แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2561

แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีกศ.61 รับรหัส62

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 2

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบัน … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

ประกาศทุนการศึกษา ปีการศึกษา2560

ประกาศการให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา2560

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

ระบบการลงทะเบียนออนไลน์-ศูนย์เนชั่นบางนา

ระบบการลงทะเบียนออนไลน์
อาจารย์รัตนาวดี ลำพาย
ผู้อำนวยการศูนย์เนชั่นบางนา

ด้วยมหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา มีเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานทะเบียนโดยตรงเพียงคนเดียว แต่จำนวนนักศึกษาของทั้งศูนย์ฯ มีจำนวนหลายร้อยคน ดังนั้นเพื่อช่วยให้งานทะเบียนสามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลา ทางศูนย์เนชั่นบางนาจึงกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนการเรียนด้วยตัวเอง เป็นการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนต่างๆ ของการทำงาน และงานดำเนินไปได้ด้วยการใช้บุคลากรน้อยที่สุด

สำหรับการดำเนินงานลงทะเบียนออนไลน์ มีขั้นตอนต่อไปนี้
– ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการออกประกาศกำหนดวันลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาของแต่ละชั้นปี โดยอิงจากปฏิทินการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย แต่มีการยืดหยุ่นบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทเวลาของศูนย์เนชั่นบางนา

– ขั้นตอนที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจของศูนย์ฯ จะส่งรายชื่อวิชาและจำนวน section ที่ต้องการเปิดสอน ทั้งหมดที่เปิดสอนของแต่ละเทอม รวมทั้งจัดเป็นตารางการเรียนการสอน พร้อมชื่ออาจารย์เจ้าของวิชาให้กับฝ่ายทะเบียน ที่จะนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดใส่ลงใน Google Sheet เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบร่วมกัน

– ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ายทะเบียนจะนำข้อมูลที่ได้มาจัด section จัดห้องเรียนสำหรับทั้งเทอม และแยกเป็นตารางของอาจารย์แต่ละท่าน

– ขั้นตอนที่ 4 กำหนดวันสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ตามข้อมูลที่ได้คณะวิชาสำรวจจากอาจารย์เจ้าของวิชาแต่ละท่าน ต้องตรงกับ มคอ. 3 ซึ่งจะมีรายชื่อวิชา วันเวลาที่สอบ เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามระบบปกติที่กำหนดไว้ ได้ตัดสินใจเลือกวิชาเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในขั้นตอนนี้มีการทำงานแยกย่อยอีก แบ่งเป็น

– จัดตารางสอบของทั้งเทอม
– นำตารางที่จัดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ (กบศ.) เพื่ออนุมัติ
– เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว จะนำมา key ใส่ในระบบทีละ section
– สร้าง Template ใส่ข้อมูลค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วน

**** กรณีลงทะเบียนตาม Template ข้างต้นนี้ จัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่เรียนตามปกติ เป็นการจ่ายเหมารวม แต่นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนจบตามตารางเรียนที่กำหนด จะไม่สามารถลงทะเบียนตาม Template ที่สร้างขึ้นได้ ซึ่งเด็กจะต้องเขียนเป็นใบคำร้องส่งให้ฝ่ายทะเบียน เพื่อนำมาคำนวณค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน โดยคำนวณตามหน่วยกิตที่ยึดอัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย โดยคิดหน่วยกิตละ 900 บาท ****

– ข้อมูลข้างต้นนี้ นักศึกษาจะต้องทราบก่อนที่จะถึงขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเอง

– ขั้นตอนที่ 6 หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยในระบบ นักศึกษาจะพิมพ์ใบลงทะเบียนนั้นออกมา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี พิจารณาความเหมาะสมก่อนลงนาม แล้วนำไปยื่นให้งานทะเบียนตามกำหนดเวลา

**** กรณีที่นักศึกษาต้องการเพิ่ม ลด หรือถอนรายวิชาใด จะมีการกำหนดวันให้มายื่นเอกสาร เพื่อขอ เพิ่ม ลด หรือ ถอน ตามวันเวลาที่กำหนด และก่อนที่จะส่งให้ฝ่ายทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนทั้งปกติ และเพิ่มถอน ให้ถูกต้อง
ถ้านักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนดจะต้องมีการเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า วันละ 200 บาท รวมทั้งการจ่ายค่าเทอมล่าช้าก็จะถูกปรับวันละ 200 บาทเช่นกัน

– ขั้นตอนที่ 7 งานทะเบียนจะตรวจข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา เพื่อความถูกต้องของการชำระค่าเทอม

– ขั้นตอนที่ 8 งานทะเบียนตรวจสอบการสอบภาษาอังกฤษ ว่าผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ ถ้ายังไม่ผ่านต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย

**** กรณีนักศึกษารหัส 60 ขึ้นไป ใบแจ้งหนี้จะเพิ่มการบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ SPEEX อีก 350 บาท เช่น หากนักศึกษาจ่ายเต็มจำนวน 30,000 บาทต่อเทอม ไม่ได้มีส่วนลดหย่อนใดๆ จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอีก 350 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30,350 บาท

– ขั้นตอนที่ 9 ฝ่ายทะเบียนจะนำใบลงทะเบียนที่นักศึกษานำมายื่น หลังจากมีการลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีแล้ว มากรอกข้อมูลเข้าระบบทีละคน

ทั้งหมดนี้คือ ขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ของศูนย์เนชั่นบางนา

 

อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปตาม ระเบียบค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2558

โพสท์ใน งานทะเบียน, ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

การบริหาร-พัฒนางานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันนี้ มีเรื่องราวมาแบ่งปันสู่กันฟัง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่มีองค์ประกอบที่อยู่ในระดับพอใช้คือ ผลงานด้านวิจัย และจากแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 มีแนวโน้มว่าการสร้างผลงานด้านวิจัยจะลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงได้ทำการวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

 

ด้านงานวิจัย

ปัญหาที่พบ
1. อาจารย์ที่ได้รับโครงงานวิจัยในปีการศึกษาที่ผ่านมาต้องดำเนินงานโครงการให้เรียบร้อยในปีการศึกษานี้ทำให้เพิ่มผลงานไม่ได้
2. จำนวนบุคลากรอาจารย์ลดน้อยลงทำให้มีภาระงานสอนมากขึ้นเนื่องด้วยมีนักศึกษา 3 ระดับชั้น เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. อาจารย์มีภาระงานด้านอื่นๆ เช่นงานประกันคุณภาพ งานแผนงานระดับสถาบันเพิ่มมากขึ้น
4. อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทำให้ไม่สามารถสร้างผลงานได้

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ
1. เสาะหาแหล่งทุนการวิจัย และนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในหลักสูตร
2. เข้าร่วมประชุมสัมมนาในองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. นำความรู้มาประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร
4. กระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเร่งสร้างผลงานด้านวิชาการ
ผลการดำเนินงาน
1. ศึกษาเกณฑ์การให้ทุนวิจัยจากแหล่งทุน
2. จัดทำแผนงาน

 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ปัญหาที่พบ
1. มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. 4 ออกมาใหม่
2. ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ที่เพิ่มขึ้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ
1. เข้าร่วมการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างทันต่อสถานการณ์
2. ศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. 4 ที่ออกมาใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
3. ประชุมจัดทำแผนงานที่ตอบสนองเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา

ผลการดำเนินงาน
1. ศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. 4 ร่วมกันในระดับสถาบันโดยรักษาการคณบดี
2. การทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. 4 ร่วมกันและหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนงานที่ตอบสนอง
3. จัดทำแผนงาน

โพสท์ใน KM:การบริหารจัดการยุคใหม่, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

การจัดการแผนการศึกษา WIL ตามศักยภาพของผู้เรียน

ในปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประเด็นความรู้ ที่เข้าสู่กระบกวนการจัดการความรู้
เรื่อง การจัดการแผนการศึกษา WIL ตามศักยภาพของผู้เรียน
ขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงาน
คณะได้ประชุมอาจารย์ร่วมกันทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อกำหนดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากแผนการเรียนในรายวิชาปกติตามนโยบาย WIL ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ชั้นปีที่ชัดเจนก่อนเปิดภาคเรียน มีการกำหนดกิจกรรมดังนี้
ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมเสริมประกอบด้วย การอบรม “เทคนิคการนำเสนอและการวิเคราะห์ประเด็น” การอบรม “การวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” และการทำกิจกรรม “จิตอาสา” กับหน่วยงานตามความสมัครใจ
ชั้นปีที่ 2 กิจกรรมเสริมประกอบด้วย การอบรม“เทคนิคการนำเสนอและการวิเคราะห์ประเด็น” การอบรม “การวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” การศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ/หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง การให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ(ร่วมกับกิจกรรม IT-SHOP) และการฝึกปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ในมหาวิทยาลัย (ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในประเด็นหลักที่กำหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์ความสามารถและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่การฝึกงานในชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3 กิจกรรมเสริมประกอบด้วย การมอบหมายงานเพื่อฝึกทักษะการพัฒนาโปรแกรมรายบุคคล และกำหนดติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์-ประเมินความสามารถและเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงานในช่วงภาคเรียนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงาน
คณะได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสรุปผลการปฏิบัติของนักศึกษารายบุคคล เป็นระยะๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพของนักศึกษารายบุคคล ดังนี้
2.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพได้ตามกิจกรรมที่กำหนด และวิเคราะห์ความชอบในสายงานอาชีพนักคอมพิวเตอร์ พบว่ามีนักศึกษา 1 คนขอถอนตัวออกจากสาขาวิชา เนื่องด้วยผลการเรียนและความสามารถ+ความใส่ใจต่อสาขาวิชา ไม่สามารถศึกษาต่อได้ จึงได้ทำการย้ายสาขาวิชาในภาคเรียนที่ 2
และ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ให้นักศึกษาทำกิจกรรม “จิตอาสา” ในการทำงานกับหน่วยงานที่สนใจทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

2.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2
นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพได้ตามกิจกรรมที่กำหนด และมีผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเรียนและการพัฒนาของนักศึกษา

2.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพได้ตามกิจกรรมที่กำหนด และมีผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเรียนและการพัฒนาของนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์-สรุปแนวการดำเนินงาน
อาจารย์ได้ประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสรุปหาแนวทางการปฏิบัติในการวัดศักยภาพของนักศึกษา

ปัญหาที่พบ
1. ความตั้งใจเรียนความเอาใจใส่ของนักศึกษาบางคนลดน้อยลง ทำให้การเรียนถดถอย ถึงแม้มอบหมายงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแต่ไม่สนใจศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน ทำงานไม่สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การมีเหตุจำเป็นหรือเหตุผลใดๆ ของนักศึกษาในการอ้าง เพื่อให้อาจารย์สงสารหรือยืดเวลาการส่งงานของนักศึกษาทำให้มีผลกระทบต่อนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา
3. การติดตามการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา อย่างใกล้ชิด เหมาะสมสำหรับการให้กำลังใจในการเรียน จะได้ผลดีในชั้นปีที่ 1 และจะลดลงเมื่อชั้นปีมากขึ้น
4. การสอนที่ควบคู่กับการทดลองปฏิบัติงานจะเป็นปัญหากับนักศึกษาที่ใส่ใจน้อย และไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำ ไม่กล้าถามเมื่อพบปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ
1. ให้มีการติดตามการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานอย่างใกล้ชิดทุกชั้นปีเช่นเดิม เพื่อกระตุ้นการทำงาน-การเรียนของนักศึกษา
2. การประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา ให้ประเมินผลที่ Outcome ของงานโดยให้มีการมอบหมายงานและกำหนดวันเวลาส่งผลงานที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหาเหตุผลในการอ้างส่งผลงานล่าช้า และให้ผลการประเมินตามที่ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ ทั้งนี้เพื่อการฝึกหัดการแบ่งเวลาและความรับผิดชอบของนักศึกษา
3. ให้อาจารย์การเปิดโอกาสให้นักศึกษาปรึกษาผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา
4. สำหรับนักศึกษาคนที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างหนักถึงสาเหตุที่ไม่สามารถพัฒนาหรือให้คำชี้แนะใดๆ ได้ ให้มอบหมายงานหรือการนำเสนอที่เป็นไปตามที่นักศึกษาต้องการ แต่จะแจ้งเกณฑ์การประเมินผลงานในแบบเดียวกันให้ทราบและวัดผลงานตามวันเวลาและเกณฑ์ที่กำหนด
5. การฝึกงานในรายวิชา ได้กำหนดรูปแบบคู่มือและรูปแบบบันทึกการเข้าฝึกงาน ให้นักศึกษาใช้บันทึกและรายงาน โดยได้ประกาศแจ้งทางออนไลน์ในกลุ่มของนักศึกษาฝึกงาน

โพสท์ใน KM:เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา – สำนักพัฒนานักศึกษา

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

เส้นทางเด็กลำปาง เรียนการตลาดที่เนชั่น สอบติดทหารอากาศ

นายฐิตินันท์ ดำรงสิทธิ์ หรือพี่ฟลุค ของน้องนักศึกษาเนชั่น
บอกเล่าเรื่องราว กว่าจะสอบติดทหารอากาศ ไว้ในเฟสบุ๊ค
เค้าเล่าเฉพาะเส้นทางการสอบจนถึงที่หมาย ไม่ได้พูดถึงการเป็นนายกฯ
งานพิธีกรที่มูลนิธิโยนกและมหาวิทยาลัย หรือเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น
เรามาติดตามเส้นทางการสอบเป็นทหารอากาศดีกว่า
ว่า ถึงไหม ท้อไหม ถึงปลายทางฝันตรงไหน มาติดตามกันครับ
พบว่า บรรทัดสุดท้ายของบทความที่ฟลุคเขียนฝากไว้
คือ “อนาคตที่ดี มาจากการกระทำในปัจจุบันที่ดี

เรื่อง “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน
1 .เริ่มต้น
จากการตัดสินใจสมัครสอบแข่งขัน เพื่อเป็นทหารอากาศผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ช่วงนั้นมีเวลาเตรียมตัวก่อนสอบ 1 เดือน
ผมซื้อหนังสือเตรียมสอบมาอ่าน และฝึกทำแบบฝึกหัดเป็นประจำทุกวัน
จนผมอ่าน และทำจนครบทุกหน้าภายในเวลา 1 สัปดาห์
หลังจากนั้นผมก็คิดว่าหนังสือที่อ่านเล่มเดียวนั้นคงยังไม่เพียงพอ
ผมจึงสั่งหนังสือแบบไฟล์ PDF มาอ่านผ่านมือถือ
ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์
ผมก็อ่านจบ และทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด
ตลอดระยะเวลาที่อ่านหนังสือ
ผมก็รู้สึกท้อและขี้เกียจมาก
แต่ก็คิดว่า ถ้าเราไม่อ่านแล้วจะสมัครสอบเพื่ออะไร
อย่าเสียเวลาไปสอบเลย แล้วบอกกับตัวเองว่า “อย่ายอมแพ้”

2. ถึงวันสอบ
ผมเดินทางไปสอบที่ธรรมศาสตร์ รังสิตด้วยตัวเอง
ผมเดินทางจากลำปางถึงกรุงเทพ เวลา 6.30น.
ผมไปนั่งรอที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 ชั่วโมง
เพราะผมสอบตอนเที่ยง
ระหว่างรอทุกคนที่มาสอบล้วนมีความหวัง และมีความมุ่งมั่น
ว่าตัวเองจะสอบผ่าน ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น
แต่ระหว่างรอผมก็เอาไฟล์หนังสือมาอ่าน
เพื่อไม่ให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
วันนั้นคนสอบเยอะมาก เยอะมากจนเราคิดว่าเราจะสอบผ่านรอบแรกมั้ย
ซึ่งเวลานั้น ผมก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุด โดยจะไม่เสียใจ
เพราะผมตั้งใจทำมันดีที่สุดแล้ว

3. วันประกาศผลสอบรอบแรก
ผมสอบติด 1 ใน 18 คน จากตำแหน่งที่ผมสมัครสอบ
มีผู้เข้าสอบประมาณ 40,000 กว่าคน ผ่านรอบแรก3,000 กว่าคน
ซึ่งผมผ่านรอบแรกมาได้ก็รู้สึกภูมิใจ และตั้งเป้าหมายครั้งต่อไป
ว่าเราจะต้องสอบผ่านการทดสอบร่างกาย และการสัมภาษณ์

4. ก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ผมมีเวลาเตรียมตัว 2 – 3 อาทิตย์ ผมซ้อมวิ่งระยะทาง 2.5 กม.
ดันพื้น ซิทอัพ เป็นประจำจนถึงทุกวันนี้
พอถึงวันสอบผมเดินทางไปสอบที่ สนามกีฬาจันทรุเบกษา กองทัพอากาศ
ผมไปรอตั้งแต่ตี 4 ได้คิวสอบที่ 43 ตอน 7 โมงเช้า
วันนั้นรู้สึกกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้
แต่สิ่งที่ทำให้ผมมีกำลังใจสู้ในตอนนั้นก็คือ พ่อแม่
และได้กำลังใจที่ดีจากคนที่ผมรักนั่นก็คือ “ออม”
สุดท้ายผลการทดสอบก็น่าพึงพอใจในระดับหนึ่ง
ผมจะต้องสามารถผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้
ผมเชื่อมั่นแบบนั้น
ผลการทดสอบ การวิ่ง 2.5 กม. เวลา 10.35 นาที
ดันพื้น 49 ครั้งต่อนาที ซิทอัพ 39 ครั้งต่อนาที
ผมทำดีที่สุดแล้ว ณ เวลานั้น

5. วันสัมภาษณ์
ผมเดินทางไปที่โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กองทัพอากาศ
เวลา 8.00 น. ผมเป็นคนสุดท้ายที่ได้สัมภาษณ์เวลา 16.00 น.
ในวันนั้นผมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนายทหารที่เคยสอบผ่านเมื่อปีที่แล้ว
นายทหารคนนั้นแนะนำ และชี้แนวทางการตอบคำถามสำหรับผม
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก และทำให้ผมอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่น
แต่สุดท้ายแล้ว คำแนะนำก็เป็นเพียงแค่คำแนะนำ
ไม่ได้ใช้ในห้องสัมภาษณ์เลย ผมต้องมีสติแล้วตอบคำถามอย่างชัดเจน
ตอบได้ คือ ได้ ตอบไม่ได้ คือ ไม่ได้
ในห้องมีกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน คำถามมีดังนี้
5.1 แนะนำตัวเอง
5.2 แนะนำเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 คุณมีความสามารถพิเศษอะไร
5.4 โปรไฟล์ดีมาก เรายอมรับว่าคุณเก่งเกินไปสำหรับตำแหน่งที่คุณสมัคร
5.5 คุณจะอยู่อย่างไรคนเดียวในช่วงแรกที่ประจำการ
5.6 ทำไมคุณไม่สมัครตำแหน่งอื่น
5.7 ทำไมคุณถึงเลือกจังหวัดบรรจุ
ถ้าไปสามจังหวัดชายแดนใต้คุณจะทำอย่างไร
5.8 เงินเดือนน้อยทำอย่างไร
5.9 คุณจะใช้ความรู้ของคุณกับตำแหน่งอย่างไร
5.10 ข้อมูลของกองทัพอากาศ
5.11 คุณมีอะไรจะพูดใน 30 วินาทีสุดท้ายไหม
5.12 ครอบครัวของคุณทำงานอะไร
5.13 ทำไมคุณไม่ช่วยครอบครัวสานต่อธุรกิจ
5.14 ถ้าคุณสอบไม่ติดปีนี้คุณจะผิดหวังหรือไม่ แล้วจะทำอย่างไร
5.15 ถ้าคุณมีโอกาสสอบอีก คุณยังจะเลือกสอบตำแหน่งเดิมหรือไม่
5.16 ถ้าผู้บังคับบัญชา การศึกษาน้อยกว่าคุณ คุณจะยอมรับหรือไม่
5.17 ถ้าเพื่อนร่วมงานชวนคุณดื่ม จะทำอย่างไร
5.18 คุณเรียน รด มาไหม เป็นอย่างไรบ้าง มีผลงานมั้ย
5.18 คุณมีเชื้อสายจีนใช่มั้ย
คุณเดินทางมายังไง
5.19 ทำตามคำสั่ง ดันพื้น ยกเก้าอี้ลุกนั่ง ระเบียบแถว
เสียงดังฟังชัด การทวนคำสั่ง ถอดเสื้อ หันหน้า หันหลัง
*คนเก่งแบบคุณ เข้ามาทำงานตำแหน่งนี้แค่แปปเดียว
ก็ย้ายไปทำงานตำแหน่งที่อื่นที่ดีกว่า
นั่นก็หมายความว่ากองทัพจะต้องเปิดรับสมัครตำแหน่งนี้ เพื่อมาแทนที่คุณ
ซึ่งมันเสียงบประมาณ คุณจะทำให้เรามั่นใจได้อย่างไร
ว่าคุณจะไม่เป็นเช่นนั้น
พวกเรายอมรับความเก่งของคุณนะ แต่ทุกอย่างก็ต้องรวบรวมจากผลคะแนนทั้งหมด

6. การประกาศผลสอบรอบสอง
ประกาศผมการสอบสมรรถภาพร่างกายและการสัมภาษณ์
ปรากฎว่าผมสอบผ่าน ติด 1 ใน 4 คนสุดท้าย
และเป็น 1 ใน 665 คน ที่ทางกองทัพอากาศเปิดรับ ผมดีใจมาก
แต่ก็ยังไม่ดีใจถึงที่สุด เพราะเรายังต้องไปทดสอบความถนัดบุคคล และตรวจร่างกาย

7. วันทดสอบความถนัดบุคคลและวิภาววิสัย
ผมเดินทางจากลำปางไปกรุงเทพ สอบที่ มธ. รังสิต สอบ 7.30 น.
การสอบประเภทนี้ไม่ต้องอ่านหนังสือ
เพราะเป็นการสอบประเภทความจำ การรับรู้ เชิงเหตุผล การใช้ภาษา
และพฤติกรรม วันนั้นการสอบก็ผ่านไปด้วยดี

8. การตรวจร่างกาย
ผมได้ตรวจร่างกายที่กองเวชศาสตร์ป้องกัน
กรมแพทย์ทหารอากาศ ผมเดินทางถึงกรุงเทพตี 4
วันนั้นเกิดเหตุสุดวิสัยผมเกือบไปตรวจร่างกายไม่ทันเวลา
ผมนั่งแท็กซี่จากดอนเมืองไปกรมแพทย์ทหารอากาศ 7.00 น.
แต่เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
ทำให้ผมต้องลงจากรถแท็กซี่
แล้ววิ่งจากบริเวณหอประชุมกานตรัตน์ไปยังกรมแพทย์ทหารอากาศ
สุดท้ายผมก็วิ่งไปทันการตรวจร่างกายในวันนั้น
ผมได้คิวตรวจที่ 119 จากการตรวจทั้งหมด 123
ระยะทางที่วิ่งก็ประมาณเกือบ 1 กม.

9. วันประกาศผมสอบรอบสุดท้าย
ผมสอบติดเป็นทหารอากาศอย่างเป็นทางการ

ตลอดระยะเวลาที่ผมสอบนั้น
ผ่านเรื่องราวหลายอย่าง ทั้งเจออุปสรรคมากมาย ต้องมีความตรงต่อเวลา
ต้องมีความอดทน ต้องมีความพยายาม
แต่อย่างไรแล้วเราก็ต้องสู้จนถึงที่สุด “อย่ายอมแพ้”
และที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือ พ่อแม่ ที่คอยสนับสนุนผม
และคือคนที่ผมกลัวทำให้ผิดหวังที่สุด
คนที่คอยเคียงข้างและให้กำลังใจผมตลอดในเวลาที่ผมท้อนั่นก็คือ ออม
ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยเนชั่นทุกท่านที่ให้วิชาความรู้
ประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมได้เอาไปใช้ได้จริง และทำให้ผมประสบความสำเร็จ
เพื่อน ๆ ที่คอยช่วยเหลืออย่างที่พักอาศัย
ช่วยในการเดินทางและให้กำลังใจผม

สุดท้ายนี้
ไม่มีอะไรได้มาอย่างงายดาย ทุกอย่างต้องแลกมาด้วยแรงกายแรงใจ
นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นการเข้ารับราชการทหารอากาศ
ผมจะไม่มีวันยอมแพ้อีกต่อไป
อนาคตที่ดี มาจากการกระทำในปัจจุบันที่ดี

โพสท์ใน การตลาด | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

แนวปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารภายในและภายนอก

  

แนวปฏิบัติการจัดเก็บเอกสาร

ภายในและภายนอก

 

งานเลขานุการกลาง

มหาวิทยาลัยเนชั่น

งานสารบรรณ

งานสารบรรณ โดยในทางการปฏิบัติ งานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับหนังสือ อาทิ การร่าง เขียน พิมพ์ จดจำ ทำสำเนา รับ ส่ง บันทึก โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา และทำลาย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่

1.การผลิตหรือจัดทำเอกสาร (พิจารณา – คิด – ร่าง- เขียน ตรวจทาน สำเนา และเสนอลงนาม)

2.การส่ง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียน – แจกจ่าย)

3.การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – แจกจ่าย)

4.การเก็บรักษาและการยืม

5.การทำลาย

โดยอ้างอิงถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดไว้ว่า หนังสือราชการ คือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่

1.หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ

2.หนังสือส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

3.หนังสือที่มีหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

4.เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ

5.เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับชนิดของหนังสือ มี 4 ชนิด ได้แก่

5.1 หนังสือภายนอก

5.2 หนังสือภายใน

5.3 หนังสือสั่งการ(คณะ)

5.4 หนังสือประชาสัมพันธ์

และยังสามารถแบ่งแยกชั้นความเร่งด่วน หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วมากขึ้น เป็นหนังสือที่งานสารบรรณต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ดังนี้

1.ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น

2.ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

3.ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้

1.ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือ

หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับมาจากหน่วยงานภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1.จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดำเนินการก่อนหลัง

2.ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ปี และเวลาที่รับเอกสารนั้นๆ

3.ลงทะเบียนรับหนังสือในบันทึกในคอมพิวเตอร์ตามแบบฟอร์มทะเบียนรับ โดยแยกเป็นทะเบียนรับภายใน และทะเบียนรับภายนอก

4.ลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ในกรณีเร่งด่วน การจัดแฟ้มเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา

 2.ขั้นตอนการเสนอหนังสือ

ขั้นตอนการเสนอหนังสือคือ การนำหนังสือที่ดำเนินการกระบวนการพิจารณาชั้นความเร่งด่วนเสร็จแล้วนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อการพิจารณา บันทึก สั่งการ ทราบและลงชื่อการเสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามลำดับผู้บังคับบัญชา โดยเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสือที่เสนอออกเป็นประเภทตามชั้นความลับ ความเร่งด่วน จัดลำดับว่าเป็นเรื่องที่ต้องสั่งการ พิจารณา หรือเพื่อทราบแล้วนำเสนอใส่แฟ้มเสนอตามหน่วยงาน ผู้บริหาร คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ได้จัดไว้

  1. ขั้นตอนการส่งหนังสือ/จดหมายออก

หนังสือส่ง คือ เอกสารที่ส่งออกภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

3.1.1.หนังสือภายนอก

3.1.1.1 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหนังสือ

3.1.1.2 บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน

3.1.2.หนังสือส่งภายใน

3.1.2.1 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ

3.2 ลงทะเบียนหนังสือ โดยการกรอกเลขทะเบียนส่ง จากหน่วยงานผู้ส่ง ถึงหน่วยงานผู้รับ ลายมือชื่อผู้รับ และวันที่รับหนังสือนั้น หากเป็นหนังสือเร่งด่วนจะส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจึงประสานงานทางโทรศัพท์ facebook line e-mail เพื่อตรวจสอบการรับหนังสืออีกครั้ง   

  1. การยืมหนังสือ

การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้

4.1 ผู้ยืมต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในงานใด

4.2 ผู้ยืมจะมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือและให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลำดับ วัน เดือน ปี ไว้เพื่อติดตามทวงถาม ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้น ให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป

4.3 การยืมหนังสือระหว่างหน่วยงาน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

4.4 การยืมหนังสือภายในหน่วยงานเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตยืมต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายการให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือ จะกะทำมิได้ เว้นแต่จะให้ดูเพื่อคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับหมายเท่านั้น

  1. การทำลายหนังสือ

งานสารบรรณได้จำแยกการทำลายเอกสารเป็น 3 ส่วนดังนี่

5.1 หนังสืองานประชาสัมพันธ์ทั่วระยะเวลาในการเก็บรักษา 1 ปี

5.2 หนังสืองานประชาสัมพันธ์ที่อ้างอิงเกี่ยวกับงาน เช่น เอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ระยะเวลาในการเก็บรักษา 3 ปี

5.3 เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น ข้อสอบ ผลการเรียนฯ เป็นต้น ระยะเวลาในการเก็บรักษา 5 ปี

เมื่อผ่านระยะเวลาในการเก็บรักษางานสารบรรณจะดำเนินการทำลายเอกสารด้วยเครื่องตัดมือโยก

 

โพสท์ใน งานเลขานุการกลาง | ใส่ความเห็น