Thai Language – Positive & Negative Sentences

Vocabulary

Positive Statements

Negations

waây nám pen mái waây pen waây mâi pen
jam phŏm dâi mái jam dâi jam mâi dâi
dâiyin mái dâi-yin mâi dâi yin
hĕn mái hĕn mâi hĕn

 

“pai sòng jòt-maăy thiî tham-kaan prai-sà-nii”

(Sending a letter at the post office)

Vocabulary

waây nám   =   to swim                             pen     =  to be able (ability)

jam             =   to remember                       dâi-yin = to hear

hĕn              =   to see                                  sòng     =  to send

jòt-maăy     =  a letter                          tham-kaan prai-sà-nii = post office

klài             =  near                                     klai      =  far

phεεng        =  expensive                                      phrɔ́-waâ =   because

nám-nàk     =  weight                                 bao      =   light

____________________________________________________________

Expression: “pai sòng jòt-maăy thiî tham-kaan prai-sà-nii”

Example:

wan nií chăn pai sòng jòt-maăy thiî tham-kaan prai-sà-nii  klâi baân

 

Example I

A:  pai waây nám kan mái khráp

B:  mâi pai khà

A:  tham-mai khráp

B:  jà pai sòng jòt-maăy thiî tham-kaan prai-sà-nii  khà

A:  hĕn khun pai sòng jòt-maăy bɔɔ̀y bɔɔ̀y

B:  mii fεεn yuù muang Jiin khà

A:  jing jing rŭu

B:  jing khà  tεὲng ngaan 3 pii lεέw

A:  phǒm òk hàk ləəy nà sì

Example II

A:  khun pai sòng jòt-maăy thiî klai mái

B:  tham-kaan prai-sà-nii yuù klâi baân

A:  sà-tεεm raa khaa thaô-rai

B:  15 baht

A:  mâi phεεng

B:  phrɔ́ waâ nám-nàk bao

 

Structural Practice

mâi dâi       =       cannot  (put “mâi dâi”  at the end of the sentence)

  1. chăn tham mâi dâi                  I cannot do it.
  2. phɔɔ̂ pai mâi dâi                                   Father cannot go.
  3. mεε̂ kin mâi dâi                       Mother cannot eat.
  4. phiî chaay nɔɔn mâi dâi                             Elder brother cannot sleep.
  5. khaǒ rák thəə mâi dâi             He cannot love her.

 

mâi dâi       =       did not (put “mâi dâi” before the main verb to effect

negation in the past)  

  1. chăn mâi dâi  tham                 I did not do it.
  2. phɔɔ̂ mâi dâi  pai                              Father did not go.
  3. mεε̂ mâi dâi  kin                      Mother did not eat.
  4. phiî chaay mâi dâi  nɔɔn                           Elder brother did not sleep.
  5. khaǒ mâi dâi  rák thəə            He did not love her.
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Thai language, คณะสังคมศาสตร์ฯ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*