รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

การเขียนบทความวิจัยมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วนคือ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย ในการเขียนแต่ละส่วน แต่ละประเด็น ผู้เขียนต้องพยายามสรุปเนื้อหาให้ได้เฉพาะส่วนที่สำคัญนำมาร้อยเรียงให้เกิดความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน ดังนี้
1.ส่วนนำ ประกอบด้วย
1.1 ชื่อเรื่อง สำหรับบทความวิจัยจะใช้ชื่อเรื่องของผลงานวิจัยนั้นเอง
1.2 บทคัดย่อ เป็นการสรุปงานวิจัยโดยครอบคลุมประเด็นความเป็นมาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัย และผลการวิจัยที่ค้นพบ
2.ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
2.1ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย เป็นการนำเสนอให้ผู้อ่านทราบเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการวิจัยเรื่องนั้นๆ
2.2วัตถุประสงค์การวิจัย ในส่วนนี้แหล่งเผยแพร่อาจกำหนดให้เขียนคำถาม และสมมติฐานการวิจัยด้วย
2.3วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการนำเสนอรายละเอียดประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
2.4การเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผล เป็นการเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อ
2.5ข้อเสนอแนะจากการวิจัย สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
3.ส่วนท้าย
ส่วนท้ายของบทความวิจัยอาจกล่าวถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้ก็ได้ จากนั้นต่อด้วยบรรณานุกรม

ข้อมูลอ้างอิง
สุมาลี สังข์ศรี. 2560. แนวทางสร้างสรรค์งานวิชาการ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ข้อความนี้ถูกเขียนใน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.