โครงการต้นกล้าสา’สุข กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการต้นกล้าสา’สุข กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีการศึกษา 2556

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวพัชรี  แก้วแก้ง                                                                                      ประธานโครงการ

คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                         คณะกรรมการ

 

ลักษณะโครงการและกิจกรรม

1. ปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักสืบสานศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย และลักษณะนิสัยด้านกีฬาที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้อื่น

2. กิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีแก่รุ่นพี่และรุ่นน้อง

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

 

สถานที่

1. ลานเอนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น

2. อัฒจันทร์ ริมอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง (Amphitheater)

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1                  จำนวน            19         คน

2. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2                 จำนวน            17         คน

3. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3                 จำนวน            28         คน

4. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4                 จำนวน            28         คน

5. บุคลากรประจำคณะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์              จำนวน              5         คน

                                รวมทั้งสิ้น                                                   จำนวน         97          คน

 

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตารางที่ 1 ค่าความเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการต้นกล้าสา’สุข กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้พี่น้องสาธารณสุขศาสตร์

 

รายงานการประเมิน ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
1. การดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.56 91.2
 1. มีความตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
4.56 91.2
 1. มีความตระหนักถึงการสร้างขวัญและกำลังใจ
4.53 90.6
 1. รูปแบบของกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม
4.53 90.6
 1. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม
4.50 90
 1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม
4.59 91.8
 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมทั้งหมด
4.54 90.8
 1. การกระจายข้อมูลข่าวสารของกิจกรรม
4.47 89.4
รวม 4.53 90.7

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ คือ มีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ร้อยละ 80 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในกิจกรรมภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.8 รองลงมา คือ การดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมีความตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.2

 

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

 1. เป็นโครงการที่ดี สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีความอบอุ่น สนุกสนาน น่าตื่นเต้น และมีความน่าสนใจ เป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่รุ่นน้องสามารถนำไปใช้ในครั้งต่อไป และอยากให้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี
 2. ควรมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากกว่าหรือนานกว่านี้
 3. ควรเป็นกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอย่างเต็มที่
 4. ควรมีกิจกรรมพื้นบ้านให้มากกว่านี้

 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.