NTU-FUT 4th Joint Symposium 2017

การประชุมวิชาการร่วม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ เมืองฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น

NTU-FUT 4th Joint Symposium 2017

February 13-19, 2018 Fukui University of Technology, Japan

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาติกับบทบาทการผลิตบัณฑิตคุณภาพอันพึงประสงค์ การสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากความรู้ ความสามารถของนักศึกษา คณาอาจารย์  ด้วยการนำองค์ความรู้ถ่ายทอดการปฏิบัติสู่สังคมและชุมชนในลักษณะการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยให้มีผลสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวได้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การส่งเสริมงานวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการสอนและการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การจัดการสัมมนาในหัวข้อที่เป็นที่สนใจของสังคม การจัดกิจกรรมกีฬาและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น โดยทั้งสองสถาบันได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2560 นี้ ทั้งสองสถาบันจึงได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการร่วม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (NTU-FUT 4th Joint Symposium 2017) ขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ เมืองฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ความร่วมมือของทั้งสองสถาบันเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

2. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการแสดงออก การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา/ผลกระทบและแนวทางการพัฒนาประเทศ

 

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการร่วม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การบรรยายพิเศษ (Keynote Address) 2) การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Presentation) และ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผลการดำเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Address) เรื่อง The use of online media by the elderly in Lampang โดย อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง, NTU

 

2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

2.1 Chlorophylls: a double-edged sword for life on earth by Dr.Yuichiro Kashiyama, FUT

2.2 History of bridges – ancient time, middle age and future by Dr.Kazuhiro Tanawaki, FUT

2.3 Comparison of Lampang ceramic and Echizen ceramic: The movement from the past to future by Miss Pornpan Sudasna, FUT

2.4 Development of innovative home-visit services at Sri moard klaw Health Promotion Hospital, Lampang โดย อ.นิภรดา ยาวิราช พงศ์กรพิทยา, NTU

2.5 Guildeline for creative experiential tourlism management in Lampang province โดย อ.นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, NTU

 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง Revitalization of Lampang city and Fukui city using leading technology ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น มีการดำเนินการดังนี้

3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ได้แก่

3.1.1 นายณัฐกฤษณ์ เนตรทิพย์ ชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ลำปาง)

3.1.2 นายวัชราวุธฒ์ มณฑา ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ (ลำปาง)

3.1.3 นางสาวจีรนันท์ แซ่เฮ้อ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลำปาง)

3.1.4 นางสาวนภัสสร บุญเดช ชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ (บางนา)

3.2 รับฟังการบรรยายพิเศษ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

3.2.1 SHINKANSEN: History & Design by Dr.Takeshi Ikeda

3.2.2 Use of satellite data by Dr.Tomoyuki Nakajo

3.2.3 Business initiatives for Hokuriku Shinkansen extension to Tsuruga JR West Fukui Branch by Kouichi Kakui, General Manager of JR West Fukui Branch

3.3 ศึกษาดูงาน จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

3.3.1 FUT campus tour, Fukui city

3.3.2 FUT Awara campus

3.3.3 Industrial Technology Center of Fukui Prefecture

3.3.4 Construction site for SHINKANSEN

3.3.5 Seiren Planet, Museum of astronomy

3.3.6 การพัฒนาผังเมืองและการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม

3.3.7 Science Museum in Tokyo

3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ภายใต้หัวข้อ การฟื้นฟูเมืองลำปางและเมืองฟุคุอิโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำ Revitalization of Lampang city and Fukui city using leading technology

3.4.1 นักศึกษาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีมๆละ 7-8 คน คละสถาบัน ได้แก่

3.4.1.1 Lampang team : แนวทางการพื้นฟู Lampang city

3.4.1.2 Fukui team : แนวทางการพื้นฟู Fukui city

3.4.2 นักศึกษาทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ Lampang city and Fukui city ข้อมูลจากการบรรยายพิเศษ และข้อมูลจากการศึกษาดูงาน แล้วสังเคราะห์ข้อมูลและคิดสร้างสรรค์แนวทางพื้นฟูเมืองทั้งสอง ซึ่งผลงานของนักศึกษา ได้แก่

3.4.2.1 Lampang team : แนวทางการพื้นฟู Lampang city ชื่อผลงาน King of satellite pineapple

3.4.2.2 Fukui team : แนวทางการพื้นฟู Fukui city ชื่อผลงาน Hokuriku Shinkansen love Story

3.4.3 นักศึกษาทั้งสองสถาบันร่วมกันนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 2 ผลงาน ในการประชุมวิชาการร่วม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการ

1. นักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างแดน ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม เพื่อปรับทัศนคติและแนวคิดในการทำงานของตนในอนาคต เช่น กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็น การมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน การมีความสุภาพและมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคม การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ฯลฯ

2. อาจารย์ได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการผลิตผลงานทางวิชาการ และการนำเสนอผลงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองในสายวิชาการต่อไป

3. การทำงานร่วมกันของนักศึกษาและอาจารย์ ได้ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบันมีความสนิทสนมและแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมทางวิชาการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

อดิศักดิ์ จำปาทอง/19 มีนาคม 2561

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การส่งเสริมงานวิจัยในคณะวิชา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*