Posts Tagged ‘information’

สรุปความรู้ของงานไอทีด้านบริการงานระบบสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2558

Thursday, June 16th, 2016

สรุปความรู้ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริการงานระบบสารสนเทศ ระบบงานที่เป็นความรู้ใหม่ หรือน่าสนใจของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เกิดจากการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ซึ่งปีการศึกษา 2558  มีระบบที่นำมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาขึ้นใหม่ พร้อมกับนำเสนอให้เพื่อร่วมงานได้แลกเปลี่ยนในงานประชุม KM ประจำปีของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
มีทั้งสิ้น 14 ระบบ

1. ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย โครงการวิจัย นักวิจัย และผลงานจากโครงการวิจัย ของหน่วยงานวิจัยในประเทศไทย ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
http://www.tnrr.in.th
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย (RMIS) สนับสนุนการบริหารจัดการภายในคณะวิชา และมหาวิทยาลัย
http://it.nation.ac.th/rmis
3. ระบบฐานข้อมูลวิจัย (Research Database System)  รวบผลงานวิจัย บทความทั้งของนักศึกและอาจารย์
http://it.nation.ac.th/studentresearch
4. ระบบเกรดสำหรับอาจารย์ (Grade Report System For Teacher ) สำหรับอาจารย์ตรวจสอบภาระงานสอน เกรดของนักศึกษา และผลการประเมินการเรียนสอน ตามภาระงานสอน
http://it.nation.ac.th/Gradeaj
5. ระบบบล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนักศึกษา และบุคลากร
http://blog.nation.ac.th
6. ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
http://class.nation.ac.th
7. Handbook รวบรวมคู่มือต่างๆเช่น คู่มือสำหรับนักศึกษา คู่มือสำหรับบุคลากร   คู่มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.nation.ac.th/handbooks
8. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเนชั่น เผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลของ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หลักสูตร สมัครเรียนออนไลน์ ข่าว และภาพกิจกรรม
http://www.nation.ac.th
9. ระบบการจัดการ งานรับ-ส่งเอกสาร (Receive Document System) จัดเก็บข้อมูลการรับส่งเอกสาร จากภายใน และภายนอก
http://it.nation.ac.th/docntu
10. ระบบจัดการ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง (Announcement Database) ให้บุคลากรเข้าถึง และสืบค้นได้โดยง่าย
http://it.nation.ac.th/rule_post
11. Person Email รวบรวมข้อมูล Email, Mail Groups ของบุคลากร
http://it.nation.ac.th/contactps
12. Social Media รวบรวมข้อมูล Email, Line, Facebook เบอร์โทรศัพท์ภายในของบุคลากร
http://it.nation.ac.th/socialmedia
13. โฮมเพจบุคลากร รวมโฮมเพจบุคลากรด้านการเผยแพร่บทความวิชาการ
http://it.nation.ac.th/faculty
14. ระบบรายงานภาระงาน สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รายงานภาระประจำปี เช่น 1) ภาระการสอน (ตามเกณฑ์ภาระงาน) 2. ภาระงานด้านการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 3) ภาระงานด้านการบริการวิชาการ 4) ภาระงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5) ภาระงานด้านการบริหารการเรียนการสอน
http://it.nation.ac.th/intranet

 

 

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ได้นำไปแบ่งปันในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะบุคลากร
ที่ https://www.facebook.com/groups/nationustaff/1184855011554179/

รายงานตอบตัวบ่งชี้ 7.3 ฉบับสุดท้าย

Friday, August 8th, 2014

3 ปีมาแล้วที่ต้องเขียน sar 7.3 ตอบเกณฑ์ปี 2554 – 2556
รายงานนี้จึงเป็นรายงานฉบับสุดท้ายของตัวบ่งชี้
“ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ”
ซึ่งปี 2557 มีร่างเกณฑ์ใหม่ และในร่างนั้นไม่มีเกณฑ์แบบเดิม
แต่เกณฑ์น้อยกว่าเดิม คือ สนใจเฉพาะระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานวิจัย
ซึ่งจะใช้ http://it.nation.ac.th/studentresearch
สำหรับตอบประเด็นนี้

https://www.facebook.com/download/1447422105521947/sar56_che5_73.docx

สารสนเทศด้านต่าง ๆ ที่นำเสนอใน sar 7.3

Friday, August 8th, 2014
information system

information system

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในรูปของคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีตัวแทนมาจากคณะวิชา/หน่วยงาน และนำเสนอสารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบอินทราเน็ต แบ่งกลุ่มสารสนเทศได้ 7 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการเรียนการสอน (7.3-2-1)
2) ด้านการวิจัย (7.3-2-2)
3) ด้านบริหารจัดการ (7.3-2-3)
4) ด้านการเงิน (7.3-2-4)
5) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (7.3-2-5)
6) ด้านรับสมัครนักศึกษา (7.3-2-6)
7) ด้านประกันคุณภาพ (7.3-2-7)
เพื่อใช้สารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และการตัดสินใจตามพันธกิจ ซึ่งมีการพัฒนาระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลากรสามารถเชื่อมโยงหลักฐานจากระดับบุคคลเข้ากับเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งของสกอ. และสมศ. (7.3-2-8) และรายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นระยะผ่านกลุ่มของ facebook.com และ yammer.com เป็นแหล่งนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป (7.3-2-9)

และนำไปแชร์ใน yammer.com อีกแหล่งหนึ่ง
https://www.yammer.com/nation.ac.th/#/uploaded_files/22243574?threadId=426462518

และนำไปแชร์ใน facebook.com อีกแหล่งหนึ่ง
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152566961403895&set=gm.757121184353754

 

แบ่งปันแหล่งข้อมูล และสารสนเทศ

Monday, June 3rd, 2013

data of thai university

data of thai university

จากการไปประชุมเรื่อง การจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ร่วมกับ คุณวิริยาภรณ์ แสงศรี ทะเบียนที่กรุงเทพฯ และคุณอานนท์ อธิอาภากรณ์ ทีมแอพ NMG ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2556 พบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สำหรับการเผยแพร่ ได้ 3 หัวข้อ

1. ระบบการวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

– ประโยชน์ต่อที่นักเรียน คือ สืบค้นหลักสูตรที่รับรองรับทราบแล้ว และค่าเล่าเรียน
และยังเปิดดูเนื้อหาในเล่มหลักสูตร และใช้เปรียบเทียบกันได้ ว่าหลักสูตรใดสอนอะไร
– หน่วยงาน กยศ. และกรอ. ใช้เป็นฐานข้อมูลการอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และเพดานกู้ยืม
หากหลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรู้รับทราบจากคณะกรรมการ ทางกองทุนกู้ยืมก็ถือว่ายังไม่ผ่าน จะต้องรอก่อน
และ สกอ.ถือว่าฐานข้อมูลนี้มีข้อมูลหลักสูตรที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว
– ข้างในมีรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ยืม และหลักสูตรมากกว่า 10 รายงาน
http://www.gotouni.mua.go.th

2. ระบบนำส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา

ที่หน้าแรก แม้ไม่ login ก็สามารถเห็นสถิติการส่งข้อมูลของแต่ละสถาบันแล้ว
สถาบันใดส่งข้อมูลครบ 100% ก็จะได้เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลำดับ
เข้าไปดูได้ครับว่าสถาบันใดได้เหรียญรางวัลในความสมบูรณ์
สถาบันใดไม่ได้เหรียญ และสถาบันใดไม่ได้ส่งข้อมูล
http://www.data3.mua.go.th/dataS/

3. สารสนเทศอุดมศึกษา

เมื่อสถาบันการศึกษาส่งข้อมูลเข้าระบบในข้อ 2 ครบถ้วนแล้ว
ก็จะนำไปจัดทำสารสนเทศเพื่อรายงานสู่สาธารณะต่อไป
อาทิ จำนวนบุคลากร จำนวนนักศึกษาใหม่ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้น
ทำให้นักศึกษา หรือสถาบัน หรือองค์กร นำข้อมูลไปวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ต่อไปได้
http://www.info.mua.go.th/information/

บัณฑิต ม.เนชั่น แสดงความในใจ

Saturday, December 22nd, 2012

สัมภาษณ์บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แสดงความในใจหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 (วันเดียวกับวันโลกแตก) ซึ่งประเด็นที่ศิษย์สะท้อนก็จะเป็นหลักสูตร อาจารย์ โปรเจค และงานที่ทำ

http://77.nationchannel.com/home/317512/

1. บัณฑิต นวลถนอม ไร่นากิจ

2. บัณฑิต วัลลียา ปุ๊ดสา

3. บัณฑิต ภาวิณี อินติ๊บ

4. บัณฑิต นันทวัฒน์ ธีรวัฒน์วาที

5. บัณฑิต วณัฐพงศ์  สุวรรณศิลป์

6. บัณฑิต รพีพรรณ ใจเที่ยง

7. บัณฑิต หทัยทิพย์ ขัติยะ

8. บัณฑิต ปทุมพร เมืองเมา