซ่อมบำรุงอาคาร วัสดุอุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ งานสาธารณูปโภค ให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานและคุ้มค่า มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในการขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม สัมนา หรือสอบแข่งขันต่าง ๆ

 

 1. ระเบียบปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่
  • การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ ควรแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3  วัน
  • นำบันทึกขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ให้หัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรอง
  • นำบันทึกขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ที่ลงนามผู้ขอใช้แล้วให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ
  • นำบันทึกขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ส่งให้หัวหน้างานงานอาคารสถานที่
  • งานอาคารสถานที่ประสานงานกับหน่วยงานที่ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่
  • เมื่อใช้อาคารสถานที่เรียบร้อยแล้ว งานอาคารสถานที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ทุกครั้ง
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
  • เมื่อได้รับแจ้งการชำรุดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
  • เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ที่แจ้งชำรุด หากแก้ใขได้ทันทีก็แก้ใขให้เสร็จภายใน 1 วัน
  • กรณีที่ต้องจัดซื้อวัสดุหรือซ่อมเองไม่ได้ หัวหน้างานอาคารสถานที่ทำบันทึกขอซื้อวัสดุหรือขอจ้างช่างภายนอกผ่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้างานบัญชีการเงินและอธิการบดี
  • เมื่อได้รับอนุมัติแล้วนำเรื่องขออนุมัติผ่าน ntu ทางเมล์
  • หลังจากผ่านการอนุมัติทางเมล์แล้วจึงนำเรื่องขออนุมัติผ่านระบบ workflow อีกครั้งหนึ่ง
  • เมื่อได้รับการอนุมัติในระบบ workflow แล้วนำเอกสารทั้งหมดยื่นที่ฝ่ายการเงินเพื่อขอเบิกเงิน
  • เมื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมบำรุงเสร็จแล้ว ให้เข้าระบบ workflow อีกครั้งเพื่อเคลียร์ค่าใช้จ่าย

รายละเอียดคลิกที่นี่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน งานอาคารสถานที่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*