Posts Tagged ‘university’

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Tuesday, March 12th, 2013
จัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
nation university in webometrics.info

nation university in webometrics.info

อ.เชอรี่ แบ่งปันผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พบว่าในหน้าที่ 4 มหาวิทยาลัยเนชั่นถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 484 จากทั้งหมด 1087 มหาวิทยาลัย และอยู่ในอันดับที่ 10626 จากทั้งหมด 21239 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

บทความตัวแบบปัจจัยความสำเร็จสหกิจศึกษาแบบมีส่วนร่วม

Wednesday, January 2nd, 2013
http://www.thaiall.com/e-book/coop.jpg

http://www.thaiall.com/e-book/coop.jpg

จากบทความ เรื่อง การพัฒนาตัวแบบปัจจัยความสำเร็จสหกิจศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Key Success Factors Participative Co-op Education Development Model) โดย วันชาติ นภาศรี ธวัชชัย แสนชมภู สิริรัตน์ เลิศมีมงคลชัย
เสนอว่า ตัวแบบ 12 ปัจจัยความสำเร็จสหกิจศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีดังนี้
1. การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง (Top Management Support)
2. การมีความรู้ ความเข้าใจในพันธกิจสหกิจศึกษา (Co-op Mission)
3. การจัดโครงสร้างงาน ระบบ & กลไก (Organization Management)
4. การจัดการความรู้สหกิจศึกษา (Co–op Knowledge Management)
5. การจัดทำแผนกลยุทธ์/คู่มือการปฏิบัติงาน (Co-op Schedule/Strategy Plan)
6. การสร้างการยอมรับ เห็นคุณค่า และประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholder Acceptance)
7. การปรึกษาหารือ การให้คำแนะนำ การนิเทศ  (Consultation)
8. การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน (Communication)
9. การจัดการทรัพยากร  (Resource Management)
10. เครือข่ายความร่วมมือ (Net Working)
11. การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เหนือความคาดหมาย (Troubleshooting)
12. การติดตามประเมินผล และการรับรู้ข้อมูลป้อนกลับ  (Monitoring Evaluation & Feedback)

แล้วมีข้อเสนอแนะการนำไปประยุกต์ใช้กับสถาบันอุดมศึกษา ว่าควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1. ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันของตนเอง วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อประเมินศักยภาพ ความพร้อมตามองค์ประกอบ เงื่อนไข คุณลักษณะของตัวชี้วัดความสำเร็จสหกิจศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา
2. ดำเนินการจัดการความรู้สหกิจศึกษา ปรัชญา แนวคิดพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน ระบบและกลไกการประสานงาน จัดทำเป็น “คู่มือการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา” และการจัดการความรู้ในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Internet) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
3. จัดอบรม สัมมนาความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้บุคลากร อาจารย์/เจ้าหน้าที่ นักศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
4. ขยายเครือข่ายองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การรับรู้เห็นคุณค่า คุณประโยชน์ของคณาจารย์ในทุกหลักสูตร การขยายหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา เพื่อรองรับนักศึกษาสหกิจศึกษา อย่างต่อเนื่อง
5. การบริหารจัดการตาม “ตัวแบบ 12 ปัจจัยความสำเร็จสหกิจศึกษาแบบมีส่วนร่วม”

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.564684180212384.139685.506818005999002

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 20 ม.เนชั่น

Tuesday, December 18th, 2012

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 20
มหาวิทยาลัยเนชั่น
วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ อัฒจันทร์กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555

หน้าที่ 1 / 9

หน้าที่ 1 / 9

หน้าที่ 2 / 9

หน้าที่ 2 / 9

หน้าที่ 3 / 9

หน้าที่ 3 / 9

หน้าที่ 4 / 9

หน้าที่ 4 / 9

หน้าที่ 5 / 9

หน้าที่ 5 / 9

หน้าที่ 6 / 9

หน้าที่ 6 / 9

หน้าที่ 7 / 9

หน้าที่ 7 / 9

หน้าที่ 8 / 9

หน้าที่ 8 / 9

หน้าที่ 9 / 9

หน้าที่ 9 / 9

กิจกรรมรับน้อง ม.เนชั่น

Friday, August 24th, 2012

กิจกรรมรับน้อง
คุณสุรพล นครชัย นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ได้ประมวลภาพกิจกรรมรับน้อง มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง โดยสโมสรนักศึกษา ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ไหว้ครูปี 2554

Thursday, July 5th, 2012

พิธีไหว้ครู (guru ceremony)
พิธีไหว้ครู (guru ceremony)
วันที่ 5 ก.ค.55 มีโอกาสร่วมพิธีไหว้ครู (Wai Khru Ceremony หรือ Guru Ceremony) ที่นักศึกษาแต่งพานดอก พานธูป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่พบในพิธีไหว้ครู การไหว้ครูเป็นพิธีที่จะมีนักศึกษาพร้อมใจตระเตรียมพานมาแสดงความเคารพคุณครูในวันพฤหัสบดีหลังเปิดภาคเรียนแรกของทุกปีการศึกษา เป็นหนึ่งในประเพณีอันทรงเกียรติของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
ในทุกปีการศึกษานักเรียนรวมกลุ่มกันแต่งพานธูป และพานดอกที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกันไป มีพิธีเจิมหนังสือ ซึ่งนำอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน อาทิ ตำราเรียน เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ หุ่นจำลอง สื่อการสอน มาให้ผู้บริหารสถาบันได้เจิม เพื่อความเป็นศิริมงคล เมื่อนักเรียนนำพานธูป และพานดอกที่มักประกอบด้วย หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ และข้าวตอก ที่ล้วนแต่มีความหมาย มอบแด่คุณครูผู้ประสิทธิประสาทวิชา ก็พบว่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ตั้งอยู่บนเวทีเริ่มมีการเปลี่ยนไปตามกระแสโลก เช่นเดียวกับคุณครูที่ในอดีตพบเห็นในละครช่อง 7 ยามเช้าวันเสาร์ ว่าครูยุคแรกเป็นฤษีที่อาศัยในป่า ถ้าจะเรียนก็ดั้นด้นเข้าป่าไปร่ำเรียนกัน ต่อมาก็มีวัดเกิดขึ้นแล้วคุณครูก็คือพระสงฆ์สอนด้วยการบรรยาย ต่อมาทางราชการให้ความสำคัญ จึงปรับวัดให้เป็นโรงเรียนวัด แล้ววิวัฒต่อเนื่องจนปัจจุบันเรามีโรงเรียน และมหาวิทยาลัยจำนวนมาก จนมากเกินความต้องการ และมีการพิจารณาปิดโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อย พบเห็นในหมู่บ้านขนาดเล็กหลายแห่ง
สัญลักษณ์บนเวทีนอกจากคุณครู ก็จะมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งปีนี้บนโต๊ะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นคือแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) ทำให้นึกถึงนโยบายของรัฐที่มอบแท็บเล็ตพีซีให้นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ให้เข้าถึงสารสนเทศ มีกิจกรรมการเรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร และพัฒนาการเรียนรู้ สรุปว่าเป็นปีแห่งนวัตกรรมของการจัดการเรียนการสอน เพราะทั้งครู และนักเรียนต้องปรับกิจกรรมในชั้นเรียนให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ไม่แน่ว่าในปีการศึกษาต่อไป อาจลดจำนวนคุณครูบนเวที และเพิ่มจำนวนแท็บเล็ตพีซี ให้นักเรียนได้สักการะก็เป็นได้ เพราะรุ่น และยี่ห้อของอุปกรณ์เหล่านี้มีหลากหลายขึ้นทุกวัน จนอาจเหลือที่ยืนให้คุณครู และหนังสือน้อยลงก็เป็นได้
ภาพในปีการศึกษา 2554
ภาพในปีการศึกษา 2554

http://it.nation.ac.th/news/new_view.php?id=267

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=338519052891853&set=a.338518826225209.76418.228245437252549

ม.เนชั่น จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษา รุ่น 1 ประจำปี 2554

“สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย”

มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง จัดพิธีไหว้ครู  นักศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554  เพื่อเป็นการระลึกและตอบแทนพระคุณของครู-อาจารย์  และให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกคนได้ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพิธีการไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่นฯ

นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตภาคเหนือ (โยนก) จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในอดีตมีความเชื่อว่า  การสักการะ บูชาเทพ ถือว่าเทพเป็นองค์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ความสามารถและคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่ศิษย์ โดยมุ่งให้ศิษย์มีความเคารพและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งยังเป็นที่สักการะแก่ศิษย์ที่ทำกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับงาน การเรียน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเคารพครู อาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชีวิต ซึ่งผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นจะเป็นผู้ที่มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์  และที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในหลายๆ ด้าน  ความรู้ที่ได้มานั้นนอกจากจะค้นคว้าด้วยตนเองแล้วอีกประการหนึ่งได้จากครูผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์ ดังนั้นคำว่า “ครู” ชึ่งมีความหมายที่แปลว่า ผู้สั่งสอนศิษย์หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์

พระคุณของครู-อาจารย์  จึงมีมากเกินคำบรรยาย ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกและตอบแทนพระคุณของครู-อาจารย์  มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จะได้นำ หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์ ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียน นักศึกษาที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก  นำมาประดิษฐ์เป็นพาน เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ทุกคนได้ แสดงความกตัญญูต่อครู-อาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพิธีการไหว้ครูให้ดำรงสืบต่อไป

นิเวศน์ อินติ๊บ (ภาพ/ข่าว)

5 ก.ค.55

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเนชั่น

Wednesday, May 23rd, 2012
university schedule

university schedule

มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้ออกประกาศเรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555
เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการทำงาน
ในระดับปฏิบัติการ สำหรับการทำงานช่วง มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556
ซึ่งปฏิทินการศึกษาจำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท อย่างชัดเจน

การปรับระดับในผลจัดอันดับมหาวิทยาลัย

Saturday, May 19th, 2012
km login

km login

อ.อุดม ไพรเกษตร ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นผลให้อันดับของมหาวิทยาลัยปรับขึ้น ได้ให้นโยบาย ในการประชุมกบม. เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2555 ว่า การเข้าไปมีกิจกรรมของอาจารย์ และนักศึกษา หรือระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งใน blog, webboard, e-learning ล้วนมีอิทธิพลต่อผลการจัดอันดับทั้งสิ้น เพราะบริการข้างต้นเป็นระบบเปิด ที่ผู้จัดอันดับสามารถมาติดตามความเคลื่อนไหว และใช้เป็นข้อมูลได้
http://blog.nation.ac.th
http://it.nation.ac.th/webboard
http://class.nation.ac.th
http://www.nation.ac.th

แทนคำขอบคุณ

Wednesday, May 2nd, 2012

แทนคำขอบคุณ

ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารหลายสิบบริษัท
ที่มาร่วมในโครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเนชั่น
ที่จะเปิดโอกาสอันมโหฬารให้กับนักศึกษา
และต้องการที่จะทำกิจกรรมสหกิจศึกษา
กับบริษัทดัง ๆ ระดับต้น ๆ ของประเทศ
วันนี้ผมมีข้อเสนอพิเศษสำหรับบริษัท
ที่มาร่วมโครงการสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเนชั่น
นั่นก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานท่าน พนักงานท่าน ผู้ที่สนใจทั้งหลาย
ที่ท่านเห็นว่าจะได้ประโยชน์ จากการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเนชั่น
ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัญชี นิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่องเที่ยว หรือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
มาที่มหาวิทยาลัยเนชั่นครับ
และเนื่องจากท่านมาร่วมกิจกรรมกับเรา ได้ประโยชน์อย่างยิ่ง
ผมขอเสนอ ลดค่าเล่าเรียน 20% ให้กับทุกท่าน
ที่ผ่านการแนะนำของท่านผู้บริหาร
บริษัทต่าง ๆ เหล่านี้ครับ
มาสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่กรุงเทพก็ได้ ที่ลำปางก็ได้
สมัครที่ไหน เรียนที่ไหน ได้ทั้งนั้นครับ
หวังว่านี่จะเป็นข้อเสนอที่กระตุ้นให้ท่านสามารถที่จะ
ไปบอกกล่าวกับพนักงาน ญาติพี่น้อง ลูกหลาน
มาเรียนมหาวิทยาลัยเนชั่น ที่สอนโดยมืออาชีพ จบอย่างมืออาชีพครับ
ขอบคุณมากครับ

การอบรมเรื่อง ประชาคมอาเซี่ยนฯ ที่บ้านดง

Monday, April 23rd, 2012
asean training
asean training

ประชาคมอาเซี่ยน เป็นเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งในรายวิชาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอาเซี่ยน (SOCI 101) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่กำหนดให้เรียนในระดับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียน และสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์   วรางค์รัตน์

ประกอบกับ การอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและสังคม เป็นการบริการวิชาการที่เป็นพันธกิจของ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงได้จัดโครงการเรื่อง “ประชาคมอาเซี่ยน : มิติใหม่ของสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมหนองบอม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนครั้งนี้

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การศึกษาพื้นฐานทางสังคม การเมืองของประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน พัฒนาการการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซี่ยน และการเป็นประชาคมอาเซี่ยน   เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในจำนวน 10 ประเทศของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน พัฒนาการของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน จึงมีผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยทุกมิติ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการสร้างภูมิป้องกันผลกระทบทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น

สรุปผลการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน  ผู้เข้าฟังการบรรยายมีความพึงพอใจมากตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้   1) พึงพอใจที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน (ค่าเฉลี่ย 3.67)    2) วิทยากร (ค่าเฉลี่ย 3.60)    3) ห้องอบรม / สถานที่จัดอบรม (ค่าเฉลี่ย 3.53)          4) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน (ค่าเฉลี่ย 3.50) 5) พึงพอใจความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมของเรา เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (ค่าเฉลี่ย 3.47) โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย  3.30) จากคะแนนระดับ 5

ศุกร์ ไทยธนสุกานต์
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002586330046

8 เม.ย.55 ทีมงานจากลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมใน UExpo 2012

Monday, April 9th, 2012
lampang team of nation university

Lampang Team (6-8 april 2012)

ทีมงานจากลำปาง ทั้งเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ร่วมจัดกิจกรรมใน UExpo 2012

มหาวิทยาลัยเนชั่น (Nation University) ออกบูท ในงาน “uexpo 2012” ที่บูท A8 ห้อง EH105 มหกรรมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ที่ไบเทค บางนา BITEC : Bangkok International Trade and Exhibition Centre. ในบูทพบกับ กิจกรรมฝึกเป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร ร่วมกับพี่ ๆ ทีมงานจากเนชั่นแชนแนล แมงโก้ทีวี ระวังภัย และอาเซียนทีวี อาทิ คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล คุณธีระ ธัญญไพบูลย์ คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ ร่วมประกวด Act นี้โดนใจ ถ่ายรูปยังไงก็โดน ภาพใครจะโดนใจ รับรางวัลใส ๆ ภายในงาน