Posts Tagged ‘วิจัยพัฒนา’

อบรมการทำวิจัยและเขียนบทความวิจัย

Tuesday, June 30th, 2015

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น


สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่นได้จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยเพื่อสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับได้ เมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ลำพาย อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายเกี่ยวกับการการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้บรรยายเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ และกระบวนการคัดเลือกของวารสารวิชาการ

รายชื่อวารสารกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่ปรากฎใน TCI

Friday, June 5th, 2015

รายชื่อวารสารกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่ปรากฎใน TCI

ผลการประเมินวารสารวิชาการไทยรอบที่ 3 (พ.ศ.2558-2562)
มีเอกสารรายงานผลการประเมินวารสารในฐาน TCI รอบที่ 3
– วารสารกลุ่มที่ 1 วารสารที่มีคุณภาพสูง และผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI มี 259 ฉบับ

https://www.facebook.com/groups/thaiebook/491544044329752/

– วารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่มีคุณภาพ และผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI มี 221 ฉบับ

https://www.facebook.com/groups/thaiebook/491544070996416/

– วารสารกลุ่มที่ 3 วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต มี 119 ฉบับ
จากวารสารทั้งหมด 626 ฉบับ
ในทั้งหมดนี้มีวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 280 ฉบับ
และวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 346 ฉบับ

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html

โครงการพัฒนาบ้านไร่ศิลาทอง

Monday, September 22nd, 2014
วิจัยบ้านไร่ศิลาทอง

วิจัยบ้านไร่ศิลาทอง

22 ก.ย.57 สกว.ลำปาง พร้อมกับผู้นำด้านสุขภาพในพื้นที่ตำบลไร่ศิลาทอง
นำโดย คุณศิริพร ปัญญาเสน ผอ.โรงเรียนชาวนา ต.พิชัย หรืออดีตนายก อบต.พิชัย
พร้อมผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส และ อสม.หลายท่าน ดังคำว่า บ้านวัดโรงเรียน ร่วมมือกัน
มาประชุมเตรียมความพร้อม ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น
เพื่อทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ในการบูรณาการงานเหล้า บุหรี่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชน
ในเรื่องเหล้าและบุหรี่
โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และมีผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ร่วมแลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมวิจัย
และมีอาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป็นผู้เตรียมยกร่างข้อเสนอโครงการวิจัย หลังลงพื้นที่ศึกษาปัญหาตามกรอกเวลา 6 เดือน
เริ่มเสนอข้อเสนอโครงการ มกราคม 2558
มีเป้าหมายลงพื้นที่ ณ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ 10 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
https://www.facebook.com/NationUNews/posts/698003603610061

ต.ย. หัวข้องานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Friday, June 13th, 2014
research structure

research structure

กรณีนี้ เป็นเอกสารที่จำลองขึ้นมาว่า .. มีโอกาสได้สื่อสารกับนักศึกษา เรื่องการเตรียมเอกสารนำเสนอหัวข้อ หรือสอบป้องกันหัวข้อ สำหรับ 3 บทแรก ในกลุ่มนักศึกษาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนจะเข้าสู่สนามสอบก็ต้องผ่านการพิจารณาซักซ้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ในการพิจารณาหลายครั้งนั้น ก็จะมีการให้ข้อเสนอแนะปรับแก้ และติดตามให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ได้เอกสารสื่อออกมาได้ตรงกับที่ตั้งใจ ซึ่งรายละเอียดที่ใช้ในแต่ละสถาบัน แต่ละหลักสูตรก็จะมีการกำกับดูแล มีตัวแบบ ขั้นตอน หรือเกณฑ์พิจารณาที่แตกต่างกันไป

ตัวแบบหัวข้อ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
สำหรับ 3 บทแรก (ตัวเลขหัวข้อย่อย เวลาเขียนจริง ไม่ต้องมีตัวเลขกำกับนะครับ)

บทที่ 1 บทนำ
1. ชื่อหัวข้อ - มักพบว่ามีคำที่ใช้เป็นตัวแปรตามในกรอบแนวคิด
2. บทนำ
2.1 ภาพกว้าง
2.2 พบประเด็นอะไร
2.3 เสนอแนวทางหาคำตอบที่สอดรับกับหัวข้อ
3. วัตถุประสงค์ - ตอบหัวข้อ และบทนำ
4. ขอบเขต - เนื้อหา+ประชากร+ตัวแปร+เวลา+สถานที่
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - สอดรับกับวัตถุประสงค์
6. นิยามศัพท์ - อธิบายคำที่ต้องขยายความ
7. สมมติฐานการวิจัย - มักได้คำตอบด้วยค่าสถิติ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง - ต้องถูกใช้ในแบบสอบถาม
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - ต้องถูกใช้ในการอภิปรายผล
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย - สิ่งที่เรารู้ กับสิ่งที่เราค้นหา
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
1.  ขั้นตอนดำเนินการวิจัย - เป็นข้อ จนถึงสรุปผล
2.  แหล่งข้อมูล - ปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ
3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
4.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย - ให้เหตุผลของแต่ละเครื่องมือ
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล - ใช้เครื่องมือใด ที่ไหน อย่างไร
6.  การวิเคราะห์ข้อมูล - ค่าสถิติใด ใช้เพื่ออะไร

การพัฒนางานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

Thursday, December 12th, 2013

การพัฒนางานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

การพัฒนางานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
การพัฒนางานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดประชุมวิจัย วันที่ 9 ธ.ค.56
เรื่อง การพัฒนางานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
และมีการบันทึกคลิ๊ปการสัมมนาไว้ โดยท่านอธิการมีนโยบาย
ให้บันทึกคลิ๊ปไว้ และเปิดให้บุคลากรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้
หรือนำไปใช้ในกิจกรรมวิชาการอื่นใดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม / การสัมมนา
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ให้สามารถขอสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนได้
2. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารยย์ นักวิจัย และบุคลากรของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ อันส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
3. เพื่อสร้างบุคลากรด้านการวิจัยของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และวิสัยทัศน์ในการวิจัย

หากเพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ต้องการติดตามย้อนหลัง
หรือท่านที่ติดภารกิจ สามารถเข้าไปติดตามการบรรยาย ของวิทยากรทั้ง 6 ท่านได้
1. ศ.นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ บรรยายเรื่อง แหล่งทุนและทิศทางการวิจัยในประเทศ
Track ทั้ง 4 ของความก้าวหน้าในอาชีพ
1.1 ผลงานตีพิมพ์ วารสาร หนังสือ
1.2 สิทธิบัตร/นวัตกรรม/กระบวนการ/มูลค่าเศรษฐกิจ
1.3 ผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
1.4 การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กติกา
2. ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ บรรยายเรื่อง กระบวนการวิจัยและพัฒนางานวิจัย
ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช บรรยายเรื่อง กระบวนการวิจัยและพัฒนางานวิจัย
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ศ.ดร.มนัส สุวรรณ บรรยายเรื่อง กระบวนการวิจัยและพัฒนางานวิจัย
ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน บรรยายเรื่อง เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน
6. นพ.วิจารณ์ พานิช บรรยายเรื่อง เทคนิคการจัดการองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
Organizational Knowledge Creation : SECI Model
– Socialization
– Externalization
– Combination
– Internalization

แหล่งภาพ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1442035516015857.1073741856.1399580723594670

ข้อมูลโครงการ และกำหนดการ
ที่ http://www.scribd.com/doc/189761687/

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง หลักการเขียนโครงการวิจัยเพื่อชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

Wednesday, May 1st, 2013
km

km

อาจารย์วราภรณ์ เรือนยศ และอาจารย์จากมหาวิทยาลันเนชั่นลำปาง จัดทำโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง “หลักการเขียนโครงการวิจัยเพื่อชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการเขียนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อให้ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย เพื่ออส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์ในการเขียนโครงสร้างของคนในชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถที่ชัดเจน มุ่งเน้นให้ “การวิจัยเพื่อท้องถิ่น” เป็นงานวิจัยเพื่อพลังท้องถิ่นอย่างแท้จริง เน้นกระบวนการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาตนเองได้ และใช้หลักการ ทฤษฏีที่สามารถบูรณาการกับท้องถิ่น เพื่อสร้าง “คนรู้” ที่นำไปแก้ไขปัญหาในชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสามารถนำผลการวิจัยกลับคืนสู่ชุมชนและสังเคราะห์ความรู้สู่การตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม
http://blog.nation.ac.th/?p=2438
วัดผลจากความพึ่งพอใจของคนที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.5 จากคะแนน 5 ระดับ ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วม 15 คน อยู่ในระดับมากที่สุดคือ 4.19 และ 4.16 ตามลำดับ ผลการดำเนินงานโครงการถือว่า บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
http://www.scribd.com/doc/138821175/

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.584196208261181.142796.506818005999002
สรุปการแบ่งปันจากแต่ละท่าน
อ.วราภรณ์ เรืองยศ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตาม Powerpoint
ในหัวข้อ “หลักการเขียนโครงร่างงานวิจัย”
ซึ่งส่วนประกอบของโครงร่างงานวิจัย ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง
2. บทคัดย่อ
3. ความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
4. วัตถุประสงค์
5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. กรอบแนวคิดการวิจัย
7. คำนิยามศัพท์เฉพาะ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9. สมมติฐาน
10. ขอบเขตการวิจัย
11. ระเบียบวิธีวิจัย
12. ข้อตกลงเบื้องต้น
13. เอกสารอ้างอิง

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องชื่อเรื่อง
อ.วราภรณ์ เล่าว่า มีประกาศทุนวิจัย 2 เรื่องมานำเสนอ
– ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน ปี 2556
– การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
อ.วิเชพ เล่าว่าชื่อที่เคยตั้งมามีกระบวนการอย่างไร
การใช้ต้นไม้ชุมชนในการเก็บข้อมูล
อ.ดร.สุจิรา บอกว่ากว่าจะได้หัวข้อมา ต้องใช้เวลามาก
ในกลุ่มแลกเปลี่ยนว่า หัวข้อต้องตรงกับผู้ให้ทุน และความต้องการของชุมชน

อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย
การเขียนบทนำ และวรรณกรรม
ต้องให้ความสำคัญกับที่มาที่ไป
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และตั้งอยู่บนหลักการที่เกี่ยวข้อง

อ.ปวินท์รัตน์ แซ่ตั้ง ได้ทุนจากเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
แลกเปลี่ยนว่างานวิจัยต้องใช้เวลา ทำให้ครบทุกเรื่องที่สามารถทำได้
ต้องลงมือจริง ทุ่มเท และทำให้ครบวงจร
มีทั้งภาพ คลิ๊ป เว็บไซต์ ที่เกิดในพื้นที่จริง ได้ผลงาน และนำไปขายได้จริง

อ.ดร.สุจิรา หาผล
เล่าว่าการศึกษาตำนาน เรื่องเล่าของอำเภอต่าง ๆ มีกระบวนการมากมาย
ทั้งเชิงคุณภาพ วิพากษ์โดยนักวิชาการ ใช้แบบสำรวจ และวิพากษ์ผลโดยชุมชน
การเลือกคน เลือกปราชญ์ชาวบ้านเป็นเรื่องสำคัญ และต้องเขียนเรื่องของแต่ละอำเภอถึง 13 เล่ม
หลังได้รับทุนก็จะมีการติดตามจากผู้ให้ทุน และมีข้อเสนอแนะที่ทำให้แผนอาจต้องถูกปรับเปลี่ยน

อ.โอปอล์ รังสิมันตุชาติ
เล่าว่าการขอทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยระดับปริญญาโท
มีแหล่งทุนสนับสนุนจาก สกว.อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนได้รับจากเชียงใหม่
และมีกระบวนการคล้ายกับทุนวิจัยทั่วไป
เรียบเรียงโดย สุทธินนท์ พรมพา 5308008

หลักการเขียนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น

Friday, January 25th, 2013
โครงการการจัดการความรู้

โครงการการจัดการความรู้

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เรื่อง หลักการเขียนโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ณ ห้อง 1203 อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 9.00-11.00น

ดร.สุจิรา หาผล
กล่าวเปิดงาน ชี้แจงที่มาที่ไป กระบวนการ และวิธีการในการจัดการความรู้ครั้งนี้

อ.วราภรณ์ เรืองยศ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตาม Powerpoint
ในหัวข้อ “หลักการเขียนโครงร่างงานวิจัย”
ซึ่งส่วนประกอบของโครงร่างงานวิจัย ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง
2. บทคัดย่อ
3. ความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
4. วัตถุประสงค์
5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. กรอบแนวคิดการวิจัย
7. คำนิยามศัพท์เฉพาะ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9. สมมติฐาน
10. ขอบเขตการวิจัย
11. ระเบียบวิธีวิจัย
12. ข้อตกลงเบื้องต้น
13. เอกสารอ้างอิง

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง “ชื่อเรื่อง”
อ.วราภรณ์ เล่าว่า มีประกาศทุนวิจัย 2 เรื่องมานำเสนอ
– ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน ปี 2556
– การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง

อ.วราภรณ์ เรืองยศ
– เปรียบเทียบเรื่องทุนสร้างบ้าน กับทุนวิจัย ที่ต้องสมเหตุ สมผล
– เล่าเรื่องทุนวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่ขอไป 10 กว่าล้าน แต่ถูกตัดเหลือ 3 ล้านเศษ

อ.วิเชพ ใจบุญ
เล่าว่าชื่อที่เคยตั้งมามีกระบวนการอย่างไร
การใช้ต้นไม้ชุมชนในการเก็บข้อมูล
ต้องลงไปคลุกคลีกับชาวบ้าน ทั้งแจ้ห่ม แม่ทะ และนิคมพัฒนา

อ.ดร.สุจิรา หาผล
บอกว่ากว่าจะได้หัวข้อมา ต้องใช้เวลามาก
หัวข้อต้องตรงกับผู้ให้ทุน และความต้องการของชุมชน

อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย
การเขียนบทนำ และวรรณกรรม
ต้องให้ความสำคัญกับที่มาที่ไป
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และตั้งอยู่บนหลักการที่เกี่ยวข้อง
ต้องค้นมาก ต้องอ่านมาก และอ้างอิงให้ตรง

อ.ปวินท์รัตน์ แซ่ตั้ง
http://www.prawinrat.com/
ได้ทุนจากเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
เกี่ยวกับผ้าทอน้ำแร่ เมืองปาน
แลกเปลี่ยนว่างานวิจัยต้องใช้เวลา ทำให้ครบทุกเรื่องที่สามารถทำได้
ต้องลงมือจริง ทุ่มเท และทำให้ครบวงจร
มีทั้งภาพ คลิ๊ป เว็บไซต์ ที่เกิดในพื้นที่จริง ได้ผลงาน และนำไปขายได้จริง

อ.ดร.สุจิรา  หาผล
เล่าว่าการศึกษาตำนาน เรื่องเล่าของอำเภอต่าง ๆ มีกระบวนการมากมาย
ทั้งเชิงคุณภาพ วิพากษ์โดยนักวิชาการ ใช้แบบสำรวจ และวิพากษ์ผลโดยชุมชน
การเลือกคน เลือกปราชญ์ชาวบ้านเป็นเรื่องสำคัญ และต้องเขียนเรื่องของแต่ละอำเภอถึง 13 เล่ม
หลังได้รับทุนก็จะมีการติดตามจากผู้ให้ทุน และมีข้อเสนอแนะที่ทำให้แผนอาจต้องถูกปรับเปลี่ยน

อ.โอปอล์ รังสิมันตุชาติ
เล่าว่าการขอทุนวิจัยสำหรับงานวิจัยระดับปริญญาโท
มีแหล่งทุนสนับสนุนจาก สกว.อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตนได้รับจากเชียงใหม่
และมีกระบวนการคล้ายกับทุนวิจัยทั่วไป

โครงการ “การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง”

Saturday, September 15th, 2012
ท่องเที่ยว ลำปาง

อ.ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ อ.แดน กุลรูป และ ทีมงานวิจัย 14 ท่าน ผู้ช่วยวิจัยอีก 6 ท่าน และนักศึกษาช่วยงาน รวมกว่าีอีก 50 ชีวิต จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย บุคคลจากหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในจังหวัดลำปาง วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง .. ความสำเร็จในการสัมมนาเกิดจาก เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทีม และภาคีเครือข่าย

การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเอง (Identity)
การบริหารจัดการอัตลักษณ์ของตนเอง (Identity)

การเขียนและการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดี

Tuesday, May 1st, 2012

17 ส.ค.54 ดร.สุจิรา หาผล ได้แบ่งปันประสบการณ์จากการไปร่วมประชุมเรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : การเขียนและการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ที่ดี” ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่าง 7 – 8 กรกฎาคม 2554 มีผู้ร่วมประชุม 5 ท่าน ได้แก่ ดร.สุจิรา หาผล  อ.แดน กุลรูป  อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ อ.สกุลศักดิ์ อินหล้า  และนางสาวเรณู  อินทะวงศ์ โดยนำเสนอความหมายของ AQF (Australian Qualification Framework) เปรียบเทียบกับ TQF (Thailand Qualification Framwork) ที่มาของมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งสรุปประเด็นที่นำเสนอในเวทีมีดังนี้
1. Australian Qualification Framework
2. AQF Levels & Qualification types
3. AQF Levels
4. Good Learning Outcomes
5. Writing Good Outcome Statements
6. TQF Learning Domains
จากรายงานการประชุม การจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัยโยนก
เมื่อ 17 สิงหาคม 2554

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง

Thursday, April 19th, 2012

ผลการคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2554

ชื่องานวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองเชื่อมโยงระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ระดับบุคคล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์
ผู้วิจัย หัวหน้าโครงการ ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของคณะวิชาและผู้ประเมิน สำหรับข้อมูลการประเมินตนเองในแต่ละปีการศึกษา
สรุปผลการวิจัย จากการสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบระดับคณะวิชา พบว่า การส่งข้อมูลแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์คุณภาพไปยังคณะวิชา ยังขาดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้หน่วยงานระดับคณะวิชาส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ประเมินจึงไม่สามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ มีคณะวิชาเข้าใช้งานในระบบคิดเป็นร้อยละ 89 แต่มีข้อมูลพื้นฐานที่ส่งเข้าระบบเพียงร้อยละ 56 คณะวิชาส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ครบถ้วน
ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
(องค์ความรู้จากการวิจัย) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองที่สนับสนุนคณะวิชาในการบันทึกข้อมูลการประเมินตนเองในแต่ละปีการศึกษา เพื่อรอรับการประเมินจากผู้ประเมิน โดยเชื่อมโยงเข้ากับระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อเสริมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (CHE-QA) นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยและคณะวิชา ควรมีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนให้อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในการบันทึกข้อมูลการประเมินตนเองอย่างครบถ้วน
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัย ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในระดับบุคคล คณะวิชา และมหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เข้าด้วยกัน และให้คณะวิชามีนโยบายที่ชัดเจนในการให้บุคลกรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ระบบที่เป็นรูปธรรม
การใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ทุกรายวิชา