Posts Tagged ‘journal’

กระบวนการเสนอผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thursday, November 12th, 2015

พบรายงานว่า  ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะวิชา เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่อยู่ในตัวบุคคล
ซึ่งมีการจัดการความรู้ เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
ซึ่งวิทยากรเลือกกรณีตัวอย่างด้วยการนำเสนอผ่านผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์เรื่อง Information Ethics and Behaviors of Upper Secondary Students Regarding the Use of Computers and The Internet ในวารสาร Journal of Information Ethics  ซึ่งเป็นผลงานที่ทำร่วมกับ อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย ในการนำเสนอผลงานครั้งนี้
มีกระบวนการโดยสรุป ดังนี้
– อาจารย์ทำวิจัยแล้วเสร็จ และมีผลงานที่พร้อมสำหรับการตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการ
– ศึกษา และเลือก e-Journal หรือ Journal ที่สนใจจากห้องสมุด และตรงกับสาขาวิชาของผู้วิจัย
– บอกรับวารสาร (Subscriptions) ที่สนใจกับสาขาวิชา
เช่น Journal of Information Ethics
แล้วอ่านเพื่อทบทวนวรรณกรรม และศึกษาวารสาร ซึ่งเงื่อนไขของวารสารที่น่าสนใจ มีดังนี้
วารสารตีพิมพ์ 2 ครั้งต่อปี คือ ฤดูใบไม้ผลิ (spring) และ ฤดูใบไม้ร่วง (fall)
วารสารมีเฉพาะ hard copy ค่าสมาชิกต่อปีคือ $120 สำหรับสถาบันการศึกษา หรือ $40 สำหรับบุคคล
ถ้าอยู่นอกสหรัฐอเมริกาต้องบวกเพิ่ม $20
– ศึกษาเงื่อนไขการส่ง Journal ว่าส่งที่ไหน มีรูปแบบการเขียนอย่างไร
ที่ http://www.mcfarlandbooks.com/customers/journals/journal-of-information-ethics/
โดยเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ 4 – 6 หน้า ส่วนบทความมีขนาด 10 – 25 หน้า
โดย Style การเขียนทั้งเรื่อง General Instructions, Content, Style, Documentation
สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ และศึกษาได้จากบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารที่บอกรับมา
– เมื่อเขียนบทความตาม Style ที่กำหนดแล้ว ก็ส่งไปให้กับบรรณาธิการ เพื่อพิจารณาส่งให้ peer reviewer
– เมื่อ peer reviewer ก็จะอ่าน และมีข้อเสนอแนะมาให้แก้ไข
เมื่อแก้ไขแล้ว ก็ส่งกลับไปให้พิจารณาปรับแก้ และส่งกลับไปใหม่
ทำเช่นนี้จนกว่า peer reviewer จะให้ผ่าน
– มีหนังสือตอบรับจากวารสาร และวารสารบางฉบับมีค่าตอบแทนให้กับผู้เขียน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนด้านการวิจัย คือ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย แล้วนำผลงานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และเปิดให้มีการนำมาพิจารณาปรับใช้สำหรับแต่ละคนต่อไป โดยมีเว็บไซต์อยู่ที่ http://it.nation.ac.th/research

บทความการพัฒนาระบบ peervisit ตามโมเดลเซกิ

Monday, June 16th, 2014

การพัฒนาระบบตรวจเยี่ยมสำหรับการประเมินตนเอง
โดยใช้โมเดลเซกิ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

peer visit with seci model

peer visit with seci model

มีโอกาสนำเสนอบทความจากการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาระบบตรวจเยี่ยมสำหรับการประเมินตนเอง
โดยใช้โมเดลเซกิ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
A Development of Peer Visit System for Self Assessment
by SECI Model : A Case Study of Nation University
ในงาน NCCIT 2014 เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557
http://www.slideshare.net/thaiall/nccit2014-11
และ proceeding ฉบับเต็มที่
http://www.scribd.com/doc/223300399/Proceedings-of-NCCIT2014
แล้วได้อ่านวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ซึ่งเราสามารถ download บทความได้
ที่  http://202.44.34.134/journal/index2.htm
ซึ่งเป็นอีกเวทีที่แตกต่างจากเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ .. ผมว่าน่าสนใจ

สำหรับบทความที่ไปนำเสนอใน NCCIT 2014  มีเนื้อหาในบทความดังนี้

บทคัดย่อ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบันทึกผลการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และสมศ. เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจเยี่ยมของกรรมการตรวจเยี่ยมในระดับคณะวิชา เป็นกรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย บุคลากรในคณะวิชาที่รับผิดชอบองค์ประกอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และผู้ประเมินภายใน เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบคือ เครื่องบริการอาปาเช่ ตัวแปลภาษาพีเอชพี  เอแจ็กซ์ และระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล แล้วดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้การจัดการความรู้ตามโมเดลเซกิ (SECI Model) ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) การควบรวมความรู้ (Combination) และ การผนึกฝังความรู้ (Internalization) แล้วใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมการใช้งานโปรแกรมต้นแบบ และภายหลังการใช้งานระบบโดยผู้ตรวจเยี่ยม งานที่พัฒนาขึ้นใช้กับการตรวจเยี่ยมระดับคณะวิชาตามร่างรายงานการประกัน คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2555 โดยลักษณะคำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจต่ออบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการตรวจเยี่ยมโดยรวมอยู่ ระดับมาก (xˉ =3.94, S.D.=0.46) และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ อยู่ระดับมาก (xˉ =3.65, S.D.=0.64) ซึ่งสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นตอบสนองความพึงพอใจของผู้ตรวจเยี่ยมได้
คำสำคัญ: การตรวจเยี่ยม ผู้ตรวจเยี่ยม การประกันคุณภาพ เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา

Abstract
The objective of this operational research is to develop the peer visit system for the quality assessment system that is supported the internal and external indicators. It will help the inspector to generate the suggestion report. The system will be used as the case study of Nation University.  The data sampling is divided into 5 groups, consisting of administrator, assessors, faculties, key performance indicator owner and peer visit committee. The system development tools are Apache Server, PHP Interpreter, AJAX and MySQL Database. Another tool for knowledge management process is SECI model that consist 4 sub-processes of socialization, externalization, combination and internalization. 5-scale rating questionnaire is collected to evaluate system performance in 2 times. This system was served for peer visit inspector in all faculties in 2012. The evaluation result of training’s satisfaction is high with a mean of 3.94 and standard deviation of 0.46. The evaluation result of system’s satisfaction is high with a mean of 3.65 and standard deviation of 0.64. It is concluded that the system performance can satisfy the peer visit inspectors.
Keyword: Peer visit, Inspector, Quality Assurance, Quality Indicator

1. บทนำ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยผลการประเมินสะท้อนถึงคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น
มหาวิทยาลัยเนชั่นได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกประจำปีการศึกษา 2549 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก [1] ได้มีข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาเร่งด่วนของสถาบัน ว่ามหาวิทยาลัยควรพัฒนาฐานข้อมูล เกณฑ์ และเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้
ผลการประเมินในปีต่อมาถึงปัจจุบันยังต้องมีการพัฒนาให้สูงขึ้น การเพิ่มระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก ทุกระดับเชิงบูรณาการ การเพิ่มระบบตรวจเยี่ยมก่อนที่คณะวิชาจะจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับ สมบูรณ์ เป็นกลไกที่ทำให้เกิดการพัฒนาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จะทำให้การไหลวนเป็นวงจรของข้อเสนอแนะ และสารสนเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบตรวจเยี่ยมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ บันทึกผลการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และสมศ. เพื่อพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจเยี่ยมของกรรมการตรวจเยี่ยมในระดับคณะวิชา ซึ่งจะได้ระบบตรวจเยี่ยมที่สนับสนุนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับ สมบูรณ์อย่างเป็นระบบ

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การประกันคุณภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก”  เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา [2]
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษา ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรอง รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การดำเนินการตามระบบประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเกณฑ์มุ่งเน้นการสะท้อนคุณภาพด้านระบบและกลไก และกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก [3] หมายถึง การดำเนินการตามระบบประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ซึ่งเกณฑ์ต่าง ๆ มุ่งเน้นการสะท้อนคุณภาพด้านผลลัพธ์จากระบบการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 18 มาตรฐาน และในปีการศึกษา 2555 ได้ถูกปรับให้มีการรายงานร่วมกับเกณฑ์ของ สกอ. ภายใต้กระบวนการที่ต้องดำเนินการประจำปี
2.2 โมเดล และเครื่องมือ
โมเดลเซกิ (SECI Model) [4] คือ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การหลอมรวมความรู้ในองค์กรระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ใน 4 กระบวนการ เพื่อยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวัฎจักร เริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) การควบรวมความรู้ (Combination) และการผนึกฝังความรู้ (Internalization) และวนกลับมาเริ่มต้นทำซ้ำที่กระบวนการแรก เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นงานประจำที่ยั่งยืน
ภาษาพีเอชพี (PHP Language) [5] คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทโอเพนท์ซอร์ท (Open Source Computer Language) สำหรับพัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิก (Dynamic Webpage) เมื่อเครื่องบริการได้รับคำร้องจากผู้ใช้ก็จะส่งให้กับตัวแปลภาษาทำหน้าที่ ประมวลผลและส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ร้องขอ ในรูปของภาษาเอชทีเอ็มแอล ภาพ หรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ลักษณะของภาษามีรากฐานมาจากภาษาซีเป็นภาษาที่สามารถพัฒนาให้ใช้งานแบบโต้ตอบ กับผู้ใช้ได้
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัจฉรา แก้วละเอียด และผุสดี บุญรอด [6] ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการองค์ความรู้เชิงความหมายโดยใช้โมเดลเอสอีซีไอสำหรับตรวจสอบบัญชี คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสร้างฐานความรู้ออนโทโลยีในรูปแบบโดเมนออนโทโลยี แล้วแปลงไปเป็นภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลรองรับการค้นคืนเชิงความหมาย ใช้เครื่องมือคือ โปรแกรมโฮโซ ออนโทโลยี อีดิเตอร์ (Hozo-Ontology editor) มีวิธีการดำเนินงานวิจัย 3 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการองค์ความรู้โดยใช้โมเดลเอสอีซีไอ 2) การพัฒนาฐานความรู้และระบบการจัดการองค์ความรู้
3) การทดสอบระบบ โดยประเมินคุณภาพด้วยวิธีการแบบแบล็คบ็อกซ์ (Black box testing) มีผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 มี
ผลประเมินโดยผู้ใช้ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.12 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 ซึ่งสรุปได้ว่าฐานความรู้ออนโทโลยีและระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดการ องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ณัฐพล สมบูรณ์ และนลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร [7] ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบถามตอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้ด้วยโมเดลปลาทู (Tuna Model) ที่มี 3 ส่วนคือ 1) การรวบรวมและจัดเก็บความรู้ แยกหมวดหมู่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (KV=Knowledge Vision) 2) การกระจายความรู้ (KS=Knowledge Sharing)
3) การเก็บเข้าคลังความรู้ (KA=Knowledge Assets) มีวิธีการดำเนินงานวิจัย 2 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2) การพัฒนาระบบ มีผลประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 มีผลประเมินโดยผู้ใช้ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 ซึ่งสรุปได้ว่าระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงและช่วยในการถ่ายทอดความ รู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติยา สีอ่อน [8] ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน สำหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสังเคราะห์งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ คุณลักษณะของบุคลากรด้านความตระหนักถึงความสำคัญและการมีทัศนคติที่ดีต่อการ ประกันคุณภาพภายใน การทำงานเป็นทีม การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งด้านจำนวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างองค์กรและการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานประกันคุณภาพ วัฒนธรรมคุณภาพ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร และขนาดขององค์กร ส่วนประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษามี 2 ส่วนคือ ประสิทธิผลระหว่างทาง ได้แก่ การบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ และความพึงพอใจในงานของบุคลากร สำหรับประสิทธิผลสุดท้าย  ได้แก่ การบรรลุพันธกิจของสถาบัน
เมื่อศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้เพิ่มกลไกการตรวจเยี่ยมและใช้โมเดลเซกิขับเคลื่อนกระบวนการในการพัฒนา ระบบ เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ไปสนับสนุนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่ สมบูรณ์

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
3.1.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งทีมวิจัยและผู้มีบทบาทสำคัญต่องานประกันคุณภาพ การศึกษา ทำความเข้าใจต่อกิจกรรม ข้อมูลและประเด็นปัญหา โดยมีเอกสารสำคัญคือ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเองที่ผ่านมา [1]
3.1.2 ประชากร คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 88 คน มีกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน 7 คน ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยจำนวน 8 คน บุคลากรในคณะวิชาที่รับผิดชอบองค์ประกอบจำนวน 10 คน หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้จำนวน 5 คน และผู้ประเมินภายใน 5 คน
3.2 กระบวนการจัดการความรู้
การพัฒนาระบบใช้กระบวนการจัดการความรู้ตามโมเดลเซกิ (SECI Model) ครอบคลุมวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นำไปสู่การสร้างโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) แล้วจัดเวทีอบรมให้ทดลองใช้ นำผลการใช้และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบ หลังมีการใช้งานระบบแล้ว คณะวิชาก็จะนำข้อมูลในระบบไปพัฒนาความรู้ภายในคณะวิชา และรับการประเมินจากผู้ประเมิน แล้วนำข้อเสนอแนะกลับไปจัดเวทีเรียนรู้ภายในคณะวิชาต่อไป
3.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่
การวิเคราะห์ระบบใช้วิธีศึกษาจากคู่มือการประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยออกแบบตามทฤษฎีระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เก็บข้อมูลในมายเอสคิวแอล พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาพีเอชพี และเทคนิคเอแจ็กซ์ ทำการพัฒนาโปรแกรม นำเสนอต่อผู้ตรวจเยี่ยม คณะวิชา และผู้เกี่ยวข้อง
3.4 เก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรม
เข้าเก็บข้อมูลจากคณะวิชา และผู้ประเมิน หลังผ่านช่วงเวลาของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย มีจำนวน 8 คน
3.4.1 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับความพึงพอใจ โดยแบบสอบถามใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบวัดเจตคติตามเทคนิคของลิเคิร์ท [9] 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ น้อย และน้อยมาก
3.4.2 การแปลผลคะแนนสามารถสรุปเป็นระดับของความพึงพอใจ โดยนำระดับสูงสุดลบระดับต่ำสุดแล้วหารด้วยจำนวนช่วงที่ตั้งไว้ จึงได้เกณฑ์การแปลผลคะแนนดังนี้ มากที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00   มากมีคะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20
ปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40  น้อยมีคะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 และน้อยที่สุดมีคะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80

4. ผลการดำเนินงาน
4.1  การวิเคราะห์สถานการณ์ระบบฐานข้อมูล พบว่า มหาวิทยาลัยควรมีระบบที่จะประกันได้ว่าเมื่อเข้ากระบวนการประเมินตนเองจะมี ผลประเมินอยู่ในระดับที่สูงขึ้น จึงจัดให้มีการตรวจเยี่ยมก่อนจัดทำรายงานที่สมบูรณ์ เพื่อให้มีกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงก่อนรับการประเมินจริงอย่างเป็นระบบ จึงได้มีการพัฒนาระบบบันทึกผลการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และสมศ. และพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจเยี่ยมของกรรมการตรวจเยี่ยมระดับคณะวิชา โดยดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่บูรณาการกับการจัดการความรู้โดยใช้โมเดล เซกิ
4.2  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) เป็นการจัดเวทีระหว่างผู้รู้ที่มีความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่เป็นผู้บริหารและผู้ทำงานด้านประกันคุณภาพมาร่วมแลกเปลี่ยนถึงบทเรียนจาก การประเมินตนเองที่ผ่านมาและกำหนดประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข ได้ข้อสรุปเป็นการพัฒนาระบบตรวจเยี่ยม (Peer Visit) ที่จะยกระดับความสมบูรณ์ในการประเมินตนเอง

4.3 การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) เป็นการกำหนดบทบาท กลุ่มเป้าหมาย ทำความเข้าใจกิจกรรมกับผู้รู้ที่มีความรู้ฝังลึกที่อยู่กับข้อมูลโดยตรง เพื่อให้สามารถสกัด และผ่องถ่ายออกเป็นความรู้ชัดแจ้ง โดยมีกิจกรรมอบรม เพื่อศึกษาความต้องการเพิ่มเติม กำหนดรูปแบบการพัฒนา ผ่านโปรแกรมต้นแบบที่นำเสนอในการอบรม พบว่า มีผลประเมินความพึงพอใจในระดับมาก (xˉ=3.94, S.D.=0.40)

4.4 การควบรวมความรู้ (Combination) เป็นการระบุความรู้ชัดแจ้งที่เกิดจากการเข้าตรวจเยี่ยมของผู้รู้ และส่งข้อเสนอแนะเข้าไปในระบบให้คณะวิชาได้เข้าถึง แล้วนำผลในรูปความรู้ใหม่ไปแบ่งปัน วิพากษ์ แลกเปลี่ยนภายในคณะวิชาและผู้ตรวจเยี่ยมภายใน เกิดเป็นความเข้าใจร่วมเป็นความรู้ชัดแจ้งใหม่ นำไปสู่การจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สมบูรณ์ พบว่า มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบตรวจเยี่ยมอยู่ในระดับมาก (xˉ=3.65, S.D.=0.64)

4.5 การผนึกฝังความรู้ (Internalization) เป็นการเลือกนำเสนอสารสนเทศในรูปของรายงานสมบูรณ์แก่ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ในบทบาทของผู้รู้ที่ตรวจประเมินความรู้ชัดแจ้ง ผ่านระบบฐานข้อมูลภายนอก (CheQA) ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ แล้วให้ข้อเสนอแนะกลับแก่ผู้ถูกประเมิน ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นความรู้ฝังลึกทั้งในคณะวิชา และมหาวิทยาลัย ส่งผลให้นำความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นวัฎจักร

5. สรุป
การใช้โมเดลเซกิเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาระบบตรวจเยี่ยมการประเมินตนเอง สามารถใช้งานได้จริง ผลประเมินความพึงพอใจทั้งสองครั้งพบว่าอยู่ระดับมาก โดยครั้งแรกเป็นการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนระหว่างผู้รู้ด้านการประกันคุณภาพ และผู้รู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่สองเป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ตรวจเยี่ยมหลังสรุปผลการตรวจ เยี่ยม ด้วยแบบสอบถาม
แต่ผลประเมินความพึงพอใจครั้งแรกสูงกว่าครั้งที่สอง ซึ่งเกิดจากความไม่พร้อมของคณะวิชาในการรับการตรวจเยี่ยมตามร่างรายงานการ ประเมินตนเอง เมื่อผู้ประเมินเข้าตรวจเยี่ยมและได้รับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ความพึงพอใจต่อระบบตรวจเยี่ยมลดลง เนื่องจากผู้ใช้มีความต้องการที่หลากหลาย และคาดหวังความสมบูรณ์ต่อข้อมูลที่คณะวิชาส่งเข้าไปในระบบ อนึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ใช้งานจริงและมีนโยบายที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถนำข้อเสนอแนะหลังการใช้งาน มาปรับปรุงระบบให้พร้อมใช้งานสำหรับปีการศึกษาต่อไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากต่างคณะวิชา และภายในคณะวิชาเดียวกัน โดยบริการระบบฐานข้อมูลตรวจเยี่ยมที่เชื่อมกับข้อเสนอแนะต่าง ๆ และเร่งการจัดทำร่างรายงานการประเมินตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ก่อนจัดให้มีการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นระบบ และมีนโยบายกำกับให้คณะวิชาดำเนินการตามแผนที่สามารถปฏิบัติได้จริง

เอกสารอ้างอิง
[1]     บุญรักษา สุนทรธรรม,  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, กรุงเทพฯ, 2550.
[2]     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ, 2553.
[3]    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), กรุงเทพฯ, 2555.
[4]    Nonaka, I. and H. Takeuchi, The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, New York, 1995.
[5]     พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร,  คู่มือเรียน PHP และ MYSQL สำหรับผู้เริ่มต้น,  บริษัทโปรวิชัน จำกัด., กรุงเทพฯ, 2549.
[6]    อัจฉรา แก้วละเอียด และผุสดี บุญรอด, “การจัดการองค์ความรู้เชิงความหมายโดยใช้โมเดลเอสอีซีไอสำหรับตรวจสอบบัญชี คอมพิวเตอร์,” the 9th National Conference on Computing and Information Technology (NCIT2013), กรุงเทพ, ประเทศไทย, 9-10 พ.ค.2556 หน้า 873-878.
[7]    ณัฐพล สมบูรณ์ และนลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร, “ระบบการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง,” the 9th National Conference on Computing and Information Technology (NCIT2013), กรุงเทพ, ประเทศไทย, 9-10 พ.ค.2556 หน้า 234-239.
[8]    กิตติยา สีอ่อน, โมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสำหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2547.
[9]    L.W. Anderson,   Likert  Scales,  Education  Research  Methodology  and  Measurement : An  International  Handbook,  John,  D.  Keeves,  eds,  Victoria : Pergamon pp.427-428, 1988.

นำเสนอรายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Monday, June 16th, 2014
journal in TCI

journal in TCI

16 มิถุนายน 2557 วันนี้มีโอกาสเข้าไปอ่านรายชื่อวารสาร
จากฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)
พบวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 260 รายการ
ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=S
และ
พบวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 288 รายการ
ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H

สำหรับกลุ่มวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พบว่า มีหลายฉบับที่สามารถเปิดอ่านแบบออนไลน์ได้ เช่น
รายการที่ 6 AU Journal of Technology ที่ออกปีละ 4 ฉบับ ๆ ละ 5 บทความ
รวมปีละประมาณ 20 papers ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ อ่านได้ที่
http://www.journal.au.edu/abacjourtech_index.html
หรือ
รายการที่ 102 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สามารถ download บทความได้ ที่ออกปีละ 2 ฉบับ ๆ ละ 10 บทความ
รวมปีละประมาณ 20 papers ซึ่งเป็นภาษาไทย อ่านได้ที่
http://202.44.34.134/journal/index2.htm

โดยทั้ง 260 วารสาร
เป็นวารสารภาษาอังกฤษ 50 วารสาร ภาษาไทยมี 210 วารสาร โดยมีรายชื่อวารสาร ดังนี้
ลำดับ    issn    ชื่อไทย    เจ้าของ
1    2287-0741     Applied Environmental Research     สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2    0217-5460     ASEAN Journal on Science and Technology for Development     ASEAN Committee on Science and Technology
3    1905-7415     Asian Biomedicine     Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
4    1513-4121     Asian Journal of Energy and Environment     The Joint Graduate School of Energy and Environment
5    0125-877X     Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology     The Allergy and Immunology Society of Thailand
6    1513-0886     AU Journal of Technology     Assumption University
7    0125-2526     Chiang Mai Journal of Science     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8    1685-1994     Chiang Mai University Journal of Natural Sciences     Chiang Mai University
9    1685-9545     ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications     The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)
10    0125-8281     Engineering Journal     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11    0859-9238     Engineering Transactions     Mahanakorn University of Technology
12    1686-5456     Environment and Natural Resources Journal     Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
13    1906-1714     EnvironmentAsia     The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE)
14    1686-9141     International Journal of Agricultural Technology     Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)
15    1906-4063     International Journal of Applied Biomedical Engineering     สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย
16    1905-7172     International Journal of Renewable Energy     School of Renewable Energy Technology, (SERT)
17    0858-7027     International Journal of the Computer, The Internet and Management     Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery – ACM & Thailand Chapter of the Computer Society of the IEEE
18    1906-2257     Journal of Applied Animal Science     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
19    0857-4421     Journal of Health Research     วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
20    0857-5754     Journal of Physiological and Biomedical Sciences     The Official Journal of The Physiological Society of Thailand
21    1685-6600     Journal of Science, Technology, and Humanities     Burapha University
22    1906-4918     Journal of Sustainable Energy and Environment     The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi
23    0075-5192     Kasetsart Journal (Natural Science)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24    0125-796X     Kasetsart University Fisheries Research Bulletin     Faculty of Fisheries, Kasetsart University
25    1906-151X     King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology     King Mongkuts University of Technology North Bangkok
26    1905-2367     KMITL Science and Technology Journal     Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang
27    1685-2044     KMITL Science Journal     Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang
28    1905-7873     Maejo International Journal of Science and Technology     Maejo University
29    2286-8933     Outbreak, Surveillance and Investigation Reports     สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
30    1906-8107     Pacific Rim International Journal of Nursing Research     Thailand Nursing and Midwifery Council
31    0858-1088     Phuket Marine Biological Center Research Bulletin     Phuket Marine Biological Center
32    1905-3193     Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
33    2229-063X     Rangsit Journal of Arts and Sciences     มหาวิทยาลัยรังสิต
34    1513-1874     ScienceAsia     Science Society of Thailand
35    1905-9159     Silpakorn University Science and Technology Journal     Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)
36    0125-3395     Songklanakarin Journal of Science and Technology     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37    0858-849X     Suranaree Journal of Science and Technology     Suranarree University of Technology
38    0495-3843     Thai Forest Bulletin (Botany)     ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้
39    0049-3589     Thai Journal of Agricultural Science     The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King
40    0859-2446     Thai Journal of Gastroenterology     Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand
41    0857-8664     Thai Journal of Genetics     สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand)
42    0857-6084     Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology     The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists
43    2286-7333     Thai Journal of Science and Technology     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44    1985-9057     Thailand Statistician     Thai Statistical Association
45    0859-4074     Thammasat International Journal of Science and Technology     Thammasat University
46    0080-9472     The Natural History Bulletin of the Siam Society     The Siam Society
47    0125-1562     The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health     Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, SEAMEO TROPMED Network
48    0125-4685     The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences     คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49    1513-9700     Tropical Natural History     Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
50    1686-3933     Walailak Journal of Science and Technology     Institute of Research and Devolpment, Walailak University
51    0125-0485     แก่นเกษตร     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52    0125-7501     ขอนแก่นเวชสาร     โรงพยาบาลขอนแก่น
53    0125-2208     จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์     แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
54    0857-5118     จักษุเวชสาร     ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
55    0125-6483     จุฬาลงกรณ์เวชสาร     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56    0875-6920     เชียงใหม่ทันตแพทยสาร     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
57    0125-5983     เชียงใหม่เวชสาร     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58    1685-9502     เชียงใหม่สัตวแพทยสาร     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
59    1905-3460     ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60    1686-9540     ไทยไภษัชยนิพนธ์     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
61    1513-5241     ธรรมศาสตร์เวชสาร     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
62    0125-5118     พยาบาลสาร     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63    0125-7560     พุทธชินราชเวชสาร     โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
64    0857-8052     รามาธิบดีพยาบาลสาร     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
65    0125-3611     รามาธิบดีเวชสาร     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
66    0125-1252     วชิรเวชสาร     คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
67    0943-0916     วนสาร     กรมป่าไม้
68    0859-9343     วารสาร มฉก.วิชาการ     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
69    1906-215X     วารสาร มทร.อีสาน     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
70    0125-1643     วารสารกรมการแพทย์     กรมการแพทย์
71    0125-7242     วารสารกองการพยาบาล     สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์
72    0125-4634     วารสารกายภาพบำบัด     สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
73    1686-5103     วารสารการเกษตรราชภัฏ     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
74    0857-4553     วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต     สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
75    1906-1773     วารสารการพยาบาลและการศึกษา     กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
76    1906-0025     วารสารการพยาบาลและสุขภาพ     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
77    1685-991X     วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
78    0859-3299     วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ     ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
79    1906-3016     วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80    0858-0405     วารสารการศึกษาพยาบาล     สถาบันพระบรมราชชนก
81    0859-5453     วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
82    1513-9980     วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
83    0125-3794     วารสารกีฏและสัตววิทยา     กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร
84    0858-0944     วารสารกุมารเวชศาสตร์     ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
85    0857-0841     วารสารเกษตร     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86    0857-0108     วารสารเกษตรพระจอมเกล้า     คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
87    1685-8379     วารสารเกษตรพระวรุณ     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
88    0858-3080     วารสารเกื้อการุณย์     คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
89    0858-4338     วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
90    1513-3613     วารสารคณะพลศึกษา     คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
91    1685-3954     วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
92    1905-8160     วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
93    1905-2960     วารสารจักษุธรรมศาสตร์     ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
94    0858-0006     วารสารจันทรเกษมสาร     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
95    0125-1422     วารสารจิตวิทยาคลินิก     สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
96    0215-2534     วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97    0857-880X     วารสารทันตาภิบาล     วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
98    0125-2682     วารสารเทคนิคการแพทย์     สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
99    0125-5347     วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
100    0857-6653     วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101    1686-3070     วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม     มหาวิทยาลัยสยาม
102    1685-8573     วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)
103    2229-1210     วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
104    1906-2141     วารสารนเรศวรพะเยา     มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
105    1905-9949     วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
106    1905-8837     วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
107    1905-6729     วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
108    0125-0078     วารสารพยาบาล     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
109    0857-3743     วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข     สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
110    1906-652X     วารสารพยาบาลตำรวจ     สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ
111    1513-5217     วารสารพยาบาลทหารบก     สมาคมพยาบาลทหารบก
112    0857-605X     วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก     สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
113    0858-1231     วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114    1513-5454     วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
115    0125-8885     วารสารพยาบาลศาสตร์     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
116    0125-7021     วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117    0125-8958     วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
118    0857-5371     วารสารพยาบาลสาธารณสุข     สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
119    0858-8430     วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
120    1906-7038     วารสารพฤกษศาสตร์ไทย     สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
121    1513-4695     วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ     สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
122    0859-0818     วารสารพลังงาน     สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123    0857-5452     วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา     สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
124    0857-264X     วารสารพิษวิทยาไทย     สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
125    1906-5574     วารสารเภสัชกรรมไทย     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
126    0125-3832     วารสารเภสัชวิทยา     Department of Pharmacology, Srinakharinwirot University
127    0125-1570     วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
128    1905-0852     วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
129    0125-6955     วารสารโภชนาการ     สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
130    1685-1412     วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน     มหาวิทยาลัยคริสเตียน
131    0859-9807     วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
132    1906-5681     วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
133    0858-7418     วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร     มหาวิทยาลัยนเรศวร
134    0859-2535     วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา     มหาวิทยาลัยบูรพา
135    0125-7498     วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
136    1906-5965     วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
137    1686-9311     วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
138    0859-2586     วารสารมหิดล     มหาวิทยาลัยมหิดล
139    0858-2688     วารสารร่มไทรทอง     มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
140    0857-1422     วารสารรังสีเทคนิค     สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
141    0125-2968     วารสารราชบัณฑิตยสถาน     ราชบัณฑิตยสถาน
142    0125-2038     วารสารโรคมะเร็ง     มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
143    0857-8575     วารสารโรคเอดส์     สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
144    1686-8579     วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์     ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
145    0125-6882     วารสารโรงพยาบาลชลบุรี     โรงพยาบาลชลบุรี
146    1686-4417     วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม     โรงพยาบาลมหาสารคาม
147    0858-6101     วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา     โรงพยาบาลศรีธัญญา
148    0859-7251     วารสารโรงพยาบาลสกลนคร     โรงพยาบาลสกลนคร
149    0857-6149     วารสารโลหะ วัสดุ และแร่     สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
150    0858-2025     วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
151    0857-1724     วารสารวนศาสตร์     คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
152    0859-3957     วารสารวิจัย มข.     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
153    1906-201X     วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
154    1906-3334     วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
155    1906-1889     วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
156    1906-6627     วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
157    1906-1137     วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
158    0859-7685     วารสารวิจัยทางการพยาบาล     สำนักงานสภาการพยาบาล
159    1906-0319     วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ     วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
160    1905-7393     วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง     คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
161    1686-3437     วารสารวิจัยพลังงาน     สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
162    1906-3628     วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
163    1686-8420     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
164    1686-9974     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
165    0858-9437     วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข     สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข
166    1905-4963     วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
167    1906-1722     วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
168    1906-327X     วารสารวิจัยรำไพพรรณี     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
169    0125-278X     วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
170    1906-2605     วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
171    0125-8850     วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร     สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
172    1685-2923     วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)     ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
173    0125-6335     วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
174    1686-4409     วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
175    1906-392X     วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
176    2228-8120     วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
177    1905-291X     วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
178    0125-8389     วารสารวิชาการเกษตร     กรมวิชาการเกษตร
179    1906-5337     วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
180    0125-5134     วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
181    1905-3819     วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
182    1686-9869     วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
183    1906-7186     วารสารวิชาการนายเรืออากาศ     โรงเรียนนายเรืออากาศ
184    0857-684x     วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
185    2286-6175     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
186    1905-6583     วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก     เป็นโครงการความร่วมมือ 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
187    1906-0432     วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
188    0858-4923     วารสารวิชาการสาธารณสุข     สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
189    0859-1083     วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
190    1905-9450     วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา     สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
191    0857-7927     วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
192    0859-4562     วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
193    0859-6808     วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
194    0858-110X     วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
195    1686-4522     วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
196    0125-7730     วารสารวิทยาศาสตร์ มก.     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
197    0125-2364     วารสารวิทยาศาสตร์ มข.     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
198    0857-1600     วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
199    1513-7430     วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
200    0859-6633     วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
201    0125-0369     วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร     สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
202    0858-7612     วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
203    1686-5561     วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
204    0857-9512     วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง     คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
205    1686-9664     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
206    1685-7941     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
207    0858-4435     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
208    1513-7201     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา     สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
209    1686-4530     วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
210    0857-2178     วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
211    1905-4548     วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
212    1513-4652     วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม     มหาวิทยาลัยสยาม
213    1685-5280     วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
214    1906-3636     วารสารวิศวกรรมศาสตร์     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
215    1686-2961     วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย     สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
216    2228-8724     วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
217    0857-4405     วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
218    0857-0914     วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า     โรงพยาบาลพระปกเกล้า
219    1513-1262     วารสารสภาการพยาบาล     สภาการพยาบาล
220    0125-6985     วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย     สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
221    0125-8842     วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
222    1685-408X     วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย     สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
223    1513-4261     วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย     สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
224    0857-2127     วารสารสวนปรุง     โรงพยาบาลสวนปรุง
225    1513-4865     วารสารสหเวชศาสตร์     คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
226    0858-396X     วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย     คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
227    0125-5169     วารสารสัตวแพทย์     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
228    0858-2297     วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
229    1905-7164     วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา     คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
230    1905-1387     วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา     สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
231    0125-1678     วารสารสาธารณสุขศาสตร์     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
232    0028-0011     วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
233    0858-8899     วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
234    0859-3868     วารสารสิ่งแวดล้อม     สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
235    1906-8557     วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท     สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย
236    0859-497X     วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย     กรมสุขภาพจิต
237    1906-9790     วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้     หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
238    0857-0965     วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม     สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
239    0125-4987     วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา     สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย
240    1685-3091     วารสารอายุรศาสตร์อีสาน     คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
241    0859-1180     วารสารอาหารและยา     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
242    0859-9254     วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
243    1905-0488     วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
244    0045-9917     วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์     ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
245    0125-5614     วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
246    0857-4154     วิศวกรรมสาร มก.     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
247    0125-8273     วิศวกรรมสาร มข.     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
248    1905-615X     วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
249    0857-7951     วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา     วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
250    1686-8803     วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
251    0125-1724     วิศวสารลาดกระบัง     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
252    0857-1287     วิสัญญีสาร     ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
253    0125-6491     เวชชสารสัตวแพทย์     คณะสัตวแพทยศาสตร์
254    0857-6823     เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร     ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
255    0125-7722     เวชสารแพทย์ทหารบก     กรมแพทย์ทหารบก
256    0859-6255     ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
257    0857-3123     ศรีนครินทร์เวชสาร     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
258    0125-8435     สงขลานครินทร์เวชสาร     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
259    1905-7571     สัตวแพทย์มหานครสาร     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
260    0125-152X     สารศิริราช     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจ้นท์ สื่อหลากสี ความเสี่ยงสูง

Tuesday, April 9th, 2013
จักร์กฤษ เพิ่มพูล

จักร์กฤษ เพิ่มพูล

หากเราไม่พิจารณาปรากฏการณ์ วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ (Convergence Journalism) หรือรูปแบบการรายงานข่าวแบบหลากหลายสื่อ

ใน มิติการปรับตัวของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งในแง่ทัศนคติของคนทำงาน ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี รวมทั้งการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียน การสอน นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ เพื่อให้มีทักษะในการทำงานในแบบ multi-tasking skills แล้ว ประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามไป ก็คือ ระดับจิตสำนึกความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรมก็เป็นความท้าทายของนักข่าวในยุค มีเดีย คอนเวอร์เจ้นท์ด้วย

การร่วมกันในการวางแผน เลือกช่องทางในการส่งสาร ไม่ว่าจะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ สื่อดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความไวสูง แน่นอนที่สุดว่า ผู้บริโภคข่าวสารจะได้ประโยชน์ โดยสามารถเข้าถึงข่าว หรือข้อมูลในช่องทางที่ง่าย และสะดวกสบายขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการก็อาจได้ประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าในสื่อดั้งเดิม แต่ในขณะเดียวกันภาระรับผิดชอบของบรรณาธิการ และนักข่าวก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นการฟ้องคดี ในช่องทางสื่อดิจิตอลหรือสื่อใหม่

เริ่มจากสื่อดั้งเดิม ความรับผิดชอบของบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า ขอบเขตความรับผิดตามหลักสันนิษฐานของกฎหมายเดิมนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หรือไม่ เพราะในทางคดี บรรณาธิการหลายคนที่ถูกฟ้องคดีก็ยังต้องรับผิดในฐานะตัวการร่วมในการหมิ่น ประมาท ถึงแม้ว่าฝ่ายโจทก์หรือผู้เสียหาย จะไม่สามารถนำสืบได้ว่า บรรณาธิการมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอย่างไร

ยิ่งไปกว่านั้น ก็คือ แม้จะมีการตราพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ขึ้นใช้บังคับแล้ว ในหลายคดีโจทก์ก็ยังอ้าง พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 ที่ได้ยกเลิกไปแล้ว ในคำขอท้ายฟ้องเพื่อให้ลงโทษจำเลยอีก เช่น คดีที่นายวีระ มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ฟ้องบรรณาธิการ กรุงเทพธุรกิจ และเมื่อไม่นานมานี้ ข้อสอบวิชากฎหมาย ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็ยังอ้างพระราชบัญญัติการพิมพ์ เป็นคำถามในการสอบ

แต่หลังจากมีคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ หลักในการพิจารณาอาจเปลี่ยนไป

พิพากษาศาลฎีกา ที่ 4948/2554 คดีหมิ่นประมาท ระหว่าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โจทก์ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ ที่ 1 บริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด ที่ 2 นายวารินทร์ พูนศิริวงศ์ ที่ 3 และนายจิระพงศ์ เต็มเปี่ยม ที่ 4 ยืนยันหลักการบรรณาธิการไม่ต้องรับผิด เป็นบรรทัดฐาน ซึ่งจะเป็นประเด็นข้อต่อสู้สำคัญของจำเลย ที่เป็นบรรณาธิการต่อไป

คดีนี้ โจทก์ ระบุว่าจำเลยร่วมกันหมิ่นประมาท โดยตีพิมพ์จดหมายจากผู้อ่าน ในคอลัมน์ “น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ พูด” พาดหัวคอลัมน์ว่า “พลังเงียบ” มีข้อความบางตอนว่า มีการสร้างกระแสอย่างเป็นขบวนการ และอย่างเป็นระบบเพื่อกดดันศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องแจ้งความเท็จแสดงทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรีผู้นำของประเทศ จนทำให้ผู้คนทั่วไปคิดว่า ผู้นำของประเทศในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่เหนือกฎหมาย และอยู่เหนือสามัญชน

จำเลยที่ 1 ตอบจดหมายผู้ใช้ชื่อว่า “พลังเงียบ” ว่า เห็นด้วยทุกอย่างครับที่เขียนมา

ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 4 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ก่อนที่ศาลฎีกา จะพิพากษากลับให้ยกฟ้อง

ศาล ฎีกา วินิจฉัยว่า ข้อความที่ลงตีพิมพ์ในคอลัมน์ “น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ พูด” เป็นการแสดงความคิดเห็น ความเป็นห่วงเป็นใยในกฎระเบียบกติกา และความถูกต้องของบ้านเมือง เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ ติชมด้วยเจตนาสุจริต ด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชน ย่อมกระทำได้โดยชอบตามสิทธิเสรีภาพของประชาชน สื่อมวลชนภายใต้รัฐธรรมนูญ มิใช่เป็นการใส่ความโจทก์ ขณะที่จำเลยที่ 1 นำข้อความในจดหมายของผู้ที่ใช้นามแฝงว่า “พลังเงียบ” เขียนถึงจำเลยที่ 1 มาลงพิมพ์ในคอลัมน์ “น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ พูด” ซึ่งเป็นคอลัมน์ประจำของจำเลยที่ 1 ในหนังสือพิมพ์รายวันแนวหน้านั้น อยู่ในช่วงที่โจทก์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

..ตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือเป็นตำแหน่งทางการเมือง โดยเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และถือว่าเป็นตำแหน่งที่ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งประเทศ โดยสถานะของโจทก์จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โจทก์ต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของจริยธรรม

ศาล ฎีกา ตัดสินว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ส่วนจำเลยที่ 4 ในส่วนที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษในฐานะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซึ่งลงข้อความ หมิ่นประมาทโจทก์โดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 มาตรา 48 ในขณะที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ได้มีพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ไม่ได้บัญญัติให้บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เป็นผู้รับผิดชอบในข้อความที่ลง พิมพ์ในหนังสือที่ตนเป็นบรรณาธิการ จำเลยที่ 4 ย่อมพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดในส่วนนี้

นี่เป็นการยืนยันหลักการ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ว่าไม่ได้บัญญัติให้ บรรณาธิการต้องรับผิดเป็นตัวการร่วมกับผู้ประพันธ์ บรรณาธิการจึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับผู้ประพันธ์ หากอัยการ โจทก์ หรือผู้เสียหาย นำสืบไม่ได้ว่าบรรณาธิการมีส่วนร่วมในการประพันธ์บทประพันธ์หรือมีส่วนร่วม รู้ เห็นกับการโฆษณาบทประพันธ์ในหนังสือพิมพ์ที่ตนเป็นบรรณาธิการ อย่างไร ถือว่าบรรณาธิการไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วย ดังที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติ ว่า

บุคคลจักต้องรับโทษ ทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้น บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และ โทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่ บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ศาลไม่อาจนำหลักสันนิษฐาน ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 ที่ได้ยกเลิกไปแล้วมาพิจารณาลงโทษบรรณาธิการได้

สำหรับ การเสนอข่าวในรูปแบบของ วารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจ้นท์ ยังไม่มีคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐาน แต่มีการฟ้องคดีแล้วจำนวนมาก ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ คือ บรรณาธิการ หรือ นักข่าวยังต้องรับผิดชอบในทุกสื่อที่เป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวหรือไม่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งสาร เช่น กรณีการที่ผู้เสียหายไปพบข้อความหมิ่นประมาทใน google.com บรรณาธิการยังต้องรับผิดชอบอยู่ในระยะเวลายาวนาน เพียงใด นับจากวันที่นำเสนอข่าวในครั้งแรก

โอกาสในการส่งข่าวที่ฉับไว ผ่านสื่อที่หลากหลาย จึงอาจหมายถึงความเสี่ยงสูงที่ต้องรับผิดชอบในทางคดีด้วย