คลังเก็บหมวดหมู่: KM:ประกันคุณภาพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2558

NTU_QA_Handbook_2558

โพสท์ใน KM:ประกันคุณภาพ | ใส่ความเห็น

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม peervisit

Knowledge Sharing-KS มหาวิทยาลัยจัดกิจกร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ประกันคุณภาพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

เทคนิคการทวนสอบตามกรอบมาตรฐาน TQF

การจัดการความรู้เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นใ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ประกันคุณภาพ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ , , , , | 3 ความเห็น

วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

วงจรในการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ประกันคุณภาพ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

นิเทศอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 55 : มคอ. ประกัน ภาระงาน

21 ก.ค.55 21 – 22 ก.ค.55 มหาวิทยาล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ประกันคุณภาพ, การจัดการความรู้ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การเขียนและการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี

17 ส.ค.54 ดร.สุจิรา หาผล ได้แบ่งปันประสบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:การบริหารจัดการยุคใหม่, KM:การเรียนการสอนและวิจัย, KM:ประกันคุณภาพ, KM:เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, การจัดการความรู้ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ผลการสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง”

ชื่องานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ประกันคุณภาพ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

บทบาทของนักศึกษา กับการประกันคุณภาพ และการนำไปใช้

สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ประกันคุณภาพ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

คุณวุฒิ คุณภาพ คุณธรรม ของสถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ  คุณภาพ  คุณธรรม : คำทั้ง ๓ คำนี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ประกันคุณภาพ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

มหาวิทยาลัยโยนก ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ

มหาวิทยาลัยโยนก โดย อาจารย์ทันฉลอง รุ่งว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน KM:ประกันคุณภาพ | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น