มหาวิทยาลัยเนชั่นประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2555

meeting

meeting

มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง “ประชุมจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555” พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 4-5  กุมภาพันธ์ 2555 ที่อัลไพน์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ได้กล่าวต้อนรับ คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, คุณธนะชัย สันติชัยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชั่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณอุดม ไพรเกษตร รักษาการรองอธิการบดี และคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง จำนวน 78 ท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเนชั่น ประจำปี 2555
โดยได้กล่าวถึง การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2555-2559 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 จากการที่ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย จาก “มหาวิทยาลัยโยนก” เป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง” มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยเนชั่น เชื่อมโยงกับอาเซียน สร้างบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียน
โดยมติกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ได้เห็นชอบการกำหนด เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ดังนี้ เอกลักษณ์ : เรียนกับมืออาชีพอัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professional Skill) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skill) และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill) มหาวิทยาลัยจึงจำต้องพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาของมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด
ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ คือ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล ซึ่งผลการประชุมเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดำเนินการและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในการวางแผนบริหารจัดการมหาวิทยาลัยปี 2555 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานได้มีบทบาทในการเสนอแนวทาง วิธีการ และแผนการทำงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยสำนักอธิการบดีจึงจะจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และหัวหน้างานประจำปีขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อไป
นิเวศน์ อินติ๊บ (ภาพ/ข่าว)

http://it.nation.ac.th/yonok53/new_view.php?id=386

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่องนี้ถูกเขียนใน งานประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.