การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลทางสถิติ

29 เม.ย.57 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
โดยสำนักงานบริหารงานบุคคล และสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 21 คน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารบริหารธุรกิจ
ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน และอาจารย์จากแต่ละหลักสูตร
สอดรับกับโครงการวิจัย
การพัฒนาการบูรณาการระบบสารสนเทศบุคลากรโดยใช้ตัวแบบทูน่า
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรตามตัวแบบทูน่า ที่มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สอดรับกับการประกันคุณภาพการศึกษา และความต้องการของบุคลากร

มีประเด็นแบ่งปันดังนี้
1. ในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม
ได้มีการแนะนำแหล่งแลกเปลี่ยน คลังความรู้ ในรูป ICT ดังนี้
http://it.nation.ac.th/sar
http://it.nation.ac.th/studentresearch
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/
http://blog.nation.ac.th
โดยแฟ้มที่ใช้ประกอบการอบรมมี 3 แฟ้ม ดังนี้
https://www.facebook.com/download/1413415275599343/stat_fac_score.pptx
https://www.facebook.com/download/262284153944016/stat_oneway_anova.pptx
https://www.facebook.com/download/268444453329135/stat_ttest.pptx
เนื่องจากเวลาอบรม 9.00 – 12.00 จึงเปิด slide ได้ครบเพียง 2 slides
ส่วน t-test นั้นให้ผู้เรียนรู้ไปศึกษาต่อยอดด้วยตนเอง


2. ทำความเข้าใจเรื่อง ตัวแบบทูน่า ตามรายละเอียดดังนี้
โมเดลปลาทู (Tuna Model) เป็นโมเดลอย่างง่าย
ที่เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 ส่วน
ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV)
หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้
โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทำ KM ไปเพื่ออะไร ?”
โดย “หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ “คุณกิจ” หรือ ผู้ดำเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด
โดยมี “คุณเอื้อ” และ “คุณอำนวย” คอยช่วยเหลือ

ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS)
หมายถึง ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่ง “คุณอำนวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ”
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว
“คุณกิจ” พร้อมอำนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม
ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม

ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA)

หมายถึง ส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้”
ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา”
ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่าง ๆ
เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด
นำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป
+ http://plan.rmuti.ac.th/plan/?p=176
+ http://www.thaiall.com/km

3. หัวข้ออบรม
– ความหมายของระดับข้อมูลทั้ง 4 แบบ
– สถิติพาราเมตริก และนอนพาราเมตริก
– สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอ้างอิง
– กลุ่มตัวอย่าง และประชากร
– การเลือกใช้ chi-square, one-way anova, f-test, t-test
การฝึกปฏิบัติ
– ได้ทดสอบกับ chi-square, one-way anova, f-test
– โดยมีตัวอย่างงานวิจัยของนักศึกษา MBA มาเป็นตัวแบบช่วยในการเรียนรู้

4. การแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้เกี่ยวข้องตามบทบาท
– คุณเปรมจิต อินทรวิจิตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการกลาง
เชื่อว่าค่าสถิติต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จะทำให้สามารถนำไปพัฒนางาน
และการจัดทำรายงานต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
– คุณภูษณิศา เนตรรัศมี หัวหน้าสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรทั้งสายสนับสนุน และอาจารย์ในครั้งนี้
จะสร้างความเข้าใจในใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ช่วยให้การเก็บข้อมูล
และการทำรายงานตอบได้ตรงตามตัวบ่งชี้ หรือเกณฑ์
ของทั้ง สกอ. และ สมศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– อ.อัศนีย์ ณ น่าน ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ช่วยอธิบายเพิ่มเติม เช่น ความหมายของสถิติเชิงอ้างอิง
ว่าค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนั้น เป็นตัวแทนของประชากร
มีที่มาที่ไปที่จะช่วยสะท้อนถึงประชากรกลุ่มใหญ่
โดยจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เช่น 400 คนที่สะท้อนทั้งอำเภอนั้น
มีทฤษฎีรับรอง และมีสูตรคำนวณตามหลักวิชาการ
ผู้จัดกิจกรรม
– คุณมณธิชา แสนชมภู สำนักงานบริหารงานบุคคล
– คุณภูษณิศา เนตรรัศมี สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยากร ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ผู้ช่วยวิทยากร น.ส.ศัลณ์ษิกา ไชยกุล
ผู้ร่วมเข้ารับการอบรม ประกอบด้วย
– อ.จักรกฤษณ์    ตันติพงศ์    คณะบริหารธุรกิจ
– อ.เถลิงศักดิ์    สุทธเขต    คณะบริหารธุรกิจ
– อ.มุทิตา    ธรรมสาโรช    คณะบริหารธุรกิจ
– อ.พัชรีภรณ์    หรพร้อม    คณะสังคมศาสตร์ฯ
– อ.เกศริน    อินเพลา    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– อ.ภิชญาดา    สิริยาวณิช    คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– อ.พฤกษ์ศราวุธ    จักร์สวย    คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– คุณภูษณิศา    เนตรรัศมี    สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
– คุณลักขณา    มะโนพันธุ์    สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
– คุณมณธิชา    แสนชมภู    สำนักงานบริหารงานบุคคล
– คุณขวัญชนก    รุจจนพันธุ์    สำนักงานบริหารงานบุคคล
– คุณกาญจนา    ศรีชัยตัน    สำนักหอสมุด
– คุณลัดดาวรรณ    เรือนทัศนีย์    สำนักงานทะเบียนฯ
– คุณรัชณี    พิศบุญ    สำนักกิจการนักศึกษา
– คุณณัฐกานต์    ไชยยาสมบัติ    สำนักเลขานุการกลาง
– คุณเปรมจิต    อินทรวิจิตร    สำนักเลขานุการกลาง
– คุณพัชร์วรินท์    สันสุวรรณ    สำนักเลขานุการกลาง
– คุณนฤมล    โนชัย    สำนักเลขานุการกลาง
– คุณศิริพร    ยาสมุทร    สำนักหลักสูตรและการเรียนการสอน
– คุณศรีสุดา    เทพแปง    สำนักงานบัณฑิตศึกษา
– คุณอนุสรา    สัญญารักษกุล    สำนักงานอธิการบดี

https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10150091779628895.278287.814248894
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.626080807469008.1073741976.228245437252549

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.