การจัดการความรู้เรื่อง แนวทางการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

ประเด็นความรู้ :
แนวทางการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
เป้าหมายเชิงปริมาณ/ตัวชี้วัด :
คู่มือการขอรับทุนวิจัยจากภายนอก
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2565/Guideline_Reques_Reseach_Funding_2565.pdf

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

เป็นอาจารย์ฺประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สอนด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล การโปรแกรม การพัฒนาระบบสารสนเทศ รับผิดชอบงานบริการวิชาการ สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับ การวิจัยเพื่อท้องถิ่น การประกันคุณภาพการศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยในชั้นเรียน และระบบสารสนเทศ
ข้อความนี้ถูกเขียนใน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร