Posts Tagged ‘training’

อบรมการเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ

Friday, July 29th, 2016
การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ

การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ

29 ก.ค.59 มีการอบรมโครงการ “อบรมและพัฒนานักวิจัย” ประจำปี 2559
หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ
จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ร่วมกับ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

โครงการ "อบรมและพัฒนานักวิจัย" ประจำปี 2559

โครงการ “อบรมและพัฒนานักวิจัย” ประจำปี 2559

– เปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

– หัวข้อเรื่อง เขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะโดนใจบรรณาธิการ
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
โดน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อดีตอาจารย์ National University of Singapore
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/658232967660858/
http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th

อ.ศิริอมร กาวีระ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ศิษย์โยนก รุ่น 4

อ.ศิริอมร กาวีระ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ศิษย์โยนก รุ่น 4

พบ อ.ศิริอมร กาวีระ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ศิษย์โยนก รุ่น 4 ถ่ายภาพร่วมกับ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง และผม

อบรมการทำวิจัยและเขียนบทความวิจัย

Tuesday, June 30th, 2015

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น


สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่นได้จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยเพื่อสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับได้ เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ลำพาย อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายเกี่ยวกับการการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้บรรยายเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ และกระบวนการคัดเลือกของวารสารวิชาการ

การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลทางสถิติ

Tuesday, April 29th, 2014

29 เม.ย.57 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
โดยสำนักงานบริหารงานบุคคล และสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 21 คน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารบริหารธุรกิจ
ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน และอาจารย์จากแต่ละหลักสูตร
สอดรับกับโครงการวิจัย
การพัฒนาการบูรณาการระบบสารสนเทศบุคลากรโดยใช้ตัวแบบทูน่า
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรตามตัวแบบทูน่า ที่มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สอดรับกับการประกันคุณภาพการศึกษา และความต้องการของบุคลากร

มีประเด็นแบ่งปันดังนี้
1. ในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม
ได้มีการแนะนำแหล่งแลกเปลี่ยน คลังความรู้ ในรูป ICT ดังนี้
http://it.nation.ac.th/sar
http://it.nation.ac.th/studentresearch
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/
http://blog.nation.ac.th
โดยแฟ้มที่ใช้ประกอบการอบรมมี 3 แฟ้ม ดังนี้
https://www.facebook.com/download/1413415275599343/stat_fac_score.pptx
https://www.facebook.com/download/262284153944016/stat_oneway_anova.pptx
https://www.facebook.com/download/268444453329135/stat_ttest.pptx
เนื่องจากเวลาอบรม 9.00 – 12.00 จึงเปิด slide ได้ครบเพียง 2 slides
ส่วน t-test นั้นให้ผู้เรียนรู้ไปศึกษาต่อยอดด้วยตนเอง


2. ทำความเข้าใจเรื่อง ตัวแบบทูน่า ตามรายละเอียดดังนี้
โมเดลปลาทู (Tuna Model) เป็นโมเดลอย่างง่าย
ที่เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี 3 ส่วน
ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV)
หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้
โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า “เราจะทำ KM ไปเพื่ออะไร ?”
โดย “หัวปลา” นี้จะต้องเป็นของ “คุณกิจ” หรือ ผู้ดำเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด
โดยมี “คุณเอื้อ” และ “คุณอำนวย” คอยช่วยเหลือ

ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS)
หมายถึง ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่ง “คุณอำนวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ”
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว
“คุณกิจ” พร้อมอำนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม
ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม

ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA)

หมายถึง ส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้”
ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา”
ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา” นี้ด้วยวิธีต่าง ๆ
เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้นให้เป็นความรู้ที่เด่นชัด
นำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไป
+ http://plan.rmuti.ac.th/plan/?p=176
+ http://www.thaiall.com/km

3. หัวข้ออบรม
– ความหมายของระดับข้อมูลทั้ง 4 แบบ
– สถิติพาราเมตริก และนอนพาราเมตริก
– สถิติเชิงพรรณา และสถิติเชิงอ้างอิง
– กลุ่มตัวอย่าง และประชากร
– การเลือกใช้ chi-square, one-way anova, f-test, t-test
การฝึกปฏิบัติ
– ได้ทดสอบกับ chi-square, one-way anova, f-test
– โดยมีตัวอย่างงานวิจัยของนักศึกษา MBA มาเป็นตัวแบบช่วยในการเรียนรู้

4. การแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้เกี่ยวข้องตามบทบาท
– คุณเปรมจิต อินทรวิจิตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการกลาง
เชื่อว่าค่าสถิติต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จะทำให้สามารถนำไปพัฒนางาน
และการจัดทำรายงานต่าง ๆ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
– คุณภูษณิศา เนตรรัศมี หัวหน้าสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรทั้งสายสนับสนุน และอาจารย์ในครั้งนี้
จะสร้างความเข้าใจในใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ช่วยให้การเก็บข้อมูล
และการทำรายงานตอบได้ตรงตามตัวบ่งชี้ หรือเกณฑ์
ของทั้ง สกอ. และ สมศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– อ.อัศนีย์ ณ น่าน ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ช่วยอธิบายเพิ่มเติม เช่น ความหมายของสถิติเชิงอ้างอิง
ว่าค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนั้น เป็นตัวแทนของประชากร
มีที่มาที่ไปที่จะช่วยสะท้อนถึงประชากรกลุ่มใหญ่
โดยจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เช่น 400 คนที่สะท้อนทั้งอำเภอนั้น
มีทฤษฎีรับรอง และมีสูตรคำนวณตามหลักวิชาการ
ผู้จัดกิจกรรม
– คุณมณธิชา แสนชมภู สำนักงานบริหารงานบุคคล
– คุณภูษณิศา เนตรรัศมี สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยากร ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ผู้ช่วยวิทยากร น.ส.ศัลณ์ษิกา ไชยกุล
ผู้ร่วมเข้ารับการอบรม ประกอบด้วย
– อ.จักรกฤษณ์    ตันติพงศ์    คณะบริหารธุรกิจ
– อ.เถลิงศักดิ์    สุทธเขต    คณะบริหารธุรกิจ
– อ.มุทิตา    ธรรมสาโรช    คณะบริหารธุรกิจ
– อ.พัชรีภรณ์    หรพร้อม    คณะสังคมศาสตร์ฯ
– อ.เกศริน    อินเพลา    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– อ.ภิชญาดา    สิริยาวณิช    คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– อ.พฤกษ์ศราวุธ    จักร์สวย    คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– คุณภูษณิศา    เนตรรัศมี    สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
– คุณลักขณา    มะโนพันธุ์    สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
– คุณมณธิชา    แสนชมภู    สำนักงานบริหารงานบุคคล
– คุณขวัญชนก    รุจจนพันธุ์    สำนักงานบริหารงานบุคคล
– คุณกาญจนา    ศรีชัยตัน    สำนักหอสมุด
– คุณลัดดาวรรณ    เรือนทัศนีย์    สำนักงานทะเบียนฯ
– คุณรัชณี    พิศบุญ    สำนักกิจการนักศึกษา
– คุณณัฐกานต์    ไชยยาสมบัติ    สำนักเลขานุการกลาง
– คุณเปรมจิต    อินทรวิจิตร    สำนักเลขานุการกลาง
– คุณพัชร์วรินท์    สันสุวรรณ    สำนักเลขานุการกลาง
– คุณนฤมล    โนชัย    สำนักเลขานุการกลาง
– คุณศิริพร    ยาสมุทร    สำนักหลักสูตรและการเรียนการสอน
– คุณศรีสุดา    เทพแปง    สำนักงานบัณฑิตศึกษา
– คุณอนุสรา    สัญญารักษกุล    สำนักงานอธิการบดี

https://www.facebook.com/ajburin/media_set?set=a.10150091779628895.278287.814248894
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.626080807469008.1073741976.228245437252549

รวมคลิ๊ปอบรมอีเลินนิ่ง ปี 2555

Tuesday, October 8th, 2013
ภาพประกอบการอบรมปี 2553

ภาพประกอบการอบรมปี 2553

19 เม.ย.55 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ E-Learning
ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น
บรรยายโดย อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3
อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
มีคลิ๊ปเผยแพร่ 4 ตอน ดังนี้
http://www.thaiall.com/blog/burin/5552/

บรรยาย ตอนที่ 1

บรรยาย ตอนที่ 2

บรรยาย ตอนที่ 3

บรรยาย ตอนที่ 4

การเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น

Wednesday, March 20th, 2013
writing training

writing training

คณะสังคมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น”
โดยมีวิทยากร คือ อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย
ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

นักศึกษาฝึกงานสำนักไอทีปี 2556 ม.เนชั่น

Wednesday, March 13th, 2013

suthinon

suthinon

มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาฝึกงานเข้ามายังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ สุทธินนท์ พรมพา หรือน้องบอล ระหว่าง 9 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2556

มีภารกิจช่วงแรกที่มอบหมาย
คือ การ transfer และ migrate ข้อมูลสำนักทะเบียนฯ
จากระบบ access เก่าเป็น .net ตามที่ผอ.มอบหมาย
ส่วนงานฮาร์ดแวร์ก็ตรวจเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ
และการย้ายห้องปฏิบัติการหอพักออก  เพราะปรับเป็นห้องสันทนาการ
และการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในกรณีมีปัญหา

เสาร์ที่ 9 มี.ค.56 ที่ผ่านมาก็เข้าเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ
กับ บริษัท ดิจิทอล ไดนามิค ดิสเพลย์ จำกัด
ในหัวข้อ “การใช้ออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด” (OTOP Go Online)
และบริษัทจะมี domain name และเว็บไซต์ให้ฟรี เพราะภาครัฐสนับสนุน

หากเพื่อนบุคลากรพบนักศึกษา ชื่อ น้องบอล เป็นผู้ชาย อาจแต่งตัวมอมแมมในระยะนี้
เพราะต้องแบกหาม แกะ รื้ออุปกรณ์ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ  มอบหมาย
ก็เรียกไปคุย ทักทาย ขอความช่วยเหลือ หรือชวนทานข้าวได้นะครับ

น้องเขาประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 Tel.125
พักนี้พี่อนุชิตเป็น trainer ชวนยกเครื่อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แขกแก้วมาเยือนมหาวิทยาลัย

Thursday, March 7th, 2013
แขกแก้วมาเยือนมหาวิทยาลัย

แขกแก้วมาเยือนมหาวิทยาลัย

8 – 10 มีนาคม 2556 บริษัท ดิจิทอล ไดนามิค ดิสเพลย์ จำกัด จะจัดอบรม “การใช้ออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด” (OTOP Go Online) โดยมีผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 250 คนจากเขตภาคเหนือ ก็มีการใช้ทั้งห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการอบรม ถือเป็นแขกของมหาวิทยาลัยที่จะมาในช่วง 2 – 3 วันนี้ ในอาคารคณะบริหารธุรกิจ

.. ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันด้วยครับ