Thai Language – Days of the week and Months

Day of Week

Thai

Day wan
Week sàp daa
Monday wan jan
Tuesday wan ang-khaan
Wednesday wan phút
Thursday wan pharúhàt
Friday wan sùk
Saturday wan săo
Sunday wan aathít

 

Month

Thai

Month duan
January màkàraakhom
February kumphaphan
March meenaakhom
April meesăayon
May phrúphaakhom
June mithùnaayon
July karakàdaakhom
August singhaăkhom
September kanyaayon
October tùlaakhom
November phrúsàjikaayon
December thanwaakhom

Let’s Go

Vocaburary

pai kan thə̀  =       Let’s go                          diăw pai      =       leave soon

yuù             =       stay                                thií niì         =       here

yaàk            =       want                               jing jing       =       really

chaá chaá    =       slowly                            chəən kɔɔ̀n   =       go first, please

diăw maa    =       come later                      maa dâi mái          =       Can you come?

________________________________________________________________

Practical Expression:  “pai kan thə̀”

Example I:

A:      wan săo nií wâang   mái

B:      mài wâang jing jing

          tham mai

A:      yaàk phaa pai thiâw Chiangrai

B:      dii jang ləəy

A:      ngán wan aathít  pai dâi mái

B:      dâi khà

Example II:

A:      duan meesaă mii wan yùt laăy wan

          maa Krung theêp dâi mái khráp

B:      pai mâi dâi khà

          nát kap phûan  jà pai thiâw thîi Phuket

A:      ngan duan thanwaa na khráp

B:      dâi khà nát kan iìk khráng na khá

 Drills

wâang         =                                              nát              =      

phûan                   =                                              pai thiâw    =

iìk khráng   =                                              jang ləəy     =

phaa           =

________________________________________________________________

Structural Practice

“diăw pai”  “diăw maa”   =  literally means “leave soon and come later”

 =  never stay/live anywhere for long time (idiomatic translation)

 Practice

  1. Somsak diăw pai diăw maa muang jiin kàp muang Thai
  2. Daeng diăw pai diăw maa Lampang kàp Krung Theêp
  3. chăn chɔɔ̂p yuù mâi pen thîi diăw pai diăw maa laăy pràthêet
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*