Archive for the ‘บริการวิชาการ’ Category

ข่าวบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดหัวฝาย

Monday, March 25th, 2013

โรงเรียนวัดหัวฝาย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปางโรงเรียนวัดหัวฝาย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

6 ธ.ค.55 ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น และนายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ร่วมกันจัดกิจกรรมบริการวิชาการเรื่อง การใช้ Social Media สำหรับเยาวชน โดยมี ผศ.บุรินทร์  รุจจนพันธุ์ และ อ.เกศริน อินเพลา นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดหัวฝาย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี ผอ.พีระพงษ์  ลี้ตระกูล ให้การสนับสนุนนำนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าเรียนรู้ในห้องคอมพิวเตอร์ของ โรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00น. – 15.00น.

โรงเรียนวัดหัวฝาย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปางโรงเรียนวัดหัวฝาย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นักศึกษาทั้ง 7 คนนักศึกษาทั้ง 7 คน

นักศึกษา : อาสา ภสุ บอลอุดร บอลน่าน ขุน อ๋อง ตี้

http://www.thaiall.com/blog/admin/4651/

สร้างอีบุ๊คด้วย Flipalbum (362)

Monday, March 25th, 2013

ebook by flipalbum for mcu students

29 ก.ย. 2555 มีการอบรมการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แก่พระนิสิต คณะครุศาสตร์สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ห้องเรียนวัดบุญวาทย์ ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปสู่นักเรียน เพื่อนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไปได้อย่างน่าสนใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยใดมาก่อน

กลุ่มอาชีพครูพระ คือ กลุ่มอริยบุคคลที่มีโอกาสสร้างอีบุ๊คได้มากกว่าหลายอาชีพ เพราะมีเนื้อหามากมาย ลักษณะของเนื้อหาเป็นได้ทั้งภาพ เสียง หรือคลิ๊ปวีดีโอ ผู้เรียนที่เข้าถึงสื่อมีได้ทุกกลุ่มอายุทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ไปถึงคนชรา เนื้อหาที่นำเสนอจะไม่หมดอายุเหมือนศาสตร์ด้านอื่น อาทิ คอมพิวเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปตามพัฒนา การแพทย์ที่เคยใช้ยาต้มก็เปลี่ยนเป็นยาเม็ดหรือยาฉีด แต่คำสอนทางศาสนาเป็นเรื่องที่เป็นอมตะ และเป็นจริงเช่นนั้นมาแต่พุทธกาล โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกสาย ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นตำบล อำเภอ จังหวัดหรือประเทศ รวมถึงภาครัฐ และเอกชนก็เข้าไปมีส่วนร่วมชัดเจน เดิมนั้นบทบาทของการศึกษามีอยู่แต่ในโรงเรียนแต่ปัจจุบันมีการบูรณาการที่ เรียกว่า “บวร” ซึ่งประกอบด้วย บ้าน วัด และโรงเรียน ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่พัฒนาตลอดเวลาโดยกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดทำอีบุ๊คมีหลายเทคนิค ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และอุปกรณ์ที่จะใช้เปิดอ่าน ซึ่งผู้จัดทำสามารถสร้างต้นฉบับในสื่อหนึ่ง แล้วเผยแพร่ในสื่ออื่นได้อีกหลายประเภท อาทิ PDF, Flash View, Video หรือแบบที่ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะของบริษัท อาทิ Flip Album, Desktop Author, Plakat e-book, Diji Album ซึ่งแสดงผลแบบภาพสามมิติ ทำให้น่าอ่านกว่าสื่อดั้งเดิม ทำสำเนาได้ง่าย สามารถแสดงผลผ่านสื่อมัลติมีเดีย และเชื่อมโยงไปยังสื่ออื่นผ่านการคลิ๊กได้อย่างยืดหยุ่น ดังนั้นเนื้อหาก็จะไม่หยุดอยู่บนหนังสือเพียงเล่มเดียวเหมือนในอดีตอีกต่อไป
http://www.youtube.com/watch?v=eB85vHyRi_U

http://www.thaiall.com/flip/indexo.html

http://www.facebook.com/groups/thaiebook/

http://www.thaiall.com/blog/admin/4651/

การอบรมเรื่อง ประชาคมอาเซี่ยนฯ ที่บ้านดง

Monday, April 23rd, 2012
asean training
asean training

ประชาคมอาเซี่ยน เป็นเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งในรายวิชาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอาเซี่ยน (SOCI 101) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่กำหนดให้เรียนในระดับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องเรียน และสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์   วรางค์รัตน์

ประกอบกับ การอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและสังคม เป็นการบริการวิชาการที่เป็นพันธกิจของ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงได้จัดโครงการเรื่อง “ประชาคมอาเซี่ยน : มิติใหม่ของสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมหนองบอม 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนครั้งนี้

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การศึกษาพื้นฐานทางสังคม การเมืองของประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน พัฒนาการการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซี่ยน และการเป็นประชาคมอาเซี่ยน   เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในจำนวน 10 ประเทศของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน พัฒนาการของกลุ่มประเทศอาเซี่ยน จึงมีผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยทุกมิติ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการสร้างภูมิป้องกันผลกระทบทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น

สรุปผลการอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน  ผู้เข้าฟังการบรรยายมีความพึงพอใจมากตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้   1) พึงพอใจที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน (ค่าเฉลี่ย 3.67)    2) วิทยากร (ค่าเฉลี่ย 3.60)    3) ห้องอบรม / สถานที่จัดอบรม (ค่าเฉลี่ย 3.53)          4) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน (ค่าเฉลี่ย 3.50) 5) พึงพอใจความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมของเรา เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (ค่าเฉลี่ย 3.47) โดยผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย  3.30) จากคะแนนระดับ 5

ศุกร์ ไทยธนสุกานต์
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002586330046

อบรมการเขียนเว็บเพจเบื้องต้น

Sunday, April 22nd, 2012
mcu activities

mcu activities

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม “การเขียนเว็บเพจเบื้องต้น” เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งนี้มีหน่วยงานที่มีความต้องการให้คณะจัดฝึกอบรม คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ห้องเรียนบุญวาทย์วิหาร โดยการบริการครั้งนี้ได้ใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านการเขียนเว็บเพจเบื้องต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับโลกภายนอกอยู่ตลอดเวลา และมหาวิทยาลัยโยนกได้ดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายมาเป็นเวลากว่า ๒๓ ปี โดยโครงการอบรม การเขียนเว็บเพจเบื้องต้น มีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ การพัฒนาเว็บไซต์ โฮมเพจ โดเมนเนม และเว็บเพจ เป็นต้น
มีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด ๕ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) ติดต่อและประสานงานกลุ่มเป้าหมาย ๒) กำหนดเนื้อหา และรายละเอียดของหัวข้อบรรยายที่ผู้เข้ารับอบรมควรรู้ ๓) จัดกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชน ๔) ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ๕) จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ

มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเว็บเพจเบื้องต้น ๒) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาออกไปเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชุมชน ๓) เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
ซึ่งโครงการนี้พบว่าบรรลุตามตัวบ่งชี้ คือ มีความพึงพอใจต่อโครงการ ๔.๒๖ จากคะแนน ๕ ระดับ ซึ่งเป็นระดับมากที่สุด ค่าความคลาดเคลื่อน ๐.๗๒ ซึ่งค่าความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ในตัวบ่งชี้ ดังนั้นโครงการนี้จึงบรรลุตามตัวบ่งชี้

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.115963435181311.19375.115935711850750

บริการวิชาการ โรงเรียนท่าสี บ้านดง

Friday, February 10th, 2012

มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาชุมชนเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ร่วมพัฒนาตำบลบ้านดง จึงจัดทำโครงการอบรม เรื่อง การใช้ Social Media สำหรับเยาวชน
ระหว่างวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจัดกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนท่าสี ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยการสนับสนุนจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.249781578432268.58624.228245437252549&type=1

กรอบแนวคิดสำหรับนักเรียนศตวรรษที่ 21

Thursday, June 2nd, 2011
framework for school developing

framework for school developing

แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงของทักษะในศตรวรรษที่ 21 ที่มีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ทรัพยากร และเครื่องมือสื่อสาร หรือเรียกว่า กรอบแนวคิดสำหรับพัฒนาทักษะและความรู้ของนักเรียน พบภาพนี้จากเว็บไซต์ หุ้นส่วนสำหรับทักษะในศตวรรษที่ 21
(The Partnership for 21st Century Skills is a national  organization that advocates[สนับสนุน] for 21st century readiness for every student. As the United States continues to compete in a global  economy that demands innovation, P21 and its members provide tools and resources to help the U.S. education system keep up by fusing[หลอมรวม] the three Rs and four Cs (critical thinking and problem solving, communication, collaboration, and creativity and innovation). While leading districts and schools are already doing this, P21 advocates for local, state and federal policies that support this approach for every school.)

http://www.p21.org/route21/index.php

สไลด์เผยแพร่เกี่ยวกับความปลอดภัย

Tuesday, May 31st, 2011

จากการให้บริการวิชาการ ตามโครงการอบรม “การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์  ที่ อบต.บ้านดง และทต.แม่เมาะ ระหว่าง 21 – 22 ต.ค.2553 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัย และขอสไลด์ไว้ศึกษา แล้วคณะวิชาได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอได้ จึงนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนบุคลากร และผู้สนใจได้ ดาวน์โหลดไปศึกษาได้
ที่ http://www.thaiall.com/security/security_basic.ppt

การบริการวิชาการ ที่แม่เมาะ

Tuesday, May 31st, 2011
การบริการวิชาการ ที่แม่เมาะ

การบริการวิชาการ ที่แม่เมาะ

คณะวิชาทั้ง 3 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี ส่งนักวิชาการออกบริการวิชาการ ที่ อบต.บ้านดง 21 – 22 ต.ค.2553 ซึ่งสืบเนื่องมาจากการสำรวจความต้องการ และการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อ 18 ต.ค.53  โดยมีโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ คือ โครงการอบรม “การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” โดย ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ โครงการอบรม “การให้ความรู้ด้านกฎหมายครอบครัว” โดย อ.สุทธิ์พจน์  ศิริรัตนาสกุล และ โครงการอบรม “EQ กับการทำงานใต้ความกดดันและการบริหารความเครียด” โดย อ.วีระพันธ์ แก้วรัตน์
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.450808788894.247022.814248894

รวมงานหนังสั้นของนักศึกษา comp 100

Friday, August 6th, 2010

6 ส.ค.53 รวมงานหนังสั้นของนักศึกษาในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 1/2553 จำนวน 19 เรื่อง นักศึกษาร่วมกันจัดทำสื่อวีดีโอ เพื่อฝึกปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้ในการนำเสนอด้วย Powerpoint
1) โยนกของเรา น.ศ.บัญชี (531:c100:11) ประกอบด้วย นางสาวสงกรานต์ สมทิพย์ นางสาวโศรดา ทองคำ เป็นการนำเสนออาคารในมหาวิทยาลัย และภาพกิจกรรมน่าประทับใจ ผ่าน 2 สาวคู่ขวัญสาขาบัญชี http://www.youtube.com/watch?v=6c_2XCknHTA
2) แนะนำมหาวิทยาลัยโยนก น.ศ.นิติ (531:c100:12) ประกอบด้วย นายธีรพันธุ์ ทองสกุล นายชัยวัฒน์ มีมานะ นายปฐมพงษ์ กาลรา เป็นการนำเสนอด้วยการพาเดินชมสถานที่น่าประทับใจในมหาวิทยาลัยแบบ 2 หนุ่ม 2 มุมสาขานิติ http://www.youtube.com/watch?v=wu3ZYR_GjO8
3) หมาเห่าเครื่องบิน (531:c100:13) ประกอบด้วย นางสาวชณัฐดา ไยธาวุฒิ นางสาวชนัดดา เปรมสุขดี นายภาสกรณ์ จันทรัตน์ เป็นการนำเสนอละครชีวิตรักของนักศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเราคือตัวเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือสวมหน้ากากเข้าหากัน เพื่อใคร http://www.youtube.com/watch?v=ExgI1Qq0a_I
4) แนะนำมหาวิทยาลัยโยนก (531:c100:14) ประกอบด้วย นางสาววิลาวัณย์ ขันนาแล นายสักกรินทร์ หลวงพันเทา นางสาวจิราพรณ์ วงษ์จักร เป็นการนำเสนอภาพกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง http://www.youtube.com/watch?v=9zYatPJu67U
5) YONOK TOP 5 (531:c100:21) ประกอบด้วย นายสุทธินนท์ พรมพา นายไวภพ ตุ้ยน้อย นายสราวุธ จันต๊ะวงศ์ นายเสฏฐวุฒิ ออนตะไคร้ เป็นการนำเสนอกลุ่มภาพสวย 5 อันดับแรก โดยการคัดเลือกของทีมงาน http://www.youtube.com/watch?v=6o8yntsKSZo
6) ชีวิตเด็กหอ (531:c100:22) ประกอบด้วย นางสาวเบญจวรรณ ขันแก้ว นางสาวนิจรินทร์ ปิ่นฝั้น นางสาวภควรรณ กีรติภูษณ นายภูริวัฒน์ ทิพรศ เป็นการนำเสนอชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยผ่านมุมมองของเด็กหอโยนกด้วยกัน http://www.youtube.com/watch?v=s6RiKzqbJTY
7) YONOK Unseen (531:c100:23) ประกอบด้วย นายชัชวาลย์ มลเทียร นายธนธัช แจ่มแจ้ง นายเบญจมินทร์ ยศปัญญา นางสาวพัชรี โชครวย เป็นการนำเสนอภาพธรรมชาติแสนสวย โดยเฉพาะผีเสื้อกับดอกไม้ http://www.youtube.com/watch?v=6b53ggGEg-M
8) วัดศรีชุม (531:c100:31) ประกอบด้วย นางสาวปวีนาถ เครือลาว นางสาววิลาวัลย์ มะโนแสน นายเชาวฤทธิ์ พรพรรณทิวา นางสาวอริศรา จิระ เป็นการนำเสนอวัดศรีชุม โดยใช้กล้องถ่ายวีดีโอจากโทรศัพท์มือถือ http://www.youtube.com/watch?v=tMftLD8D0GQ
9) Sport in University (531:c100:33) ประกอบด้วย นายเอนก อัครนันท์ นางสาวมัทณี สอนเสือ นายวาที ศรีมูล นางสาวพิมพ์พิศสมัย ทรัพย์แตง เป็นการนำเสนอการเล่นกีฬาที่หลากหลายอย่างมีความสุข มีนักแสดงรับเชิญเพียบครับ http://www.youtube.com/watch?v=4SJTjNVGfp4
10) วัดเจดีย์ซาวหลัง (531:c100:34) ประกอบด้วย นายธนกร พรวรรณพงศา นางสาวอริสา ยืนหมั้น นางสาวธัญญาภรณ์ ภักดี นางสาวสุรีย์ฉาย ปามาใจ เป็นการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง คือ วัดเจดีย์ซาวหลัง โดยใช้มือถือ Nokia 5530 เป็นอุปกรณ์บันทึกวีดีโอ http://www.youtube.com/watch?v=JTn2dwB_s1U
11) หอพักห้อง 2202 ทับ 1 (531:c100:35) ประกอบด้วย นายรุ่งโรจน์ เมตตะธำรงค์ นายนิมิตร จันทราช นายปรัชญา มาวงค์วัน เป็นละครชีวิตนักศึกษาชายในอีกมุมหนึ่งของหอพักในประเทศไทย อยู่กันอย่างมีความสุขตามประสาชายโสด http://www.youtube.com/watch?v=GeKuCRTOBt8
12) แนะนำมหาวิทยาลัยโยนก (531:c100:36) ประกอบด้วย นางสาวสุชาวดี ยวงแก้ว นางสาวเรศรินญา สมรภูมิ นางสาวดลพร แพงกระโทก เป็นการนำเสนอมหาวิทยาลัยโยนกผ่านมุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในชื่อกลุ่ม Freshy Girls http://www.youtube.com/watch?v=kwKTS7IwibA
13) เพื่อน มิตรภาพ ความรัก (531:c100:37) ประกอบด้วย นางสาวลลิตา ด่านคุ่ม นางสาวเบญจมาศ ตันวงศ์ นางสาวเมธานันท์ ทับประทุม นางสาวอรวรรณ ผิวผ่อง เป็นละครชีวิตที่แสดงถึงความไม่ยั่งยืน ได้มาก็ต้องเสียไป เป็นบทเรียนชีวิตว่าผู้ชายไว้ใจไม่ได้ http://www.youtube.com/watch?v=U3xDaK0XEcM
14) ภาพดีดีที่โยนก (531:c100:41) ประกอบด้วย นายสุรพล นครชัย นางสาวจุฑามาส ฤทธิ์เจริญ นางสาวอภิญญา ต๊ะนางอย เป็นการนำเสนอภาพสวย ๆ ในมหาวิทยาลัยโยนก http://www.youtube.com/watch?v=q8684u-7Tj4
15) เพื่อน (531:c100:42) ประกอบด้วย นางสาวศิรินาถ กงซุย นางสาวปทุมพร กงซุย นางสาวมัชรียะ ยูโซ๊ะ เป็นการนำเสนอสไลด์ภาพถ่ายเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่สวยงาม http://www.youtube.com/watch?v=8wD-s6fMRew
16) รถไฟฟ้ามาหาโยนก (531:c100:43) ประกอบด้วย นางสาวศิริพร แก่นคำ นางสาวสุวาธิณี ศรีสอน นางสาวจันทร์เพ็ญ สุทธิพันธ์ นางสาววราภรณ์ ภูคำอ้าย เป็นการนำเสนอละครชีวิตที่ไม่สมหวัง และผิดคาดจากที่ตั้งไว้ของเด็กสาวหอพัก http://www.youtube.com/watch?v=VEkgy-_ZegM
17) มีความรู้สึก (531:c100:44) ประกอบด้วย นายคมสัน ฤทธิแผลง นางสาวอรพรรณ ยนวงศ์ นางสาวสุพัฒรา อินทร์ปั่น เป็นการนำเสนอชีวิตนักศึกษาหอพักทั้งชายและหญิงในมหาวิทยาลัยโยนก http://www.youtube.com/watch?v=GSe6ONhFk7s
18) มนต์รักโยนก ภาค 2 (531:c100:45) ประกอบด้วย นายภัทรนัย ไชยพรม นางสาวหทัยกาญจน์ กลั่นบิดา นางสาวณัฎฐา ธงทอง เป็นการจำลองภาพชีวิตของนักศึกษา 2 คน ในมหาวิทยาลัยโยนก http://www.youtube.com/watch?v=nvieJo3ldv8
19) CASANOVA ฆ่าก็ตาย (531:c100:46) ประกอบด้วย นายภานุวัฒน์ วิใจคำ นายสุทิน ชูขัน นายกติษิเดช ปาจุวัง เป็นการนำเสนอภาพจำลองชีวิตรักหลายเศร้า เป็นบทเรียนในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ต้องระวังให้มาก http://www.youtube.com/watch?v=HApVsdYA8Xs

การวิพากษ์ KM คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน

Friday, June 4th, 2010

การวิพากษ์ KM คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-11.00

1. การวิจัยในชั้นเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการหาคำตอบ หมายถึงอย่างไร
Ans.: โดยหลักพื้นฐานของการวิจัยมีกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ตีความอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้คำตอบทีเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถแยกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
1. สังเกตกำหนดปัญหา
2. กำหนดขอบเขตการศึกษา
3. ตั้งสมมุติฐาน
4. ทดลองปฏิบัติ
5. ติดตามผล

2. หลักการดังกล่าวนำมาใช้กับการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างไร
Ans.: Class room Action Research สามารถทำได้ใน 2 ลักษณะ
1. ไม่ยึดติดกับระเบียบวธีวิจัยอย่างเคร่งครัด มุ่งนำไปใช้แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน
2. ดำเนินงานตามกรอบระเบียบวิธีวิจัยทั่วไป

3. ในการทำวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทำเป็นส่วนประจำของอาจารย์จะทำ ได้อย่างไร
Ans.: อาจารย์ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นจุดเริ่มต้น และใช้การทำวิจัยในแบบ Informal Research เป็นเครื่องมือ ซึ่งไม่ต้องไปยึดติดกับทฤษฎี หรือมีการออกแบบวิจัยมากนัก

4. การทำวิจัยในชั้นเรียน โดยไม่อิงกับระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครัดจะสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ได้หรือไม่
Ans.: ได้ เพราะเป็นกระบวนการค้นหาคำตอบที่เป็นระบบ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่สอกคล้องกัน นิยามสัพย์ของงานวิจัยที่ สกอ.ได้กำหนดไว้ เพียงแต่จะมีจุดอ่อนในการนำไปใช้อ้างอิงกับนักศึกษากลุ่มอื่นนอกเหนือจากชั้นเรียนที่อาจารย์ได้เลือกนำมาเป็นตัวอย่างในการทำวิจัย