Posts Tagged ‘ประชุม อบรม สัมมนา’

การประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้

Tuesday, June 7th, 2016

ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเนชั่นได้จัดการประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ระหว่างศูนย์ลำปางและบางนาขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “การประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้” 

เป็นการสรุปผลการจัดการความรู้ตลอดทั้งปีของแต่ละคณะและสำนัก ว่าเป้าหมายที่เกิดขึ้นในปีนี้สำเร็จมากน้อยเพียงใด หรือเกิดปัญหาอะไร และมีดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร

บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ L ศูนย์ บางนา

บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ ศูนย์ บางนา

 

บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้

บรรยากาศการประชุมถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ศูนย์ ลำปาง

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1171768656196148&type=1

 

 

ปัญหาสัญญาณไม่ออกไปทางจอคอมพิวเตอร์ตามที่คาดหวัง

Tuesday, April 12th, 2016

เราทุกคนเชื่อว่ามนุษย์
มีความสามารถที่จะเรียนรู้ในการแก้ปัญหาได้
เพียงแต่ต้องได้เรียนรู้มาก่อน

หลายจอใช้ VGA Splitter

หลายจอใช้ VGA Splitter

สลับไปมาระหว่าง input หลายตัว

สลับไปมาระหว่าง input หลายตัว

ลองของว่า notebook ตัวอื่นมีปัญหาหรือไม่

ลองของว่า notebook ตัวอื่นมีปัญหาหรือไม่

12 เม.ย.59 มาทบทวนปัญหา หลังพบปัญหา 11 เม.ย.59
ทำงานกับอุปกรณ์ KVM ที่ติดตั้งให้ออกหลายจอ และสลับจอได้
ปัญหาที่พบคือ สัญญาณหยุดไหลมาจาก Notebook หาก Switch
ตอนแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คุณอนุกูลใช้วิธี เลิกใช้ KVM

วันนี้นั่งไซร้ปัญหากับคุณเปรมดู
สรุปกันว่าเป็นปัญหาการทำงานของ การ์ดจอบน Notebook
ที่มีการทำงานแบบ Starter ในหลอดไฟ
การ์ดจะส่งสัญญาณ แต่หยุดส่งและเด้งกับมาสู่โหมดจอเดียว
หากสัญญาณหยุดไหลไปทาง duplicate หรือ extend
การที่หยุดไหล เพราะไปเลือกจออื่นบน KVM

ปัญหา คือ
การกดเลือกจอบน KVM เมื่อเลือก Notebook
ภาพจะออกมาเพียง 3 วินาที แล้วดับไป
* ทำให้หลงคิดว่าอยู่ใน mode duplicate แล้ว
จึงสรุปไปว่า Notebook สมัยนี้เก่ง แม้ไม่ตั้งใจส่งสัญญาณ
แต่ Notebook จะส่งสัญญาณอัตโนมัติให้ทราบว่าส่งได้แล้วนะ
แต่ไม่ส่งเฉย ๆ
ต้องไปกดปุ่ม win+P เลือก Duplicate
หากกดปุ่มที่ KVM เปลี่ยนอุปกรณ์ พอกลับมาก็จะต้องกด Win+P ใหม่

ส่วน VGA Splitter หรือการต่อพ่วง Projector
จาก Projector ที่มี vga in และ vga out
ไม่ใช่สาเหตุของปัญหาที่พบในครั้งนี้

การแก้ไข คือ
ถ้ากดปุ่ม Win+P ก็ต้องแจ้งผู้ใช้ให้กดปุ่มนี้ซ้ำ
เพราะอุปกรณ์ KVM ต้องการให้กดปุ่มส่งสัญญาณใหม่จาก Notebook
แต่กับ PC ไม่มีปัญหา เพราะ Display card 2 ชุด
และสัญญาณไหลตลอดอยู่แล้ว ไม่ต้องสั่ง Win+P ใหม่ หากติดตั้งเรียบร้อย

ปล. lock screen ที่ต้องการได้แล้ว
กด menu บน remote ขณะอยู่ในจอที่ต้องการเก็บไว้แสดงเป็นจอ default
https://www.facebook.com/ajburin/posts/10154038047453895

มหาวิทยาลัยเนชั่นประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2555

Tuesday, February 7th, 2012
meeting

meeting

มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง “ประชุมจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555” พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 4-5  กุมภาพันธ์ 2555 ที่อัลไพน์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ได้กล่าวต้อนรับ คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, คุณธนะชัย สันติชัยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชั่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณอุดม ไพรเกษตร รักษาการรองอธิการบดี และคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จำนวน 78 ท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเนชั่น ประจำปี 2555
โดยได้กล่าวถึง การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2555-2559 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 จากการที่ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย จาก “มหาวิทยาลัยโยนก” เป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง” มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยเนชั่น เชื่อมโยงกับอาเซียน สร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียน
โดยมติกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ได้เห็นชอบการกำหนด เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ดังนี้ เอกลักษณ์ : เรียนกับมืออาชีพอัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professional Skill) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skill) และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill) มหาวิทยาลัยจึงจำต้องพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาของมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด
ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ คือ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล ซึ่งผลการประชุมเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดำเนินการและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในการวางแผนบริหารจัดการมหาวิทยาลัยปี 2555 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานได้มีบทบาทในการเสนอแนวทาง วิธีการ และแผนการทำงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยสำนักอธิการบดีจึงจะจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และหัวหน้างานประจำปีขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อไป
นิเวศน์ อินติ๊บ (ภาพ/ข่าว)

http://it.nation.ac.th/yonok53/new_view.php?id=386

ติดตั้ง camfrog แบบแม่และผู้ใช้ ไว้ประชุมกับผู้ใหญ่ใจดี

Wednesday, December 16th, 2009
การสนทนาด้วย camfrog แบบเห็นภาพ การสนทนาด้วย camfrog แบบเห็นภาพ

16 ธ.ค.52 โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าโดยไร้เหตุผล เพราะไม่คิดว่าจะได้อะไรจากคนแปลกหน้า คนที่รู้จักก็เดินไปคุย โทรไปคุย หรือเมลก็ได้ ทำให้ผมไม่คิดจะใช้ camfrog แต่อยู่มาวันหนึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีบอกว่า เขาใช้ camfrog ในการประชุมออนไลน์จากต่างจังหวัด ทำให้ต้องหา camfrog มาติดตั้ง โดยดาวน์โหลดรุ่นที่เผยแพร่ใน camfrog.com เป็นตัวติดตั้งสำหรับเครื่องแม่ รุ่น 4.2 และตัวติดตั้งสำหรับผู้ใช้รุ่น 5.3
     เมื่อติดตั้งแล้วพบว่า 1) ต้องสมัครเปิดเป็นเครื่องแม่ ผมตั้งเครื่องแม่ชื่อ yonokyoso 2) ต้องสมัครเป็นเครื่องผู้ใช้อีกชื่อหนึ่ง เช่น yonokburin เพื่อ join chat หรือสนทนาตัวต่อตัวกับใครใครผ่าน Add a Contact 3) ตอนนี้ทดสอบผ่าน net ของ tot ที่ได้ fake ip ทำให้เครื่องแม่ที่ทดสอบใช้งานไม่ได้ เพราะไม่มีใครเข้าถึงได้ 4) ทดสอบ call ไปยังเครื่องภรรยาที่มี webcam เมื่อเขายอมรับ (Accept) เราก็จะเห็นหน้าเขา  5) พรุ่งนี้คงต้องไปทดสอบกับเครื่องที่มหาวิทยาลัยหา ip จริงให้เขาสักเลข เพื่อทดสอบ และเปิดให้ผู้ใหญ่ใจดี  ได้ประชุมกับสมาชิกกลุ่ม yoso ได้โดยสะดวก ซึ่งปกติท่านใช้ 3 วิธี อีก 2 วิธีคือ MSN Video chat และ Skype แล้วในโอกาสต่อไปก็จะจัดอบรมวิธีการใช้เครื่องมือไว้สื่อสารกับผู้คนในโลกอินเทอร์เน็ตให้บุคลากรได้ใช้เป็นช่องทาง ตามแต่เป้าหมายของแต่ละบุคคล
+ http://www.camfrog.in.th/downloads/detail.asp?iFile=310&iType=28
+ http://download.camfrog.com/
+ http://it.yonok.ac.th/anuchit/camfrog_svr_cln.zip  18 MB
+ http://it.yonok.ac.th/doc/oit/Camfrog_Setup.doc

ประชุมเรื่องกิจกรรมปฐมนิเทศ รับน้อง และไหว้ครู

Monday, June 8th, 2009

8 มิ.ย.52 10.30น-12.30น. ประชุมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา หารือใน 3 เรื่องคือ  1)กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วันที่ 18 มิ.ย.52 2)กิจกรรมรับน้องวันที่ 20 มิ.ย.52 3)กิจกรรมไหว้ครู วันที่ 25 มิ.ย.52 ส่วน activity transcript ออกมาคุยกันนอกรอบเพราะเวลาไม่พอ ก็คงคุยเรื่องนี้ในโอกาสต่อไป
      1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 18 มิ.ย.52  คณะวิทย์ฯส่งชื่อพี่ปี 4 โดยเลือกนักศึกษา 19 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะรุ่นพี่ ต้องรีบส่งไปก่อน เพราะตอนร่วมกิจกรรมก็ต้อง ร่วมทุกชั้นปีอยู่แล้ว ตัวแทนรุ่นพี่มีกำหนดประชุมวันที่ 8 มิ.ย.52 16.30น. แต่นักศึกษาติด เรียนวิชากฎหมาย ระเบียบ และจริยธรรมเชิงเทคโนโลยี ก็จะมีตัวแทนรุ่นพี่ไปประชุม ผล การประชุมทบทวนกิจกรรมโดยตัวแทนอาจารย์จากทุกคณะ มีข้อสรุปว่า งดการเรียนการ สอนในวันกิจกรรม มีอาจารย์ทุกท่านและรุ่นพี่ที่อาสาทำกิจกรรมเข้าร่วมพิธี อาหารกลางวันสนับสนุนโดย มหาวิทยาลัย คณะนิเทศฯ และคณะวิทย์ฯ 2)กิจกรรมรับน้อง 20 มิ.ย.52  สโมสรนักศึกษาดูแลและได้งบสนับสนุนจาก สสส. กว่า 7 หมื่นบาท มีสรุปว่าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day, เข้าฐานรับน้อง บ่ายเตรียมอุปกรณ์เพื่อไปเดิน  ตกเย็นไปทำกิจกรรมกับชุมชน เดินขบวนบริเวณ ณ กาดกองต้า 3)กิจกรรมไหว้ครู 25 มิ.ย.52 07.00น ใส่บาตร 7.30น.พิธีแห่ขบวนบายศรีจากตึก 4 พิธีครอบครูเริ่มประมาณ 8.00 น. เสร็จประมาณ 9.30 น. ต่อด้วยพิธีไหว้ครู  มีผู้ข้อมือและเจิมหน้าผากเป็นศิริมลคล เสร็จพิธีตอน 12.00น. นักศึกษาไปรับข้าวกล่องที่ สนามกีฬาเตรียมแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์น้องพี่ ต่อต้านสิ่งเสพติด ตอนเย็นร่วมเฟรชชี่ปาร์ตรี้ ไนท์ ชื่องาน “รับขวัญน้อง สู่บ้านหลังใหม่ ห่างไกลอบายมุข” มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประกวดดาวเดือน
ทั้งหมดเป็นเพียงข้อคิดเห็นในมุมมองของผมอย่างไม่เป็นทางการ .. กิจกรรมอาจเปลี่ยนได้

ประชุมแผนกลยุทธ์ที่สวนทวีชล

Wednesday, April 8th, 2009

1) 3 – 4 เมษายน 2552 ร่วมประชุมนำเสนอแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยโยนก ประจำปี 2552 ซึ่งท่านอธิการสันติ บางอ้อ
จัดให้มีการประชุมแบบนี้เป็นปีที่ 3 ซึ่งครั้งนี้จัดที่ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่
อยู่ห่างตัวเมืองไปดอยสะเก็ดประมาณ 11 กม. มีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ประมาณ 76 คน ใช้ห้องพักไป 38 ห้อง
ซึ่งครั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมเชิงบูรณาการมากกว่าทุกครั้ง มีเอกสารประกอบการประชุมกว่า 2 รีม
หลังประชุมเสร็จคงต้องกลับมานั่งอ่านอย่างใจเย็น เพราะมีรายละเอียดมากจริง ๆ
2) กำหนดการนำเสนอแผนในการประชุม 2 วันนี้ มีทั้งหมด 20 แผน
แต่มีการแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญจนทำให้จำนวนแผนที่นำเสนอในเวลาที่จำกัด
เหลือเพียง 13 แผน ส่วนผมนำเสนอในวันแรก คือ 15.10 – 15.45
การประชุมครั้งนี้มีการจัดประกวดการนำเสนอแผนในระดับคณะ และสำนัก
2.1 คณะที่ได้รับคัดเลือกว่ามีแผนกลยุทธ์ที่สมบูรณ์ คือ คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนคณะของผมไม่ติด 1 ใน 3 คณะครับ แสดงว่าแผนกลยุทธ์ยังขาดความสมบูรณ์
2.2 สำนักพัฒนาศักยภาพได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ 1 จากสำนักที่เข้ารอบ 5 สำนัก
แต่เสียดายที่หน่วยงานนี้มิได้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ เพราะเป็น 1 ใน 7 สำนัก
ที่ยกให้กลับไปนำเสนอที่มหาวิทยาลัย เพราะเวลาไม่พอ
ทุกสำนักมีความสำคัญต่อการประกอบการของมหาวิทยาลัย
แต่สำนักที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานอย่างชัดเจน และมีผลต่อการกำหนด
แผนงาน โครงการไปถึงระดับนโยบาย คือ แผนทรัพยากรบุคคลที่นำเสนอโดย
คุณมณฑิชา แสนชมพู และแผนงบประมาณที่นำเสนอโดยคุณปริศนา เขียวอุไร
3) ครั้งนี้ เน้นให้ทุกคณะนำเสนอแผนกลยุทธ์สำหรับ 3 ปี คือปี 2552 – 2554
โดยมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ SWOT แล้วนำไป
กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ โครงการ
และตัวบ่งชี้ โดยทุกคณะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ และการรับนักศึกษา
เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) ที่มหาวิทยาลัยต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ