KM.การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ได้จัดการอบบรมคณาจารย์ในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เนื่องจากทาง คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของคณะฯ นอกจากการท าหน้าที่หลักด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่ง ให้บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
แล้ว อาจารย์ยังเป็นกลไกส าคัญในการน ามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ด้วยความส าเร็จและความก้าวหน้าทางวิชาการของ
อาจารย์จึงเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความส าเร็จและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยโดยรวมด้วย
ดังนั้น การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการยอมรับในฐานะนักวิชาการที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน วิจัย หรือบริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และมีความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการในเวลาที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับอาจารย์แล้ว ยังเป็นสิ่งส าคัญที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยความภาคภูมิใจ

km

KM การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน KM:การเรียนการสอนและวิจัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*