นำเสนอรายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

journal in TCI

journal in TCI

16 มิถุนายน 2557 วันนี้มีโอกาสเข้าไปอ่านรายชื่อวารสาร
จากฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)
พบวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 260 รายการ
ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=S
และ
พบวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 288 รายการ
ที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H

สำหรับกลุ่มวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พบว่า มีหลายฉบับที่สามารถเปิดอ่านแบบออนไลน์ได้ เช่น
รายการที่ 6 AU Journal of Technology ที่ออกปีละ 4 ฉบับ ๆ ละ 5 บทความ
รวมปีละประมาณ 20 papers ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ อ่านได้ที่
http://www.journal.au.edu/abacjourtech_index.html
หรือ
รายการที่ 102 วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สามารถ download บทความได้ ที่ออกปีละ 2 ฉบับ ๆ ละ 10 บทความ
รวมปีละประมาณ 20 papers ซึ่งเป็นภาษาไทย อ่านได้ที่
http://202.44.34.134/journal/index2.htm

โดยทั้ง 260 วารสาร
เป็นวารสารภาษาอังกฤษ 50 วารสาร ภาษาไทยมี 210 วารสาร โดยมีรายชื่อวารสาร ดังนี้
ลำดับ    issn    ชื่อไทย    เจ้าของ
1    2287-0741     Applied Environmental Research     สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2    0217-5460     ASEAN Journal on Science and Technology for Development     ASEAN Committee on Science and Technology
3    1905-7415     Asian Biomedicine     Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
4    1513-4121     Asian Journal of Energy and Environment     The Joint Graduate School of Energy and Environment
5    0125-877X     Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology     The Allergy and Immunology Society of Thailand
6    1513-0886     AU Journal of Technology     Assumption University
7    0125-2526     Chiang Mai Journal of Science     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8    1685-1994     Chiang Mai University Journal of Natural Sciences     Chiang Mai University
9    1685-9545     ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications     The Electrical Engineering/Electronics, Computers, Telecommunications and Information Technology Association (ETCI Association)
10    0125-8281     Engineering Journal     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11    0859-9238     Engineering Transactions     Mahanakorn University of Technology
12    1686-5456     Environment and Natural Resources Journal     Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
13    1906-1714     EnvironmentAsia     The Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE)
14    1686-9141     International Journal of Agricultural Technology     Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)
15    1906-4063     International Journal of Applied Biomedical Engineering     สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์ไทย
16    1905-7172     International Journal of Renewable Energy     School of Renewable Energy Technology, (SERT)
17    0858-7027     International Journal of the Computer, The Internet and Management     Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery – ACM & Thailand Chapter of the Computer Society of the IEEE
18    1906-2257     Journal of Applied Animal Science     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
19    0857-4421     Journal of Health Research     วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
20    0857-5754     Journal of Physiological and Biomedical Sciences     The Official Journal of The Physiological Society of Thailand
21    1685-6600     Journal of Science, Technology, and Humanities     Burapha University
22    1906-4918     Journal of Sustainable Energy and Environment     The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), King Monkuts University of Technology Thonburi
23    0075-5192     Kasetsart Journal (Natural Science)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24    0125-796X     Kasetsart University Fisheries Research Bulletin     Faculty of Fisheries, Kasetsart University
25    1906-151X     King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology     King Mongkuts University of Technology North Bangkok
26    1905-2367     KMITL Science and Technology Journal     Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang
27    1685-2044     KMITL Science Journal     Faculty of Science, King Monkuts Institute of Technology Ladkrabang
28    1905-7873     Maejo International Journal of Science and Technology     Maejo University
29    2286-8933     Outbreak, Surveillance and Investigation Reports     สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
30    1906-8107     Pacific Rim International Journal of Nursing Research     Thailand Nursing and Midwifery Council
31    0858-1088     Phuket Marine Biological Center Research Bulletin     Phuket Marine Biological Center
32    1905-3193     Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
33    2229-063X     Rangsit Journal of Arts and Sciences     มหาวิทยาลัยรังสิต
34    1513-1874     ScienceAsia     Science Society of Thailand
35    1905-9159     Silpakorn University Science and Technology Journal     Silpakorn University Research and Development Institute (SURDI)
36    0125-3395     Songklanakarin Journal of Science and Technology     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
37    0858-849X     Suranaree Journal of Science and Technology     Suranarree University of Technology
38    0495-3843     Thai Forest Bulletin (Botany)     ฝ่ายจัดการตัวอย่างพรรณไม้
39    0049-3589     Thai Journal of Agricultural Science     The Agricultural Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King
40    0859-2446     Thai Journal of Gastroenterology     Official Publication of the Gastroenterological Association of Thailand
41    0857-8664     Thai Journal of Genetics     สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Journal of Genetics Society of Thailand)
42    0857-6084     Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology     The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists
43    2286-7333     Thai Journal of Science and Technology     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44    1985-9057     Thailand Statistician     Thai Statistical Association
45    0859-4074     Thammasat International Journal of Science and Technology     Thammasat University
46    0080-9472     The Natural History Bulletin of the Siam Society     The Siam Society
47    0125-1562     The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health     Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, SEAMEO TROPMED Network
48    0125-4685     The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences     คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49    1513-9700     Tropical Natural History     Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
50    1686-3933     Walailak Journal of Science and Technology     Institute of Research and Devolpment, Walailak University
51    0125-0485     แก่นเกษตร     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52    0125-7501     ขอนแก่นเวชสาร     โรงพยาบาลขอนแก่น
53    0125-2208     จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์     แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
54    0857-5118     จักษุเวชสาร     ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
55    0125-6483     จุฬาลงกรณ์เวชสาร     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56    0875-6920     เชียงใหม่ทันตแพทยสาร     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
57    0125-5983     เชียงใหม่เวชสาร     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58    1685-9502     เชียงใหม่สัตวแพทยสาร     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
59    1905-3460     ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60    1686-9540     ไทยไภษัชยนิพนธ์     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
61    1513-5241     ธรรมศาสตร์เวชสาร     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
62    0125-5118     พยาบาลสาร     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63    0125-7560     พุทธชินราชเวชสาร     โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
64    0857-8052     รามาธิบดีพยาบาลสาร     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
65    0125-3611     รามาธิบดีเวชสาร     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
66    0125-1252     วชิรเวชสาร     คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
67    0943-0916     วนสาร     กรมป่าไม้
68    0859-9343     วารสาร มฉก.วิชาการ     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
69    1906-215X     วารสาร มทร.อีสาน     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
70    0125-1643     วารสารกรมการแพทย์     กรมการแพทย์
71    0125-7242     วารสารกองการพยาบาล     สำนักการพยาบาล กรมการแพทย์
72    0125-4634     วารสารกายภาพบำบัด     สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
73    1686-5103     วารสารการเกษตรราชภัฏ     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
74    0857-4553     วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต     สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
75    1906-1773     วารสารการพยาบาลและการศึกษา     กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
76    1906-0025     วารสารการพยาบาลและสุขภาพ     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
77    1685-991X     วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
78    0859-3299     วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ     ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
79    1906-3016     วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80    0858-0405     วารสารการศึกษาพยาบาล     สถาบันพระบรมราชชนก
81    0859-5453     วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
82    1513-9980     วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
83    0125-3794     วารสารกีฏและสัตววิทยา     กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร
84    0858-0944     วารสารกุมารเวชศาสตร์     ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
85    0857-0841     วารสารเกษตร     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86    0857-0108     วารสารเกษตรพระจอมเกล้า     คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
87    1685-8379     วารสารเกษตรพระวรุณ     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
88    0858-3080     วารสารเกื้อการุณย์     คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
89    0858-4338     วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
90    1513-3613     วารสารคณะพลศึกษา     คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
91    1685-3954     วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
92    1905-8160     วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
93    1905-2960     วารสารจักษุธรรมศาสตร์     ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
94    0858-0006     วารสารจันทรเกษมสาร     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
95    0125-1422     วารสารจิตวิทยาคลินิก     สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
96    0215-2534     วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97    0857-880X     วารสารทันตาภิบาล     วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
98    0125-2682     วารสารเทคนิคการแพทย์     สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
99    0125-5347     วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
100    0857-6653     วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
101    1686-3070     วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม     มหาวิทยาลัยสยาม
102    1685-8573     วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)
103    2229-1210     วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
104    1906-2141     วารสารนเรศวรพะเยา     มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
105    1905-9949     วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
106    1905-8837     วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
107    1905-6729     วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
108    0125-0078     วารสารพยาบาล     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
109    0857-3743     วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข     สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
110    1906-652X     วารสารพยาบาลตำรวจ     สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ
111    1513-5217     วารสารพยาบาลทหารบก     สมาคมพยาบาลทหารบก
112    0857-605X     วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก     สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
113    0858-1231     วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114    1513-5454     วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
115    0125-8885     วารสารพยาบาลศาสตร์     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
116    0125-7021     วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
117    0125-8958     วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
118    0857-5371     วารสารพยาบาลสาธารณสุข     สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
119    0858-8430     วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
120    1906-7038     วารสารพฤกษศาสตร์ไทย     สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
121    1513-4695     วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ     สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
122    0859-0818     วารสารพลังงาน     สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123    0857-5452     วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา     สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
124    0857-264X     วารสารพิษวิทยาไทย     สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
125    1906-5574     วารสารเภสัชกรรมไทย     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
126    0125-3832     วารสารเภสัชวิทยา     Department of Pharmacology, Srinakharinwirot University
127    0125-1570     วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
128    1905-0852     วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
129    0125-6955     วารสารโภชนาการ     สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
130    1685-1412     วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน     มหาวิทยาลัยคริสเตียน
131    0859-9807     วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
132    1906-5681     วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์     มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
133    0858-7418     วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร     มหาวิทยาลัยนเรศวร
134    0859-2535     วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา     มหาวิทยาลัยบูรพา
135    0125-7498     วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
136    1906-5965     วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
137    1686-9311     วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
138    0859-2586     วารสารมหิดล     มหาวิทยาลัยมหิดล
139    0858-2688     วารสารร่มไทรทอง     มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
140    0857-1422     วารสารรังสีเทคนิค     สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
141    0125-2968     วารสารราชบัณฑิตยสถาน     ราชบัณฑิตยสถาน
142    0125-2038     วารสารโรคมะเร็ง     มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
143    0857-8575     วารสารโรคเอดส์     สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
144    1686-8579     วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์     ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
145    0125-6882     วารสารโรงพยาบาลชลบุรี     โรงพยาบาลชลบุรี
146    1686-4417     วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม     โรงพยาบาลมหาสารคาม
147    0858-6101     วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา     โรงพยาบาลศรีธัญญา
148    0859-7251     วารสารโรงพยาบาลสกลนคร     โรงพยาบาลสกลนคร
149    0857-6149     วารสารโลหะ วัสดุ และแร่     สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
150    0858-2025     วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
151    0857-1724     วารสารวนศาสตร์     คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
152    0859-3957     วารสารวิจัย มข.     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
153    1906-201X     วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
154    1906-3334     วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
155    1906-1889     วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
156    1906-6627     วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
157    1906-1137     วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     ฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
158    0859-7685     วารสารวิจัยทางการพยาบาล     สำนักงานสภาการพยาบาล
159    1906-0319     วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ     วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
160    1905-7393     วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง     คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
161    1686-3437     วารสารวิจัยพลังงาน     สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
162    1906-3628     วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
163    1686-8420     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
164    1686-9974     วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
165    0858-9437     วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข     สถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุข กระทรวงสาธารณสุข
166    1905-4963     วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
167    1906-1722     วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
168    1906-327X     วารสารวิจัยรำไพพรรณี     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
169    0125-278X     วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
170    1906-2605     วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
171    0125-8850     วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร     สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
172    1685-2923     วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)     ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
173    0125-6335     วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
174    1686-4409     วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
175    1906-392X     วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
176    2228-8120     วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
177    1905-291X     วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
178    0125-8389     วารสารวิชาการเกษตร     กรมวิชาการเกษตร
179    1906-5337     วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
180    0125-5134     วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
181    1905-3819     วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
182    1686-9869     วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
183    1906-7186     วารสารวิชาการนายเรืออากาศ     โรงเรียนนายเรืออากาศ
184    0857-684x     วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
185    2286-6175     วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
186    1905-6583     วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก     เป็นโครงการความร่วมมือ 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
187    1906-0432     วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
188    0858-4923     วารสารวิชาการสาธารณสุข     สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
189    0859-1083     วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
190    1905-9450     วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา     สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
191    0857-7927     วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
192    0859-4562     วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
193    0859-6808     วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
194    0858-110X     วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี     วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
195    1686-4522     วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
196    0125-7730     วารสารวิทยาศาสตร์ มก.     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
197    0125-2364     วารสารวิทยาศาสตร์ มข.     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
198    0857-1600     วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
199    1513-7430     วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
200    0859-6633     วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
201    0125-0369     วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร     สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
202    0858-7612     วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
203    1686-5561     วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
204    0857-9512     วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง     คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
205    1686-9664     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
206    1685-7941     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
207    0858-4435     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
208    1513-7201     วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา     สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
209    1686-4530     วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
210    0857-2178     วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
211    1905-4548     วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
212    1513-4652     วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม     มหาวิทยาลัยสยาม
213    1685-5280     วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
214    1906-3636     วารสารวิศวกรรมศาสตร์     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
215    1686-2961     วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย     สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
216    2228-8724     วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
217    0857-4405     วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
218    0857-0914     วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า     โรงพยาบาลพระปกเกล้า
219    1513-1262     วารสารสภาการพยาบาล     สภาการพยาบาล
220    0125-6985     วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย     สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
221    0125-8842     วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
222    1685-408X     วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย     สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
223    1513-4261     วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย     สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
224    0857-2127     วารสารสวนปรุง     โรงพยาบาลสวนปรุง
225    1513-4865     วารสารสหเวชศาสตร์     คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
226    0858-396X     วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย     คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
227    0125-5169     วารสารสัตวแพทย์     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
228    0858-2297     วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
229    1905-7164     วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา     คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
230    1905-1387     วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา     สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
231    0125-1678     วารสารสาธารณสุขศาสตร์     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
232    0028-0011     วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
233    0858-8899     วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
234    0859-3868     วารสารสิ่งแวดล้อม     สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
235    1906-8557     วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท     สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย
236    0859-497X     วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย     กรมสุขภาพจิต
237    1906-9790     วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้     หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
238    0857-0965     วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม     สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
239    0125-4987     วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา     สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย
240    1685-3091     วารสารอายุรศาสตร์อีสาน     คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
241    0859-1180     วารสารอาหารและยา     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
242    0859-9254     วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
243    1905-0488     วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
244    0045-9917     วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์     ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
245    0125-5614     วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
246    0857-4154     วิศวกรรมสาร มก.     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
247    0125-8273     วิศวกรรมสาร มข.     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
248    1905-615X     วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
249    0857-7951     วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา     วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
250    1686-8803     วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
251    0125-1724     วิศวสารลาดกระบัง     คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
252    0857-1287     วิสัญญีสาร     ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
253    0125-6491     เวชชสารสัตวแพทย์     คณะสัตวแพทยศาสตร์
254    0857-6823     เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร     ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
255    0125-7722     เวชสารแพทย์ทหารบก     กรมแพทย์ทหารบก
256    0859-6255     ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
257    0857-3123     ศรีนครินทร์เวชสาร     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
258    0125-8435     สงขลานครินทร์เวชสาร     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
259    1905-7571     สัตวแพทย์มหานครสาร     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
260    0125-152X     สารศิริราช     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่องนี้ถูกเขียนใน งานประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ นำเสนอรายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. ตรวจเลือด พูดว่า:

    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.