การบริหาร-พัฒนางานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันนี้ มีเรื่องราวมาแบ่งปันสู่กันฟัง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่มีองค์ประกอบที่อยู่ในระดับพอใช้คือ ผลงานด้านวิจัย และจากแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 มีแนวโน้มว่าการสร้างผลงานด้านวิจัยจะลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงได้ทำการวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

 

ด้านงานวิจัย

ปัญหาที่พบ
1. อาจารย์ที่ได้รับโครงงานวิจัยในปีการศึกษาที่ผ่านมาต้องดำเนินงานโครงการให้เรียบร้อยในปีการศึกษานี้ทำให้เพิ่มผลงานไม่ได้
2. จำนวนบุคลากรอาจารย์ลดน้อยลงทำให้มีภาระงานสอนมากขึ้นเนื่องด้วยมีนักศึกษา 3 ระดับชั้น เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. อาจารย์มีภาระงานด้านอื่นๆ เช่นงานประกันคุณภาพ งานแผนงานระดับสถาบันเพิ่มมากขึ้น
4. อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทำให้ไม่สามารถสร้างผลงานได้

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ
1. เสาะหาแหล่งทุนการวิจัย และนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในหลักสูตร
2. เข้าร่วมประชุมสัมมนาในองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. นำความรู้มาประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร
4. กระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเร่งสร้างผลงานด้านวิชาการ
ผลการดำเนินงาน
1. ศึกษาเกณฑ์การให้ทุนวิจัยจากแหล่งทุน
2. จัดทำแผนงาน

 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ปัญหาที่พบ
1. มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. 4 ออกมาใหม่
2. ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ที่เพิ่มขึ้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ
1. เข้าร่วมการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างทันต่อสถานการณ์
2. ศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. 4 ที่ออกมาใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
3. ประชุมจัดทำแผนงานที่ตอบสนองเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา

ผลการดำเนินงาน
1. ศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. 4 ร่วมกันในระดับสถาบันโดยรักษาการคณบดี
2. การทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. 4 ร่วมกันและหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนงานที่ตอบสนอง
3. จัดทำแผนงาน

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.