การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ดรรชกร ศรีไพศาล

 

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนาแก่นักศึกษา ทั้งทางด้านการศึกษา วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ให้คำแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนอย่างเป็นระบบ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้า ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในอนาคต อีกทั้งคอยตักเตือนและดูแลความประพฤติ ให้คำปรึกษา และให้กำลังใจเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเป็นคนเก่ง คนดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

 

ข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อ 5 นัดพบนักศึกษาในความดูแลทั้งหมดก่อนการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเพื่อ ให้คำแนะนา ชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน และข้อ 6 ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ

 

ที่มา คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 2555

http://it.nation.ac.th/intranet/handbooks/handin/consultationntu.pdf

 

จากการได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้พบประเด็นต่างๆ ในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบคอบในการวางแผนการเรียนของตนเอง โดยเลือกลงทะเบียนตามแบบที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ แต่มิได้คำนึงถึงการแก้เกรดที่ไม่ผ่าน (F หรือ U หรือ W) ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักศึกษาที่ดูแลไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์

ดังนั้นทางอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจึงได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการให้คำปรึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียน เป็นขั้นตอน ดังนี้

  1. เรียกประชุมนักศึกษา ก่อนการลงทะเบียนเรียน 1 สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการเรียนการสอนในเทอมต่อไป โดยชี้แจงรายวิชา และ ลักษณะของรายวิชา และ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการช่วยเหลือกันและกันระหว่างเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ

 

  1. ให้นักศึกษากรอกผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาลงในแบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบสถานะที่แท้จริง ของตัวนักศึกษา ว่าเรียนได้ตรงตามเกณฑ์ หรือ มีสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W ที่ภาคการศึกษาใด ได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่ และสามารถตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยของแต่ละภาคการศึกษา และ คะแนนเฉลี่ยรวม เพื่อวางแผนการเรียนต่อไป
  2.  อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียนรวมของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
    • ถ้าได้เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ และให้ตรวจสอบ ผลการเรียนที่ผ่านมาต้องไม่มีสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หากมี ให้พิจารณาลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยพิจารณาประกอบเพิ่มเติมคือ หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ตารางเรียน และตารางสอบไม่ทับซ้อนกัน
    • ถ้าเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ให้พิจารณาความสามารถในการเรียน โดยจะเลือกลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็ได้ หรือ จะต้องลดรายวิชาที่ไม่เหมาะกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกมีเวลาทุ่มเทกับการเรียนอย่างจริงจัง ให้ได้คะแนนดีขึ้น
  3. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระบบตามกำหนดเวลา
  4. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนจากระบบ นำส่งอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามอนุมัติซ้ำอีกครั้ง และรวบรวมให้หัวหน้าห้องบันทึกใบคุมการส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน เพื่อนำส่งงานทะเบียน ในการกรอกใบคุมการส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนเพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร และ เป็นการ Recheck การลงทะเบียนของนักศึกษาได้ครบทุกคน
เรื่องนี้ถูกเขียนใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย, การจัดการความรู้, คณะบริหารธุรกิจ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*