Thai Language – Family & Kinship Terms

“khrͻ̑ͻp khrua sùk săn”

Vocabulary

 paȃ    =       aunt                                                  

nuŭ    =       I (very polite)

khͻ̑ͻy =       a bit                                                  

lung   =       uncle

saăm wan dii siì wan khȃi  =  frequently sick               

khȃi wàt = catch a cold

yɛ̑ɛ jang  =  too bad                                             

pai yiȃm =  go to visit

yaay  =       grandmother    (mother’s side)             

taa     =       grandfather  (mother’s side)

yaȃ    =       grandmother (father’s side)                       

puù   =       grandfather  (father’s side)

naá    =       aunt / uncle (younger sister or brother of mother)        

aa      =       aunt / uncle (younger sister or brother of father)

mŭan kan      = the same                                        

pùay =       sick

tͻ̑ͻng           = must                                              

duu-lɛɛ  =    look after, take care

khrͻ̑ͻp khrua = family                                         

sùksăn  =   happy                                                                        

Mini talk

 A:      sàwàtdii khà khun paȃ sà-baay dii măi khá

B:      sàwàtdii khà paȃ sà-baay dii nuŭ là sà-baay dii măi

A:      mȃi khͻ̑ͻy sà-baay ləəy

B:      khun lung saăm wan dii siì wan khȃi

A:      lɛέw naá Siree là khá

B:      thəə pùay pen khȃi wàt

A:      Oh… yɛ̑ɛ jang na khá  khun paȃ pai yiȃm khun yaay bang r plaàw

B:      phə̑ng pai maa  khun yaay kap khun taa sà-baay dii

A:      khun puù Yen kap khun yaȃ Siĭ pùay

B:      nuŭ tͻ̑ͻng duu-lɛɛ dii dii na khá

A:      khà  khun paȃ kͻ̑ mŭan kan   

B:      khrͻ̑ͻp khrua rao tͻ̑ͻng duu-lɛɛ kan dii dii

A:      nuŭ yaàk hȃi pen khrͻ̑ͻp khrua sùk săn na khá

 

Drill

phiî nͻ́ͻng   =                                                    phiî chaay      =

phiî saăw    =                                                    nͻ́ͻng chaay             =

nͻ́ͻng saăw =                                                   khon sùt thͻ́ͻng =

khwaam sùk         =                                          rao thúk-khon =

 

Structural Practice    “yuù dii mii sùk”    = good standard of living

yuù dii  = good living                        mii sùk        =       with happiness

Example:

  1. thiî Lampang rao yuù dii mii sùk
  2. thiî năi rao yuù dii mii sùk
  3. khrͻ̑ͻp khrua rao yuù dii mii sùk
  4. phiî nͻ́ͻng khun yuù dii mii sùk r plaàw
  5. thúk-khon thiî muang Thai kin dii yuù dii phȗak rao jung yuù dii mii sùk
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*