บริการวิชาการ อบต.ทุ่งกว๋าว

thungkaow
17 พ.ย.52 อาจารย์เกศริน  อินเพลา หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยโยนก ได้เป็นวิทยากรให้บริการวิชาการในโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และโครงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย แก่บุคลากรอบต.ทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ณ ที่ทำการอบต.ทุ่งกว๋าว ห่างจากเมืองลำปาง 32 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 โดย นายทวีศักดิ์ นพคุณ ปลัดอบต. และ นายธีระ  สุดประเสริฐ ให้การต้อนรับ มีบุคลากรทุ่งกว๋าวเข้ารับการอบรมรวม 21 คน เป็นข่าวการแสดงบทบาทของนักวิชาการที่ออกไปรับใช้สังคม จึงส่งภาพข่าวไปยังหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในลำปาง
+ http://www.thungkaow.org (http://www.mkportal.it)
+ http://www.thaiall.com/yonok/52_service_thungkaow.zip (5MB)

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

เป็นอาจารย์ฺประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สอนด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล การโปรแกรม การพัฒนาระบบสารสนเทศ รับผิดชอบงานบริการวิชาการ สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับ การวิจัยเพื่อท้องถิ่น การประกันคุณภาพการศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยในชั้นเรียน และระบบสารสนเทศ
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น