โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการสื่อสาร CSR ระดับอุดมศึกษา

ชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาภายนอก

1. อาจารย์วนิดา วินิจจะกูล

  2. อาจารย์ดรรชกร ศรีไพศาล

หัวข้อเรื่อง           โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการสื่อสาร CSR ระดับอุดมศึกษา

หน่วยงานที่จัด       คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วัน/เวลา              วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2556

สถานที่จัด            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศึกษาดูงานจังหวัดสระบุรี

  1. เนื้อหาสาระของการฝึกอบรม/สัมมนา สรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กรต่างๆ กำลังถือว่าเป็นที่นิยมเพราะเป็นเหมือนกระแสที่ใครไม่ทำก็จะดูเหมือนไม่ได้เป็นคน/องค์กรที่ดีของสังคม แต่ความไม่เข้าใจหลักการ CSR ที่แท้ ทำให้ทั้งผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ มองการทำ CSR เท่ากับการทำกิจกรรมจิตอาสา หรือการบริจาคข้าวของเงินทอง แต่ไม่ได้มองที่กระบวนการผลิตหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วหันมาปรับปรุงไม่ให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อส่วนรวม

ปัญหาความเข้าใจข้างต้น ทำให้วงการวิชาการนิเทศศาสตร์ต้องหันมาศึกษาปรากฎการณ์นี้อย่างแท้จริง และเริ่มวางกระบวนการให้ CSR ที่แท้เกิดขึ้นได้จริง เพราะว่าผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรมด้านนี้ ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากคณะทางการสื่อสารนี่เอง คณาจารย์ที่สอนทางด้านนี้จึงได้มาระดมสมองกัน ว่าจะออกแบบกระบวนการเรียนการสอนอย่างไร ให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการที่ถูกต้องและปรับใช้ได้เหมาะสมในการทำงานจริง

รูปแบบต่างๆ ที่นำเสนอกันขึ้นมา มีทั้งการเปิดเป็นสาขาวิชา การเปิดรายวิชา การออกแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การทำกรณีศึกษา การจัดศึกษาดูงาน การเชื่อมประสานเครือข่าย เป็นต้น

สำหรับการเยี่ยมชมกิจการ แดลี่ฟาร์ม ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทำให้เห็นกระบวนการ CSR ที่เกิดขึ้นได้จริงและมีกำไรอยู่เลี้ยงตัวเองได้อย่างดี แต่กระบวนการต่างๆ ก็ต้องอาศัยผู้ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมและสังคมจริงๆ แต่หากเกิดขึ้นได้แล้ว ก็จะเป็นจุดขายทางการตลาดได้เป็นอย่างดี

2. ประโยชน์ที่ท่านสามารถนำมาใช้กับการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

–        นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เกิดการรวมตัวกันของคณาจารย์ที่สนใจด้าน CSR ซึ่งปรับตัวส่วนหนึ่งมาจากงานด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็นต้น จึงทำให้เห็นแนวโน้มที่ดีของการพัฒนาวงการการสื่อสารที่เชื่อมต่อกันได้ดีระหว่างสถาบันวิชาการกับภาคธุรกิจ

–        กิจกรรมด้าน CSR แม้อาจจะมีการเรียกชื่อต่างๆ กันไป ตามแนวคิดที่หลากหลาย แต่ก็ยังคงความสำคัญต่อภาคธุรกิจ ซึ่งภาควิชาการไม่อาจละเลยได้ คณาจารย์จึงควรปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เท่าทันหรือก้าวนำทิศทาง และปรับปรุงมาสอนนักศึกษาต่อไป

3. ความเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

มหาวิทยาลัยเนชั่นมีจุดได้เปรียบด้านความชื่อเสียงด้านการผลิตรายการทีวีวิทยุและอื่นๆ แต่ในด้านงานประชาสัมพันธ์ หรืองานด้านอื่นที่ใกล้เคียงแต่มีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น Branding ทางมหาวิทยาลัยยังขาดอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและขาดองค์ความรู้ รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นมหาวิทยาลัยและระดับคณะ จึงควรส่งเสริมอาจารย์ให้ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายภายนอกเพิ่มขึ้น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการสื่อสาร CSR ระดับอุดมศึกษา

  1. บุรินทร์ พูดว่า:

    CSR เป็นเรื่องสำคัญครับ ทำให้เกิดความรู้สึกดี ๆ ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ซื้อ
    ที่สถาบันการศึกษาเปลี่ยนเป็น USR ก็มีหลักคล้ายกับ CSR นั่นหละ
    ชอบครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*