รวมงานหนังสั้นของนักศึกษา comp 100

6 ส.ค.53 รวมงานหนังสั้นของนักศึกษาในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 1/2553 จำนวน 19 เรื่อง นักศึกษาร่วมกันจัดทำสื่อวีดีโอ เพื่อฝึกปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้ในการนำเสนอด้วย Powerpoint
1) โยนกของเรา น.ศ.บัญชี (531:c100:11) ประกอบด้วย นางสาวสงกรานต์ สมทิพย์ นางสาวโศรดา ทองคำ เป็นการนำเสนออาคารในมหาวิทยาลัย และภาพกิจกรรมน่าประทับใจ ผ่าน 2 สาวคู่ขวัญสาขาบัญชี http://www.youtube.com/watch?v=6c_2XCknHTA
2) แนะนำมหาวิทยาลัยโยนก น.ศ.นิติ (531:c100:12) ประกอบด้วย นายธีรพันธุ์ ทองสกุล นายชัยวัฒน์ มีมานะ นายปฐมพงษ์ กาลรา เป็นการนำเสนอด้วยการพาเดินชมสถานที่น่าประทับใจในมหาวิทยาลัยแบบ 2 หนุ่ม 2 มุมสาขานิติ http://www.youtube.com/watch?v=wu3ZYR_GjO8
3) หมาเห่าเครื่องบิน (531:c100:13) ประกอบด้วย นางสาวชณัฐดา ไยธาวุฒิ นางสาวชนัดดา เปรมสุขดี นายภาสกรณ์ จันทรัตน์ เป็นการนำเสนอละครชีวิตรักของนักศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเราคือตัวเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือสวมหน้ากากเข้าหากัน เพื่อใคร http://www.youtube.com/watch?v=ExgI1Qq0a_I
4) แนะนำมหาวิทยาลัยโยนก (531:c100:14) ประกอบด้วย นางสาววิลาวัณย์ ขันนาแล นายสักกรินทร์ หลวงพันเทา นางสาวจิราพรณ์ วงษ์จักร เป็นการนำเสนอภาพกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง http://www.youtube.com/watch?v=9zYatPJu67U
5) YONOK TOP 5 (531:c100:21) ประกอบด้วย นายสุทธินนท์ พรมพา นายไวภพ ตุ้ยน้อย นายสราวุธ จันต๊ะวงศ์ นายเสฏฐวุฒิ ออนตะไคร้ เป็นการนำเสนอกลุ่มภาพสวย 5 อันดับแรก โดยการคัดเลือกของทีมงาน http://www.youtube.com/watch?v=6o8yntsKSZo
6) ชีวิตเด็กหอ (531:c100:22) ประกอบด้วย นางสาวเบญจวรรณ ขันแก้ว นางสาวนิจรินทร์ ปิ่นฝั้น นางสาวภควรรณ กีรติภูษณ นายภูริวัฒน์ ทิพรศ เป็นการนำเสนอชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยผ่านมุมมองของเด็กหอโยนกด้วยกัน http://www.youtube.com/watch?v=s6RiKzqbJTY
7) YONOK Unseen (531:c100:23) ประกอบด้วย นายชัชวาลย์ มลเทียร นายธนธัช แจ่มแจ้ง นายเบญจมินทร์ ยศปัญญา นางสาวพัชรี โชครวย เป็นการนำเสนอภาพธรรมชาติแสนสวย โดยเฉพาะผีเสื้อกับดอกไม้ http://www.youtube.com/watch?v=6b53ggGEg-M
8) วัดศรีชุม (531:c100:31) ประกอบด้วย นางสาวปวีนาถ เครือลาว นางสาววิลาวัลย์ มะโนแสน นายเชาวฤทธิ์ พรพรรณทิวา นางสาวอริศรา จิระ เป็นการนำเสนอวัดศรีชุม โดยใช้กล้องถ่ายวีดีโอจากโทรศัพท์มือถือ http://www.youtube.com/watch?v=tMftLD8D0GQ
9) Sport in University (531:c100:33) ประกอบด้วย นายเอนก อัครนันท์ นางสาวมัทณี สอนเสือ นายวาที ศรีมูล นางสาวพิมพ์พิศสมัย ทรัพย์แตง เป็นการนำเสนอการเล่นกีฬาที่หลากหลายอย่างมีความสุข มีนักแสดงรับเชิญเพียบครับ http://www.youtube.com/watch?v=4SJTjNVGfp4
10) วัดเจดีย์ซาวหลัง (531:c100:34) ประกอบด้วย นายธนกร พรวรรณพงศา นางสาวอริสา ยืนหมั้น นางสาวธัญญาภรณ์ ภักดี นางสาวสุรีย์ฉาย ปามาใจ เป็นการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง คือ วัดเจดีย์ซาวหลัง โดยใช้มือถือ Nokia 5530 เป็นอุปกรณ์บันทึกวีดีโอ http://www.youtube.com/watch?v=JTn2dwB_s1U
11) หอพักห้อง 2202 ทับ 1 (531:c100:35) ประกอบด้วย นายรุ่งโรจน์ เมตตะธำรงค์ นายนิมิตร จันทราช นายปรัชญา มาวงค์วัน เป็นละครชีวิตนักศึกษาชายในอีกมุมหนึ่งของหอพักในประเทศไทย อยู่กันอย่างมีความสุขตามประสาชายโสด http://www.youtube.com/watch?v=GeKuCRTOBt8
12) แนะนำมหาวิทยาลัยโยนก (531:c100:36) ประกอบด้วย นางสาวสุชาวดี ยวงแก้ว นางสาวเรศรินญา สมรภูมิ นางสาวดลพร แพงกระโทก เป็นการนำเสนอมหาวิทยาลัยโยนกผ่านมุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในชื่อกลุ่ม Freshy Girls http://www.youtube.com/watch?v=kwKTS7IwibA
13) เพื่อน มิตรภาพ ความรัก (531:c100:37) ประกอบด้วย นางสาวลลิตา ด่านคุ่ม นางสาวเบญจมาศ ตันวงศ์ นางสาวเมธานันท์ ทับประทุม นางสาวอรวรรณ ผิวผ่อง เป็นละครชีวิตที่แสดงถึงความไม่ยั่งยืน ได้มาก็ต้องเสียไป เป็นบทเรียนชีวิตว่าผู้ชายไว้ใจไม่ได้ http://www.youtube.com/watch?v=U3xDaK0XEcM
14) ภาพดีดีที่โยนก (531:c100:41) ประกอบด้วย นายสุรพล นครชัย นางสาวจุฑามาส ฤทธิ์เจริญ นางสาวอภิญญา ต๊ะนางอย เป็นการนำเสนอภาพสวย ๆ ในมหาวิทยาลัยโยนก http://www.youtube.com/watch?v=q8684u-7Tj4
15) เพื่อน (531:c100:42) ประกอบด้วย นางสาวศิรินาถ กงซุย นางสาวปทุมพร กงซุย นางสาวมัชรียะ ยูโซ๊ะ เป็นการนำเสนอสไลด์ภาพถ่ายเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่สวยงาม http://www.youtube.com/watch?v=8wD-s6fMRew
16) รถไฟฟ้ามาหาโยนก (531:c100:43) ประกอบด้วย นางสาวศิริพร แก่นคำ นางสาวสุวาธิณี ศรีสอน นางสาวจันทร์เพ็ญ สุทธิพันธ์ นางสาววราภรณ์ ภูคำอ้าย เป็นการนำเสนอละครชีวิตที่ไม่สมหวัง และผิดคาดจากที่ตั้งไว้ของเด็กสาวหอพัก http://www.youtube.com/watch?v=VEkgy-_ZegM
17) มีความรู้สึก (531:c100:44) ประกอบด้วย นายคมสัน ฤทธิแผลง นางสาวอรพรรณ ยนวงศ์ นางสาวสุพัฒรา อินทร์ปั่น เป็นการนำเสนอชีวิตนักศึกษาหอพักทั้งชายและหญิงในมหาวิทยาลัยโยนก http://www.youtube.com/watch?v=GSe6ONhFk7s
18) มนต์รักโยนก ภาค 2 (531:c100:45) ประกอบด้วย นายภัทรนัย ไชยพรม นางสาวหทัยกาญจน์ กลั่นบิดา นางสาวณัฎฐา ธงทอง เป็นการจำลองภาพชีวิตของนักศึกษา 2 คน ในมหาวิทยาลัยโยนก http://www.youtube.com/watch?v=nvieJo3ldv8
19) CASANOVA ฆ่าก็ตาย (531:c100:46) ประกอบด้วย นายภานุวัฒน์ วิใจคำ นายสุทิน ชูขัน นายกติษิเดช ปาจุวัง เป็นการนำเสนอภาพจำลองชีวิตรักหลายเศร้า เป็นบทเรียนในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ต้องระวังให้มาก http://www.youtube.com/watch?v=HApVsdYA8Xs

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. กำลังศึกษาการลดจำนวนมื้ออาหาร เพื่อลดการรับปริมาณสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 2. กำลังศึกษาการลดความต้องการของตนเอง เริ่มที่การลดปัจจัยปรุงแต่งภายนอก โดยสวมเสื้อสีดำ ที่สอดคล้องกับการไว้ทุกข์ให้กับผู้มีพระคุณล้นเกล้าทุกคน
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บริการวิชาการ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*