โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

โครงการอบเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” ศูนย์เนชั่นบางนาเมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา ได้เชิญวิทยากร อาจารย์ อัศนีย์ ณ น่าน และ อาจารย์ศศิวิมล แรงสิงห์ จากมหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง มาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และความสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับดังนี้

1. ในการดำเนินงานบริหารหลักสูตรตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) นั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร คือผู้บริหารหลักสูตร ทั้งนี้จากที่ศูนย์เนชั่นบางนาในส่วนงานวิชาการประกอบด้วย 3 คณะวิชา ดังนั้นในการบริหารหลักสูตรจึงมีการแบ่งการรับผิดชอบดังนี้
หลักสูตร คณะวิชาที่รับผิดชอบ คณะกรรมการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะฯ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ คณะกรรมการวิชาการคณะฯ
รายวิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการคณะฯ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ คณะกรรมการวิชาการคณะฯ
2. ในการจัดทำ มคอ. เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องมีการใช้ มคอ.3, มคอ. 4 ฉบับเดียวกันทั้งลำปาง และศูนย์เนชั่นบางนา ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องมีการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการและเป็นคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบคณาจารย์ทั้งลำปาง และศูนย์เนชั่นบางนา ทั้งนี้จากหลักฐานที่ปรากฎ คณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ และคณะกรรมการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบครบ
3. ในการบริหารจัดการจะต้องมีการประชุมร่วมกันทั้งลำปาง และศูนย์เนชั่นบางนา ซึ่งแต่ละคณะกรรมการก็มีการประชุมร่วมกันผ่าน VDO Conference ในประเด็นดังต่อไปนี้
– การพิจารณา มคอ. 3, มคอ. 4
– การพิจารณาข้อสอบกลางภาค
– การพิจารณาข้อสอบปลายภาค
– การพิจารณาเกรด
– การพิจารณา มคอ.5, มคอ. 6
– การพิจารณา มคอ. 7
4. ในการจัดทำ มคอ. 5, มคอ. 6 นั้น อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นผู้ทำ มคอ. 5, มคอ. 6 เองและส่งให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน 30 วันหลังจากสอบปลายภาค
5. ในการจัดทำ มคอ. 7 นั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้จัดทำ โดยมีการจัดทำแยกระหว่างลำปาง และศูนย์เนชั่นบางนา และมีการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละคณะเพื่อสรุปการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น และทำเป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำ มคอ.3, มคอ. 4 ในการสอนครั้งต่อไป
6. ควรกำหนดวาระในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เนชั่นบางนาเป็นวาระประจำเพื่อสามารถติดตามงานตามองค์ประกอบงานประกันคุณภาพ

เรียบเรียงโดย อาจารย์รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

  1. บุรินทร์ พูดว่า:

    ชื่นชมครับ
    การพัฒนต้องก้าวต่อไป ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.