Posts Tagged ‘อ.สุภาพ’

ชื่นชม อ.สุภาพ ขุนจุมพล จากงานถวายผ้าฯ

Friday, November 6th, 2009

6 พ.ย.52 ผมเขียนรายงานโครงการถวายผ้าจำนำพรรษา 2552 เป็นโครงการบูรณาการ และ อ.สุภาพ ขุนจุมพล หรือที่เพื่อนร่วมงานเรียกเธอจนติดปากว่า อ.อ้อม โดยท่านรับผิดชอบเป็นหัวหน้าฝ่ายรับบริจาคจตุปัจจัยร่วมทำบุญ มาจาก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบว่า อาจารย์ทำงานได้น่าประทับใจ โดยวางแผนการทำงาน และประสานกับผู้เกี่ยวข้องเชิงบูรณาการ จัดทำเอกสารสรุปงานได้เป็นระเบียบและชัดเจน ผมสามารถนำมาทำรายงานสรุปผลโครงการได้ง่าย สามารถคำนวณเป็นยอดเงินบริจาคในรูปมูลค่าแยกตามคณะได้อย่างชัดเจน แม้อยู่ในภาวะวิกฤตของงานบุญที่มีหลายงานซ้อนทับเข้ามา แต่ก็ไม่พบอุปสรรคร้ายแรง จึงได้ยอดเงินบริจาคโดยรวมเป็น 5,829 บาท โดยคณะสังคมฯ มียอดบริจาครวมเป็นอันดับสอง และมีมูลค่ารวมอย่างไม่เป็นทางการทั้งโครงการสำหรับคณะสังคมฯ คือ 8,351  บาท