ระบบการลงทะเบียนออนไลน์-ศูนย์เนชั่นบางนา

ระบบการลงทะเบียนออนไลน์
อาจารย์รัตนาวดี ลำพาย
ผู้อำนวยการศูนย์เนชั่นบางนา

ด้วยมหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา มีเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานทะเบียนโดยตรงเพียงคนเดียว แต่จำนวนนักศึกษาของทั้งศูนย์ฯ มีจำนวนหลายร้อยคน ดังนั้นเพื่อช่วยให้งานทะเบียนสามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลา ทางศูนย์เนชั่นบางนาจึงกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนการเรียนด้วยตัวเอง เป็นการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนต่างๆ ของการทำงาน และงานดำเนินไปได้ด้วยการใช้บุคลากรน้อยที่สุด

สำหรับการดำเนินงานลงทะเบียนออนไลน์ มีขั้นตอนต่อไปนี้
– ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการออกประกาศกำหนดวันลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาของแต่ละชั้นปี โดยอิงจากปฏิทินการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย แต่มีการยืดหยุ่นบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทเวลาของศูนย์เนชั่นบางนา

– ขั้นตอนที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจของศูนย์ฯ จะส่งรายชื่อวิชาและจำนวน section ที่ต้องการเปิดสอน ทั้งหมดที่เปิดสอนของแต่ละเทอม รวมทั้งจัดเป็นตารางการเรียนการสอน พร้อมชื่ออาจารย์เจ้าของวิชาให้กับฝ่ายทะเบียน ที่จะนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดใส่ลงใน Google Sheet เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบร่วมกัน

– ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ายทะเบียนจะนำข้อมูลที่ได้มาจัด section จัดห้องเรียนสำหรับทั้งเทอม และแยกเป็นตารางของอาจารย์แต่ละท่าน

– ขั้นตอนที่ 4 กำหนดวันสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ตามข้อมูลที่ได้คณะวิชาสำรวจจากอาจารย์เจ้าของวิชาแต่ละท่าน ต้องตรงกับ มคอ. 3 ซึ่งจะมีรายชื่อวิชา วันเวลาที่สอบ เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามระบบปกติที่กำหนดไว้ ได้ตัดสินใจเลือกวิชาเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในขั้นตอนนี้มีการทำงานแยกย่อยอีก แบ่งเป็น

– จัดตารางสอบของทั้งเทอม
– นำตารางที่จัดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ (กบศ.) เพื่ออนุมัติ
– เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว จะนำมา key ใส่ในระบบทีละ section
– สร้าง Template ใส่ข้อมูลค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วน

**** กรณีลงทะเบียนตาม Template ข้างต้นนี้ จัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่เรียนตามปกติ เป็นการจ่ายเหมารวม แต่นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนจบตามตารางเรียนที่กำหนด จะไม่สามารถลงทะเบียนตาม Template ที่สร้างขึ้นได้ ซึ่งเด็กจะต้องเขียนเป็นใบคำร้องส่งให้ฝ่ายทะเบียน เพื่อนำมาคำนวณค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน โดยคำนวณตามหน่วยกิตที่ยึดอัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย โดยคิดหน่วยกิตละ 900 บาท ****

– ข้อมูลข้างต้นนี้ นักศึกษาจะต้องทราบก่อนที่จะถึงขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเอง

– ขั้นตอนที่ 6 หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยในระบบ นักศึกษาจะพิมพ์ใบลงทะเบียนนั้นออกมา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี พิจารณาความเหมาะสมก่อนลงนาม แล้วนำไปยื่นให้งานทะเบียนตามกำหนดเวลา

**** กรณีที่นักศึกษาต้องการเพิ่ม ลด หรือถอนรายวิชาใด จะมีการกำหนดวันให้มายื่นเอกสาร เพื่อขอ เพิ่ม ลด หรือ ถอน ตามวันเวลาที่กำหนด และก่อนที่จะส่งให้ฝ่ายทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนทั้งปกติ และเพิ่มถอน ให้ถูกต้อง
ถ้านักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนดจะต้องมีการเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า วันละ 200 บาท รวมทั้งการจ่ายค่าเทอมล่าช้าก็จะถูกปรับวันละ 200 บาทเช่นกัน

– ขั้นตอนที่ 7 งานทะเบียนจะตรวจข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา เพื่อความถูกต้องของการชำระค่าเทอม

– ขั้นตอนที่ 8 งานทะเบียนตรวจสอบการสอบภาษาอังกฤษ ว่าผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ ถ้ายังไม่ผ่านต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย

**** กรณีนักศึกษารหัส 60 ขึ้นไป ใบแจ้งหนี้จะเพิ่มการบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ SPEEX อีก 350 บาท เช่น หากนักศึกษาจ่ายเต็มจำนวน 30,000 บาทต่อเทอม ไม่ได้มีส่วนลดหย่อนใดๆ จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอีก 350 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30,350 บาท

– ขั้นตอนที่ 9 ฝ่ายทะเบียนจะนำใบลงทะเบียนที่นักศึกษานำมายื่น หลังจากมีการลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีแล้ว มากรอกข้อมูลเข้าระบบทีละคน

ทั้งหมดนี้คือ ขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ของศูนย์เนชั่นบางนา

 

อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปตาม ระเบียบค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2558

เรื่องนี้ถูกเขียนใน งานทะเบียนและประมวลผล, ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.