โครงการมหกรรมสุขภาพ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2555

ลักษณะโครงการและกิจกรรม

1. การจัดเวทีเสวนาด้านสุขภาพ
2. การจัดตลาดนัดสุขภาพ และการนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพ
3. การให้บริการความรู้ด้านสุขภาพ และการบริการด้านสุขภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 55 คน
2. ครูและนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 67 คน
3. อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จำนวน 15 คน
4. ประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน
5. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 34 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายด้านสุขภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในด้านสุขภาพ
3. เพื่อเผยแพร่ระบบการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
4. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ชั้นปีที่ 3 ได้บูรณาการความรู้จากการเรียนในชั้นเรียนในรายวิชาโภชนาการและการจัดการอาหารในชุมชน รหัสวิชา PUBH 326 สู่การปฏิบัติจากสถานการณ์จริงในชุมชน

ความต้องการด้านการบริการวิชาการ
ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีการส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรและประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ซึ่งให้งบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ภายหลังจากดำเนินการพบว่า มีหลายชุมชนที่ได้พัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบชุมชนที่มีการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงได้จัดทำโครงการ มหกรรมสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2555 ขึ้น โดยมีการเชิญหน่วยงานต่างๆ ด้านสุขภาพเข้ามาร่วมในการจัดงานในครั้งนี้
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านสุขภาพ และได้ถูกเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ทางสาขาวิชาจึงได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นการบริการความรู้ทางด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในชุมชน โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมให้บริการด้านสุขภาพและการบริการความรู้ ทางด้านโภชนาการต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

การบูรณาการกับการเรียนการสอน
การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ รายวิชาโภชนาการและการจัดการอาหารในชุมชน (PUBH 326) โดยมอบหมายให้นักศึกษา ค้นคว้าในหัวข้อการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ให้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความรู้ โดยเป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการอาหาร และการประเมินภาวะโภชนาการ โดยเป็นการฝึกการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านการปฏิบัติงานจริงในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพดีได้ด้วยตนเอง ซึ่งได้ผลการประเมินความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินงานบริการวิชาการในงานมหกรรมสุขภาพ ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจ โดยรวมของนักศึกษา มีค่าเท่ากับ 4.01 และ ร้อยละ 80.24 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ได้ความรู้ด้านสุขภาพจากการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยและร้อยละ เท่ากับ 4.18 และ ร้อยละ 83.57 รองลงมาคือ นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการทำงานร่วมกัน และภาพรวมของการจัดกิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในระดับที่เท่ากัน คือ 4.04 และร้อยละ 80.71

ผลการดำเนินโครงการ และการนำไปใช้ในชุมชน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง ร้อยละ 70
2. ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจและต้องการให้จัดกิจกรรมอีก ร้อยละ 70.83

ผลการดำเนินงานโครงการ
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพศ ชาย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21
หญิง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 65.79

ผลประเมินที่ได้จากการบริการความรู้และการบริการประเมินภาวะโภชนาการ

ร้อยละและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการดำเนินงานบริการวิชาการในงานมหกรรมสุขภาพ ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจ โดยรวมของผู้เข้าร่วมงาน มีค่าเท่ากับ 4.55 และ ร้อยละ 90.92 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยและร้อยละ เท่ากับ 4.58 และ ร้อยละ 91.58 รองลงมาคือ ได้รับคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและ และความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจในระดับที่เท่ากัน คือ 4.55 และร้อยละ 91.05

Leave a Reply

*