แนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ซึ่งได้กำหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามแห่งชาติพ.ศ. 2552 และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ดังนี้

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในแต่ละปีการศึกษา ประกอบไปด้วย ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี เป็นประธาน กรรมการหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร เป็นกรรมการ
 2. จัดทำคู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 3. ให้หลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดส่งรายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆโดยแบ่งเป็น ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ไปยังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
 4. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จะดำเนินการสุ่มรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาโดยแบ่งการสุ่มเป็นภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละหลักสูตรเพื่อ ดำเนินการทวนสอบ โดยจะไม่ทำการทวนสอบรายวิชาเดิมที่เคยทวนสอบมาแล้วในปีการศึกษานั้น ๆ และพยายามกระจายการทวนสอบให้ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่กำหนดของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จะแจ้งรายชื่อรายวิชาที่จะทวนสอบไปยังหลักสูตรเพื่อให้  หลักสูตรประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ

4.1 การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

เมื่อคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้รายวิชาที่จะทำการทวนสอบแล้ว กรรมการจะประสานงานไปเพื่อให้หลักสูตรจัดส่งเอกสารต่าง ๆ มาเพื่อใช้ในการทวนสอบซึ่งประกอบด้วย

 1. รายละเอียดของหลักสูตร หรือ มคอ.2
 2. รายละเอียดของรายวิชาหรือ มคอ.3
 3. รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาหรือ มคอ.5
 4. ชิ้นงานที่รายวิชาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่รายงาน ข้อสอบ บทความวิชาการ
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

4.2 วิธีการทวนสอบ

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อาจเลือกใช้วิธีการทวนสอบต่าง ๆ คือ การทวนสอบจากเอกสารต่าง ๆ การทวนสอบโดยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน การทวนสอบโดยการสัมภาษณ์นักศึกษา ซึ่งโดยปกติจะทวนสอบจากเอกสารต่าง ๆ ก่อน ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอาจเลือกใช้การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหรือนักศึกษา เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

4.3 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ในการทวนสอบคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จะดำเนินการทวนสอบโดยใช้แนวทางดังนี้คือ

4.3.1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชา (มคอ.3 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายของรายวิชา หรือ หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชา หรือ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล) กับหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping) เพื่อประเมินว่ารายวิชาได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนครอบคลุม ครบถ้วน และตรงตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ รวมถึงความสอดคล้องของแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลในรายวิชา

4.3.2 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในด้านต่างๆ และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาด้านต่างๆสอดคล้องกับผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการสอนกับวิธีการประเมินผล และข้อคิดเห็น

4.3.3 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทำการสรุปผลการทวนสอบในภาพรวมของรายวิชา และข้อเสนอแนะในภาพรวมที่ได้จากการทวนสอบรายวิชา

4.4.4 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จัดทำรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา เพื่อส่งให้กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อดำเนินการวางแผนการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาจะประกอบด้วยส่วนต่าง คือ

 1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 2. รายวิชาในแผนการศึกษาในหลักสูตรและรายวิชาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
 3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
 4. ผลการทวนสอบแต่ละรายวิชา (ตามจำนวนรายวิชาที่ทวนสอบ)
 5. สรุปผลการทวนสอบรายวิชาของหลักสูตร
 6. ภาคผนวก : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
 7. หลังจากรับทราบผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา

5.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานำข้อมูล/ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มารายงานไว้ใน มคอ.5 หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

5.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรนำรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นเอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน มคอ.7 หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ข้อ 3 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานข้อที่ 6 “มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา”

5.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรนำรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาไปให้ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ในหมวดที่ 9 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ข้อ 2 ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร

5.1.4 คณะกรรมการบริหารคณะนำผลการทวนสอบไปทบทวนเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

ตารางสรุปการดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ผลที่ได้ ช่วงเวลา
คณบดี แต่งตั้งคณะกรรมการ            ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 1.ประชุมและจัดทำคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา
2.ประชุมและเตรียมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

-หลักสูตรส่งรายวิชาที่เปิดสอน

-สุ่มรายวิชาร้อยละ 25

-แจ้งรายวิชาและขอเอกสาร

แผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเปิดภาคการศึกษา
3.ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

-สรุปรูปแบบการทวนสอบฯ

-ปฏิบัติการทวนสอบฯ

-สรุปผลการทวนสอบฯ

-เขียนรายงานผลการทวนสอบฯ

รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สิ้นสุดภาคการศึกษา
4.รายงานผลการทวนสอบ

-ต่อผู้รับผิดชอบรายวิชา

-ต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร

-ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ สิ้นสุดภาคการศึกษา
คณะกรรมการบริหารคณะ ประชุมและสะท้อนผลเพื่อการปรับปรุง ผลการประชุมและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง สิ้นสุดภาคการศึกษา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน KM:คณะสังคมศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*