ระบบการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปริญญาตรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชน จังหวัดน่าน

ระบบการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปริญญาตรี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเยาวชน จังหวัดน่าน

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน เป็นโครงการร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยและมหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดน่าน ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนชั่น อันเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านกำลังคนที่จะรองรับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสนับสนุน ผลักดันให้นักเรียนในจังหวัดน่านที่ได้รับทุนการศึกษานำความรู้มาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ตลอดจนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในบ้านเกิดของตนเอง รวมถึงโครงการทุนการศึกษาฯ นี้ มหาวิทยาลัยเนชั่นได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ทำเนียบรัฐบาล ให้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯอีกด้วย โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 (รุ่น 1)เป็นต้นมา รุ่นละ 60 คน ทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 450,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุน
1. ผู้รับทุนต้องศึกษาตามระยะเวลาตลอดหลักสูตร
2. ผู้รับทุนต้องสนับสนุน ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ตามทุนการศึกษาที่ได้รับ
3. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การระงับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะระงับทุนการศึกษาเมื่อ
1. ผู้รับทุนไม่ลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ผู้รับทุนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
3. ผู้รับทุนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควร
4. ผู้รับทุนมีความประพฤติเสื่อมเสีย
5. ผู้รับทุนการศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่ามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรให้ระงับทุนการศึกษา

การเบิกจ่ายทุนการศึกษา
ผู้รับทุนการศึกษา ดำเนินการดังนี้
1. ผู้รับทุนการศึกษารายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษาที่งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับการเปิดบัญชีธนาคารให้พร้อม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับทุน
2. เมื่อผู้รับทุนการศึกษา ได้รับสมุดบัญชีเงินฝากแล้ว ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานตัวเพื่อรับเงินค่าครองชีพเป็นประจำทุกเดือน ณ ห้องบัญชีการเงิน ภายในอาทิตย์แรกของเดือน ยกเว้นช่วงปิดภาคการศึกษา ไม่ต้องรายงานตัว
3. ผู้รับทุนการศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทุกภาคการศึกษา

งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ดำเนินการดังนี้
1. กำหนดวันรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อรายงานตัวนักศึกษาทุน และประสานงานกับธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนฉัตรไชย เพื่อเตรียมเปิดบัญชีให้นักศึกษาทุน
2. เมื่อนักศึกษาทุนได้รับสมุดบัญชีธนาคารแล้ว งานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ส่งรายชื่อนักศึกษาทุนให้งานทะเบียนฯ ,สำนักพัฒนานักศึกษา และงานบัญชีการเงิน

งานทะเบียนฯ ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ก่อนการรับลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามกำหนดการรับลงทะเบียน

สำนักพัฒนานักศึกษา
1. ตรวจสอบข้อมูลการได้รับทุนการศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
2. จัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
3. จัดทำรายงานการดำเนินงานทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกภาคการศึกษา
4. ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกปีการศึกษา
5. ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างนักศึกษาทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และ ธนาคารกสิกรไทย เป็นประจำทุกปีการศึกษา

งานบัญชีการเงินฯ ดำเนินการดังนี้
1. กำหนดเลขที่ Vendor ของนักศึกษาทุนฯทุกคน เพื่อเตรียมเข้าระบบการนำจ่ายค่าครองชีพรายเดือนผ่านระบบ Workflow
2. ตรวจสอบการรายงานตัวของนักศึกษาทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และติดตามให้มารายงานตัวให้ครบทุกคน
3. จัดทำบันทึกเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายค่าครองชีพประจำเดือน ทุกเดือน ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน เมื่อได้รับการอนุมัติให้นำเรื่องเข้าสู่ระบบWorkflow กำหนดให้เงินค่าครองชีพเข้าบัญชีนักศึกษาทุนทุกวันที่ 1 ของเดือน กรณีที่ตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันถัดไป
4. สรุปผลการเบิกจ่ายค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน และค่าที่พัก ทุกภาคเรียน เพื่อส่งข้อมูลให้สำนักพัฒนานักศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประจำทุกภาคการศึกษา

งานบัญชีการเงินทรัพย์สินและงบประมาณ
31 พฤษภาคม 2561

ข้อความนี้ถูกเขียนใน งานบัญชีและการเงิน, ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*