การอบรมเรื่อง ประชาคมอาเซี่ยนฯ ที่บ้านดง

asean training
asean training

ประชาคมอาเซี่ยน เป็นเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งในรายวิชาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอาเซี่ยน (SOCI 101) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่กำหนดให้เรียนในระดับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียน และสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์   วรางค์รัตน์

ประกอบกับ การอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและสังคม เป็นการบริการวิชาการที่เป็นพันธกิจของ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงได้จัดโครงการเรื่อง “ประชาคมอาเซี่ยน : มิติใหม่ของสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมหนองบอม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนครั้งนี้

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การศึกษาพื้นฐานทางสังคม การเมืองของประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน พัฒนาการการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซี่ยน และการเป็นประชาคมอาเซี่ยน   เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในจำนวน 10 ประเทศของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน พัฒนาการของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน จึงมีผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยทุกมิติ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการสร้างภูมิป้องกันผลกระทบทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น

สรุปผลการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน  ผู้เข้าฟังการบรรยายมีความพึงพอใจมากตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้   1) พึงพอใจที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน (ค่าเฉลี่ย 3.67)    2) วิทยากร (ค่าเฉลี่ย 3.60)    3) ห้องอบรม / สถานที่จัดอบรม (ค่าเฉลี่ย 3.53)          4) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน (ค่าเฉลี่ย 3.50) 5) พึงพอใจความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมของเรา เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (ค่าเฉลี่ย 3.47) โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย  3.30) จากคะแนนระดับ 5

ศุกร์ ไทยธนสุกานต์
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002586330046

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. กำลังศึกษาการลดจำนวนมื้ออาหาร เพื่อลดการรับปริมาณสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 2. กำลังศึกษาการลดความต้องการของตนเอง เริ่มที่การลดปัจจัยปรุงแต่งภายนอก โดยสวมเสื้อสีดำ ที่สอดคล้องกับการไว้ทุกข์ให้กับผู้มีพระคุณล้นเกล้าทุกคน
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คณะสังคมศาสตร์ฯ, บริการวิชาการ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ การอบรมเรื่อง ประชาคมอาเซี่ยนฯ ที่บ้านดง

  1. kanungsuk พูดว่า:

    เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดีคะ ….เพราะการเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ที่เป็นนโยบายในระดับชาติ ก็ควรให้ชุมชนได้เตรียมความพร้อมก่อน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนพัฒนาไปอย่างสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติได้ในอนาคต หากทำโครงการนี้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป…ขอบคุณคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*