การวางแผนการฝึกงาน และสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจศูนย์บางนา

การวางแผนการฝึกงาน และสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจศูนย์บางนา

อาจารย์ดรรชกร ศรีไพศาล

วัตถุประสงค์ของการฝึกงานและสหกิจศึกษา

 1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับ ประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย
 4. เพื่อให้นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

ปฐมนิเทศ

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในประเด็น การปฏิบัติตัวระหว่างฝึกงาน การเตรียมตัวหลังจากการฝึกงาน ข้อกำหนดในการฝึกงาน การประเมินผลหลังการฝึกงาน
 2. ชี้แจงขั้นตอนเอกสารการขอฝึกงาน จดหมายขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และ จดหมายขอความอนุเคราะห์ส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกงาน
 3. ให้รุ่นพี่ส่งต่อรุ่นน้อง ด้วยการนำเสนอแต่ละสถานที่ที่ได้เข้าฝึกงาน เพื่อให้รุ่นน้องได้รับรู้ และ ทำความเข้าใจในวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และ ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏิบัติงาน และ การปฏิบัติตามระเบียบองค์กร
 4. อธิบายวิธีการกรอกข้อมูลของนักศึกษา และ พี่เลี้ยง , การจัดทำรูปเล่มรายงาน รวมถึงแนวคิดการทำโครงการร่วมกับ ผู้ประกอบการ (เฉพาะสหกิจศึกษา)

การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน

 1. ตรงต่อเวลา
 2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณีใส่เสื้อช็อปต้องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทก่อน
 4. การลากิจ ลาป่วย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน
 5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใช้เครื่องมือสื่อสาร
 6. ไม่ควรต่อรองเรื่องระยะเวลาการฝึกงานหรือ เรียกร้องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน
 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจ
 8. ให้ถือเสมือนว่า การฝึกงานก็คือการทำงาน และทำการ ฝึกงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
 9. การไปฝึกงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ต้องไม่กระทำการ ใด ๆ ที่จะทำให้เสื่อมเสียต่อส่วนรวม
 10. ในระหว่างการฝึกงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้องการคำปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควรติดต่อกลับมายังอาจารย์ประจำภาควิชา แต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการฝึกงานติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนฯ โดยตรง
 11. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานให้ติดต่อคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย

การเตรียมตัวหลังจากฝึกงาน

 1. ในระหว่างฝึกงานอยู่ นักศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำรายงานฝึกงานควบคู่ไปด้วยเพื่อทำให้รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 2. เมื่อกลับจากการฝึกงาน นักศึกษาต้องส่งเอกสารต่าง ๆดังนี้

– สมุดบันทึกการฝึกงาน

– รายงานฉบับสมบูรณ์

 1. นักศึกษาต้องส่งเอกสารตามข้อ หลังกลับจากฝึกงาน และหลังจากการนำเสนอปากเปล่า และ การนำเสนอหน้าชั้นเรียน

ข้อกำหนดในการฝึกงาน

 1. นักศึกษาทุกภาควิชาจะต้องฝึกงานไม่น้อยกว่าที่ กำหนดในหลักสูตร
 2. ให้ผู้ควบคุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลระหว่างการฝึกงาน เซ็นต์ชื่อรับทราบการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์
 3. 3. ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานย้อนหลัง

การประเมินผลการฝึกงาน

 1. 1. การประเมินผลเป็นสัญลักษณ์

S = ผ่าน
U =ไม่ผ่าน

 1. 2. การประเมินผลพิจารณาจาก

– รายงานที่นักศึกษานำเสนอ และ จัดทำ
– ใบรายงานของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

– ข้อมูลจากคณาจารย์ที่ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

 

 

 

ตรวจเยี่ยม(นิเทศ)

ภายหลังจากที่นักศึกษาได้เข้าสู่สถานที่ฝึกงานและได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบฝึกงานนักศึกษาจะทำการออกนิเทศตามสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการเตรียมพร้อมของบุคลากรและผู้ดูแลการฝึกงานรวมทั้งตัวนักศึกษาเอง เพื่อประเมิน ลักษณะของสถานที่ฝึกงานและความเหมาะสมในการฝึกงานตามที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย พร้อมรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานโดยการ

 • ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาฝึกงาน
 • ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในระหว่างการฝึกงาน
 • รายงานปัญหาอุปสรรคแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงาน
 • ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา และประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติกรณีที่จำเป็น

ตัวอย่างคำถามสำหรับการนิเทศฝึกงาน

 1. ลักษณะธุรกิจของสถานประกอบการ
 2. พี่เลี้ยงหรือผู้ประสานที่รับผิดชอบชื่ออะไร ดูแลงานไหน ลักษณะงานในแผนกเป็นเช่นไร
 3. นักศึกษาฝึกงานที่แผนกไหน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านใดบ้าง และตรงสาขาวิชาหรือไม่
 4. มีผู้แดแลนักศึกษา หรือ พี่เลี้ยงหรือไม่
 5. นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร
 6. นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรหรือไม่ มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุง
 7. องค์กร ต้องการให้คณะฯ ปรับปรุงประเด็นใดบ้าง เพื่อการจัดส่งนักศึกษาที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการมากที่สุด

ปัจฉิมนิเทศ

หลังจากที่นักศึกษากลับจากจากสถานประกอบการ เป็นการประชุมนักศึกษารวมทั้งมหาวิทยาลัย  เพื่อย้ำเตือนให้นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการรายงานปากเปล่า และ หน้าชั้นเรียน และ ส่งรูปเล่มเรายงาน รวมถึงการส่งเอกสารการประเมินจากผู้ประกอบการ

นำเสนอ

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รระหว่างอาจารย์ และ นักศึกษาที่ฝีกงานด้วยกัน รวมถึงเพื่อเป็นการสรุปผลลัพธ์จากการเข้าฝึกงานของตัวนักศึกษา ทางคณะจึงจัดให้มีการนำเสนอรายงาน 3 รูปแบบคือ

 1. นำเสนอปากเปล่า ต่อหน้าอาจารย์ในคณะฯ เพื่อตรวจสอบทัศนคติในการพบปะผู้คน และ ทัศนคติในการทำงาน ของตัวนักศึกษา และ ยังเป็นการเปิดมุมมอง หรือ ทรรศนใหม่ๆ ให้กับอาจารย์ในคณะทุกท่าน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงในการเรียนการสอน
 2. หน้าชั้นเรียน โดยใช้ MS Powerpoint ในการนำเสนอ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการเรียบเรียงเพื่อการนำเสนอ เป็นการนำเสนอโดยย่อส่วนจากรูปเล่ม เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะด้านการย่อยข้อมูล และ ทักษะการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 3. ส่งรูปเล่ม เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการเรียบเรียงเป็นภาษาทางการ


เรื่องนี้ถูกเขียนใน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.