Posts Tagged ‘moral’

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

Thursday, April 26th, 2012
คุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรม

ประกาศเรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น
1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2. มีความกตัญญู
3. มีความเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
4. มีระเบียบวินัย
5. คิดเป็น ทำเป็น มีจิตอาสา และเสียสละ
6. มีความศรัทธาการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ประกาศ 10 ตุลาคม 2554

รักษ์ป่า พัฒนาวัด มนัสการรอยพระพุทธบาท

Friday, February 17th, 2012
moral & ethics

moral & ethics

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “รักษ์ป่า พัฒนาวัด มนัสการรอยพระพุทธบาท” เพื่อบวชป่า โดยมีพระครูสันติ พนารักษ์ เจ้าอาวาส พุทธอุทยานห้วยลูด เป็นองค์พิจารณา และมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ร่วมบวชป่า จำนวน 900 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีมีจิตอาสา จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ พุทธอุทยานห้วยลูด พระพุทธบาท 4 รอย ต.บ้านสา อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555