การพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธ์ุ ได้แชร์ขั้นตอนในการทำวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลมมาใช้ในการเขียนบทความวิจัย โดยอ้างอิงจากผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ดังนี้

 1. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะทำการวิจัย
 2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พื้นฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 3. ให้คำจำกัดความหัวข้อปัญหาที่จะทำการวิจัย
 4. สร้างสมมติฐาน
 5. พิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล
 6. สร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย
 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 8. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 9. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุป
 10. การเขียนรายงานการวิจัยและการจัดพิมพ์

ทั้งนี้ จะต้องให้ความสำคัญต่อหลักเกณฑ์ในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้วย

สำหรับการเขียนรายงานการวิจัย ผศ.บุรินทร์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอ้างอิงงานของผู้้อื่นโดยเสนอให้ใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อช่วยในการตรวจสอบ โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร/แหล่งซึ่งสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ดังนี้

 1. Website ThaiLTS
 2. รายชื่อวารสารใน TCI
 3. Website Thaijo
 4. WTU Journal [0.6]
 5. Journal เครือข่ายภาคเหนือ [0.8]
 6. NCCIT [0.2]
 7. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
 8. RESGAT [0.8]

และให้ระมัดระวัง Beall’s list หรือรายชื่อสำนักพิมพ์(publishers) และรายชื่อวารสารที่คาดว่าจะไม่มีอยู่จริง(Standalone Journal) และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความไม่ได้มาตรฐาน

และหากบทความนั้นจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการขอตำแหน่งทางวิชาการยิ่งต้องให้ความสำคัญทั้งคุณภาพของบทความและวารสารที่จะตีพิมพ์เผยแพร่

โพสท์ใน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์, ทั่วไป | ใส่ความเห็น

การพัฒนาเทคนิคการสอน: ClassStart

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 1

อาจารย์วีระพันธ์  แก้วรัตน์ วิทยากรได้แช … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

Open House Nation University

ห้ามพลาด!!! ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นี้
ขอเชิญครูแนะแนว บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
รวมทั้งผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายพิเศษโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ในงาน Open House Nation University แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยเนชั่นนะคะ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ฯ
โทร. 063-0921247 และ 063-0921256
หรือ Line ID : nation_pr

โพสท์ใน งานประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา | ใส่ความเห็น

เห็นชอบ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการทันตแพทยสภาให้ความเห็นชอบ และรับรองสถาบันคณะทันตแพทย์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๒)
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
อ้างอิงจาก หน้าข่าสาร คณะทันตแพทย์
http://nation.ac.th/index.php/th/news-of-information-tech

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

โพสท์ใน คณะทันตแพทยศาสตร์ | ใส่ความเห็น

เห็นชอบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ในการประชุมของสภาการพยาบาล
ครั้งที่ 4/2562
เมื่อ 11 เมษายน 2562
อ้างอิงจาก หน้าข่าวสาร คณะพยาบาลศาสตร์
http://www.nation.ac.th/index.php/th/acts-nursing-science-3

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

โพสท์ใน คณะพยาบาลศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

รับรอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

สภาเทคนิคการแพทย์ให้การรับรอง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเนชั่น
และเห็นชอบความเหมาะสมในการเปิดสอนหลักสูตรนี้
ในการประชุมของสภาเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 5/2562
เมื่อ 19 มิถุนายน 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

โพสท์ใน คณะเทคนิคการแพทย์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดปี 2562

จากเฟสบุ๊คของ ผศ.ดร.กฤษฎา  ตันเปาว์

วันนี้ กับข่าวดีที่รอคอย กับการแจ้งผลการประชุมทันตแพทยสภา 12 ก.ย.62

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2562 จากทันตแพทยสภาในการประชุม ที่ประชุมนั้นชื่นชม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นว่าใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปีสามารถจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ และแพทย์สภาให้การรับรองนี้ได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทยเลยเพราะว่าแต่ละคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆจะใช้เวลาในการจัดเตรียมอย่างน้อยสามปี

ในรอบ 1 ปี กับ 1 เดือนนี้ คือการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และประเทศชาติในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ภายใน 3 ปีข้างหน้า และโดยเฉพาะอัตราสังคมสูงวัยของภาคเหนือที่ดูจะเร็วกว่าภาคอื่นๆ NTU เราผลักดันให้เปิด 3 คณะใหม่ในรอบปีทันที ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งผ่านสภามหาวิทยลัย สภาวิชาชีพ และแจ้งกระทรวง อว. (สกอ.) ตามลำดับ

ปัจจุบันจัดการศึกษา

• ปริญญาตรี •
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์

• ปริญญาโท •
บริหารธุรกิจ MBA
บริหารการศึกษา MEd.

ต้องขอบคุณ รศ. ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ เจ้าของผู้ถือหุ้น ที่มีวิสัยทัศน์ วางแผน ให้ทั้งแรงกายใจทุน และให้แนวทางในการดำเนินการตลอด 1 ปี 1 เดือนนี้

ต่อไปนี้คือการพัฒนา ให้เติบโตและยังยืน ทั้งยอดรับนิสิต คุณภาพวิชาการ และ การสื่อสารกับสังคมและประเทศชาติเพื่อความยั่งยืนต่อไป

ผศ. ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

โพสท์ใน คณะทันตแพทยศาสตร์, งานประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา, ทั่วไป | ใส่ความเห็น

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบต่อเนื่องในคณะสาธารณสุขศาสตร์

แนวคิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบต่อเนื่อง

                                                 ผู้เขียน อาจารย์ธณกฤษ หมื่นก้อนแก้ว                                                                     พฤษภาคม 2562

การพัฒนาองค์กรโดยการนำการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารงานสำเร็จตามเป้าหมาย คือ การนำกระบวนการจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานร่วมกับการบริหารงาน โดยนำการประกันคุณภาพการศึกษา มาปรับใช้ในการกำกับการทำงานในทุกด้านของการทำงานภายในองค์กร ซึ่งจะมีการกำกับ ติดตามงานเป็นรายไตรมาส เพื่อใช้ประเมินความก้าวหน้าของงานในองค์กรและงานระดับบุคคล ซึ่งจะมีการรายงานผลงานเข้าในข้อมูล HRD เป็นข้อมูลผลงานประจำปี การดำเนินงานในลักษณะนี้จะช่วยให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาผลงานได้อย่างรวดเร็วและตรงตามเป้าหมายขององค์กร

สำหรับการนำระบบการประกันคุณภาพมาใช้ในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานขององค์กรนั้น    สิ่งสำคัญที่ได้จากการประยุกต์ใช้ คือ สามารถอ้างอิงผลงานที่เกิดขึ้นทุกด้านขององค์กรไว้ในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานเพียงฉบับเดียว โดยใช้การจัดทำระบบการ Audit ขึ้นภายในองค์กรในทุกระดับตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน ระดับคณะวิชา จนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหารงานทำให้เกิดความสอดคล้องของการทำงานในทุกระดับภายในองค์กรและช่วยให้ง่ายต่อการประเมินความสำเร็จของผลงานด้านคุณภาพการศึกษาขององค์กร อีกทั้งสามารถปรับปรุงการบริหารงานให้มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีการบริหารงานรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการสร้างองค์กรคุณภาพทางการศึกษา

 

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์, ทั่วไป | ใส่ความเห็น

การพัฒนาแนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

     

แนวคิดการพัฒนาแนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ                             

                                              ผู้เขียน อาจารย์ธณกฤษ หมื่นก้อนแก้ว

                                                                    พฤษภาคม 2562

การพัฒนาแนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ    เป็นแนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยโดยบูรณาการร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานวิชาชีพของนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งแนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกิดขึ้นนี้อาจารย์ภายในคณะมีส่วนร่วมในการทำงานตามกระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนาร่วมกับการจัดการความรู้ สร้างเป็นแนวทางสำหรับการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้มาจากงานวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก โดยใช้การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมา 3 แบบ ได้แก่ 1) นักศึกษามีผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินงานจริงร่วมกับชุมชน 2) อาจารย์มีผลงานที่ดำเนินงานร่วมกับชุมชน 3) ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้พัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง ทำให้การพัฒนาผลงานดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและตรงตามเป้าหมาย

สำหรับแนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ถูกนำมาใช้กับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในขั้นแรก เพื่อศึกษาผลลัพธ์และวิธีการดำเนินงาน เนื่องจากสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งสำคัญที่ได้จากการประยุกต์ใช้ คือ สามารถบูรณาการองค์ความรู้แบบต่อเนื่องและเกิดผลงานวิจัยที่หลากหลายภายใต้การทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก สามารถสร้างเป็นแผนงานการดำเนินงานวิจัยและงานวิชาการในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง

 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการพัฒนางานทางวิชาการและงานวิจัยชุมชน

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ใส่ความเห็น

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชาในการฝึกปฏิบัติงาน

 

แนวคิดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชา

                                         ผู้เขียน อาจารย์ธณกฤษ หมื่นก้อนแก้ว

                                                             พฤษภาคม 2562

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชา เป็นแนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้ตรงตามเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ และมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีการนำกระบวนการจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานร่วมกับการพัฒนา และนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติ โดยการกำกับการฝึกปฏิบัติ ซึ่งอาจารย์ภายในคณะมีส่วนร่วมในการทำงาน ตามกระบวนการในแต่ละด้านตามบทบาทของรายวิชา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นักศึกษาจะมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบของกระบวนการ ตั้งแต่ชุดวิชาการศึกษาชุมชน การประเมินชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การบริหารโครงการ และการพัฒนาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน การดำเนินงานในลักษณะนี้จะช่วยให้นักศึกษา ได้เรียนรู้งานอย่างเป็นระบบและสามารถปรับปรุงและพัฒนาผลงานได้อย่างรวดเร็วและตรงตามเป้าหมายของการเรียนรู้

สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชา ถูกนำมาใช้กับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในขั้นแรก เพื่อศึกษาผลลัพธ์และวิธีการดำเนินงาน เนื่องจากสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสั้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่ได้จากการประยุกต์ใช้ คือ สามารถบูรณาการองค์ความรู้แบบต่อเนื่องและเกิดผลงานที่เป็นระบบตามแผนบูรณาการที่จัดทำขึ้น โดยสามารถจัดทำเป็นชุดรายงานผลการฝึกปฏิบัติการระดับชุมชนเพียงฉบับเดียว ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานทำให้ง่ายต่อการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

 

       ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชาในการฝึกปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน

1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1.2 ข้อมูลระดับตำบล

1.3 ข้อมูลระดับหมู่บ้าน

ส่วนที่ 2 กระบวนการศึกษาชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น

(กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยชุมชน)

2.1 แผนที่เดินดิน

2.2 ผังเครือญาติ

2.3 โครงสร้างองค์กรชุมชน

2.4 ระบบสุขภาพ

2.5 ปฏิทินชุมชน

2.6 ประวัติศาสตร์ชุมชน

2.7 ประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจในชุมชน

ส่วนที่ 3 กระบวนการการวินิจฉัยชุมชน

(กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข)

3.1 การวิเคราะห์ปัญหาด้วย SWOT Analysis & TOWS Matrix

3.2 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

3.3 การวางแผนกลยุทธ์และแผนงาน

ส่วนที่ 4 การดำเนินงานโครงการในชุมชน

(กลุ่มวิชาป้องกันควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย)

4.1 ชื่อโครงการ

4.2 หลักการและเหตุผล

4.3 วัตถุประสงค์

4.4 กลุ่มเป้าหมาย

– เชิงปริมาณ

– เชิงคุณภาพ

4.5 วิธีการดำเนินงาน

4.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ

4.7 งบประมาณ

4.8 สถานที่ดำเนินการ

4.9 ระยะเวลาดำเนินการ

4.10 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.11 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ส่วนที่ 5 การประเมินผลสำเร็จของโครงการ

5.1 ชื่อโครงการ

5.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ

5.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ

5.4 งบประมาณ

5.5 สถานที่ดำเนินการ

5.6 ระยะเวลาดำเนินการ

5.7 ผลการดำเนินโครงการ

5.8 ประโยชน์ที่ได้รับ

5.9 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

– เป้าหมายเชิงปริมาณ

– เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.10 ภาคผนวก

 

       แนวทางการฝึกปฏิบัติการศึกษา การวินิจฉัย และการแก้ไขปัญหาชุมชนจากการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชา

ลำดับ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ชุดรายวิชาที่บูรณาการ
1 นักศึกษาศึกษา ศึกษาข้อมูลบริบทของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานฝึกปฏิบัติ โดยขอรับคำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยง กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยชุมชน
2 ศึกษาชุมชนเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น พร้อมทั้งจัดทำสื่อนำเสนอชุมชนที่ได้ทำการศึกษา ทั้งนี้ให้ขอรับคำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยง กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยชุมชน
3 การวินิจฉัยชุมชน โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis & TOWS Matrix พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ และแผนงานสำหรับการแก้ไขปัญหาในชุมชน กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
4 จัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 1 โครงการ กลุ่มวิชาป้องกันควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย
5 ประเมินผลความสำเร็จของโครงการ พร้อมทั้งถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการดำเนินโครงการให้แก่ชุมชน กลุ่มวิชาป้องกันควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย

 

 

โพสท์ใน KM:ด้านการผลิตบัณฑิต, คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ใส่ความเห็น