Thai Language – Comparisons

Structural Practice: maȃk kwaà”, “dii kwaà

                                   (more than, better than)

 

Example:

 

  1. khaǒ lͻͻ̀ kwaà khun jing jing
  2. thәә tham ngaan naan kwaà chăn
  3. phiî chaay phǒm waȃy nám kèng kwaà phǒm
  4. phiî saăw chăn suăy kwaà chăn
  5. khun mii ngәn maȃk kwaà khaǒ

 

                                                                                                         nai raán aa-haăn”

             (In a restaurant)

 

Vocabulary

 

nͻͻ́ng nͻͻ́ng = waiter/waitress           trong nií      = here

khaȃng        = near                                      naȃ-taàng    = window

rͻͻ diăw      =  a second/a moment    sàng            = to order

kεεng khiăw waăn kài = green sweet curry with chicken

phàt phàk ruam   = fried mixed vegetable

plaa tͻ̑ͻt krà-thiam = deep fried fish with garlic

khaȃw plaàw  = plain rice       khε̑ε nií kͻ̀ͻn = that’s all/ that’s it

kәәn kwaȃ            = over/more than  riȃk             = to call

diăw  = a second/a moment               pai duu hȃi = to check out

lǔa                        = remaining          chaá            = slow

n    = other                                     yang            =  thing

phә̑m                    =   one more

 

Mini Talk

 

A:      nͻͻ́ng nͻͻ́ng nȃng trong nií dȃi măi khá

B:      kiì khon khráp

A:      4 khon khá

B:      ngán trong khaȃng naȃ-taàng dii kwaȃ khráp

A:      nͻͻ́ng khá  khͻͻ̆ Menu duȃy khà

B:      rͻͻ diăw na khráp

A:      khͻͻ̆ sàng kεεng khiăw waăn kài phàt phàk ruam plaa tͻ̑ͻt krà-thiam lέ khaȃw plaàw  khε̑ε nií kͻ̀ͻn khà

B:      thaȃ rͻͻ naan kәәn kwaȃ 20 naa thii  riȃk phǒm dȃi na khráp

A:      khͻ̀ͻp khun khà

A:      nͻͻ́ng nͻͻ́ng aa-haăn yang mȃi dȃi lәәy khà

B:      khráp diăw phǒm pai duu hȃi khráp

          ………..dȃi lέεw khráp lǔa plaa tͻ̑ͻt krà-thiam chaá kwaà aa-haăn n

          phrͻ̑ͻ waȃ khon sàng maȃk kwaà yaàng n

                                                                        

A:      ngán rao kin pai rͻͻ pai là kan

B:      maa lέεw khráp plaa tͻ̑ͻt krà-thiam

A:      dii maȃk nͻͻ́ng rao kamlang à-rͻͻ̀y lәәy khà

B:      khͻ̀ͻp khun khráp sàng à -rai phә̑m mái khráp

A:      nám yen phә̑m nͻ̀ͻy khà

 

 

Structural Practice:       Verb + pai + Verb + pai   

 

Meaning:     “Do two activities at the same time”

 

Example:

 

  1. kin pai rͻͻ pai
  2. chim pai bòn pai
  3. fang pai yím pai
  4. rian pai khuy pai
  5. kin pai khuy pai

 

Drills:
chim =                                               bòn =

fang =                                                yím =

rian  =                                               khuy =

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*