การจัดการความรู้เรื่อง การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ

ประเด็นความรู้ :
การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ

เป้าหมายเชิงปริมาณ/ตัวชี้วัด :
คู่มือการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ

คู่มือสหกิจศึกษา http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2565/HandBook_CoOperative_ABT4220.pdf

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2565/Form_Report_ABT4220.pdf

แบบรายงานโครงงานสหกิจศึกษา
http://doc.nation.ac.th/QA_BAPACS_2565/Form_Report_Project_ABT4220.pdf

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

เป็นอาจารย์ฺประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สอนด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล การโปรแกรม การพัฒนาระบบสารสนเทศ รับผิดชอบงานบริการวิชาการ สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับ การวิจัยเพื่อท้องถิ่น การประกันคุณภาพการศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยในชั้นเรียน และระบบสารสนเทศ
ข้อความนี้ถูกเขียนใน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร