Posts Tagged ‘การเริ่มต้นธุรกิจ’

การเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง #4

Friday, November 13th, 2009

เสริมสร้างจุดแข็งในฐานะนักธุรกิจ

          หลายๆ คนสามารถเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ แม้ในตอนเริ่มต้นเขาไม่ได้มีคุณสมบัติของนักธุรกิจที่ดีอย่างครบถ้วน ท่านสามารถแก้ไขจุดอ่อนของท่านและพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งได้ โดยการเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาแก้ไขลักษณะนิสัย

          พิจารณาการประเมินตนเองว่าคุณลักษณะข้อใดที่เป็นจุดอ่อนของท่านและท่านจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไข ถ้าท่านมีจุดอ่อนในเรื่องความชำนาญด้านเทคนิค ท่านอาจจะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ หรือจ้างลูกจ้างที่มีความชำนาญ หรือหาหุ้นส่วนที่มีความชำนาญเรื่องนั้นๆ ถ้าท่านมีจุดอ่อนเรื่องการจัดการธุรกิจ ท่านอาจหาหนังสือมาอ่านหรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจซึ่งจะให้ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด การขาย การคิดต้นทุน การวางแผน ฯลฯ ถ้าท่านขาดความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ท่านเลือกทำ ท่านอาจต้องหาหุ้นส่วนที่มีความรู้ ประสบการณ์ในธุรกิจประเภทนั้น ซึ่งจะให้คำปรึกษาแก่ท่านได้

ประเมินสถานการณ์เงินของท่าน

          นอกเหนือจากความชำนาญด้านธุรกิจแล้ว ท่านจำเป็นต้องมีเงินพอที่จะเริ่มทำธุรกิจ ถ้าท่านไม่มีเงินออมหรือทรัพย์สินที่จะใช้เป็นหลักทรัพย์ได้ โอกาสที่ท่านจะได้รับเงินกู้ จะน้อยมาก

          ในการเริ่มต้นธุรกิจ ท่านต้องมีเงินของท่านเองสำหรับใช้ลงทุนส่วนหนึ่ง ในขณะเดียวกันท่านก็จะต้องมีเงินอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน สำหรับครอบครัวและส่วนตัว ในระหว่างที่ยังไม่มีรายได้จากธุรกิจในตอนต้น

 ท่านผู้อ่านได้ประเมินจุดอ่อนของตนเองและสถานะการเงินของท่านอย่างไร ร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันได้ครับ

การเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง #2

Tuesday, October 20th, 2009

หลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าธุรกิจแล้ว ตอนที่ 2 นี้จะขอนำเสนอหัวข้อความท้าทายในการเริ่มต้นธุรกิจครับ

ความท้าทายในการเริ่มต้นธุรกิจ

          การเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเองเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งเป็นงานที่หนัก แต่ผลที่ได้ก็อาจจะน่าพอใจและทำกำไรให้มากมายได้เช่นกัน

          คนทั่วไปคิดจะทำธุรกิจด้วยเหตุผลหลายประการ บางคนเป็นลูกจ้างอยู่เดิม หรือเป็นข้าราชการและต้องการมีกิจการของตนเองจึงลาออกมาทำ บางคนก็ตกงานอยากมีงานทำ จึงเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง

          – เหตุผลของท่านคืออะไร ?

             การเป็นเจ้าของกิจการ มีข้อดีหลายอย่าง เช่น

 • ไม่ต้องรับคำสั่งจากใคร
 • ทำงานตามเวลาที่ตนเองกำหนด
 • ได้ผลตอบแทนเป็นเงิน ชื่อเสียง ตามผลงานที่ตนเองทำ
 • บางการชีวิตตนเอง
 • มีความสุขกับการได้ริเริ่มสร้างสรรค์          

           – สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องการหรือไม่ ?

             ในขณะเกียวกันการเป็นเจ้าของกิจการ ก็มีปัญหาและความยุ่งยากหลายอย่าง เช่น  

 • ต้องทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
 • ไม่มีโอกาสลาหยุด ลาพัก ลาป่วย 
 • เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินออม 
 • ไม่มีเงินเดือนประจำ 
 • กังวลกับเงินเดือน ค่าจ้าง และหนี้ที่ต้องจ่าย 
 • บางครั้งต้องทำงานที่ไม่ชอบ เช่น ทำความสะอาด ทำงานเอกสาร ทำบัญชี            
 • ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว เพื่อนฝูง

          – ท่านพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?

              ถ้าท่านมีงานทำอยู่แล้ว ควรคิดให้รอบคอบในเรื่องความมั่นคง รายได้ปรจำและสวัสดิการที่ได้รับอยู่ การทำธุรกิจอาจก่อให้เกิดความเครียด เพราะท่านจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย

          – อย่าลืมว่าธุรกิจอาจล้มเหลวได้ และเจ้าของกิจการอาจสูญเสียเงินได้ ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น  

 • ความละเลยในหน้าที่ของเจ้าของกิจการ โดยไม่ได้บริหารจัดการธุรกิจอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดเหตุการณ์ซึ่งนำความเสียหายมาสู่ธุรกิจ
 • มีการโกงหรือถูกขโมย โดยลูกจ้างหรือผู้อื่น
 • ขาดประสบการณ์  ขาดความชำนาญ  ไม่รู้วิธีบริหารจัดกร เงิน คน เครื่องจักร อุปกรณ์ สินค้าคงคลัง ตลอดจนลูกค้า
 • ความรู้และประสบการณ์ไม่สมดุล  เช่น มีความสามารถในการผลิตแต่ขายสินค้าไม่เป็น รู้เรื่องการผลิตแต่ซื้อวัตถุดิบไม่เก่ง รู้เรื่องการตลาดแต่ไม่รู้เรื่องบัญชี
 • ปัญหาการตลาด  มีลูกค้าไม่มากพอ ซึ่งอาจเป็นเพราะสินค้าคุณภาพไม่ดี บริการไม่ดี ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ปัญหาการให้ซื้อเชื่อและการควบคุมเงินสด เช่น ยอมให้ลูกค้าประวัติไม่ดีซื้อเชื่อ ไม่มีระบบที่เหมาะสมในการเรียกเก็บหนี้ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายสูง  ไม่มีการควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซม เป็นต้น
 • มีสินทรัพย์มากเกินไป  มีสินค้าคงคลัง เครื่องจักร อุปกรณ์ พาหนะมากเกินไป โดยไม่มีเงินสดพอเพียงสำหรับใช้จ่ายประจำวัน
 • ควบคุมสินค้าคงคลังไม่ดี มีสินค้าคงคลังมากเกินไปโดยเป็นสินค้าที่ขายหรือใช้ไม่ได้
 • ทำเลที่ตั้งไม่ดี ตั้งอยู่ในที่คนมองไม่เห็น ไม่มีคนผ่านไปมาหรือไกลจากชุมชน
 • ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ โดยไม่มีประกันภัย

ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่แก้ไขได้ด้วยการฝึกฝนและเพิ่มพูนประสบการณ์

——————————————————————————————————-

ท่านไหนมีวิธีการหรือกระบวนแก้ไขอย่างไร มาแบ่งปันกันได้ผ่านหัวข้อนี้นะครับ

การเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง #1

Friday, October 16th, 2009

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินความพร้อมของตนเอง

          ปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติส่วนตัวของเจ้าของกิจการมากพอๆ กับทักษะความชำนาญ และฐานะทางการเงิน ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเอง ท่านจะต้องพิจารณาตนเองอย่างรอบคอบและตรงไปตรงมา ว่าตัวท่านเหมาะสมกับการทำธุรกิจขอตนเองหรือไม่

           ในขั้นตอนนี้ ท่านจะได้รู้ว่าเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร นอกจากนี้ท่านจะได้ลองประเมินตนเองดูว่ามีคุณสมบัตินั้นๆ มากน้อยเพียงใด แต่ก่อนอื่นจะต้องทำความเข้าใจกับกิจการธุรกิจเสียก่อน

ธุรกิจคืออะไร

          ธุรกิจ คือ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อให้เกิดรายได้ โดยมุ่งหวังกำไร ธุรกิจอาจเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย การให้บริการ หรือการซื้อสินค้ามาเพื่อขายต่อก็ได้

          เนื่องจากจุดประสงค์ของธุรกิจคือกำไร ฉะนั้นเงินที่เข้ามาสู่ธุรกิจต้องมากกว่าเงินที่ออกจากธุรกิจ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะมีวงจรของการซื้อวัตถุดิบ การผลิตและการขาย หมุนเวียนต่อเนื่องไปเช่นนี้เรื่อยๆ

ธุรกิจ หมายถึง การสร้างมูลค่าเพิ่ม

          ในแง่หนึ่ง การทำธุรกิจ หมายถึง การทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม แล้วทำกำไรจากมูลค่าเพิ่มนั้นๆ เช่น การนำเอาผ้าจำนวน 1.5 เมตร ราคา 75.- บาท มาตัดเป็นเสื้อ 1 ตัว ซึ่งมีมูลค่าถึง 120.- บาท นั่นคือ ทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง (120-75 =) 45.- บาท และหลังจากหักค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า ฯลฯ) ทำให้เหลือเป็นกำไรตัวละ 25.- บาท เป็ต้น

          ผ้า 1.5 เมตร ราคา 75.- บาท –> เสื้อสำเร็จรูป 120.- บาท = มูลค่าเพิ่ม 45.- บาท

          หัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ 20.- บาท :: มีกำไร 25.- บาท

———————————————————————————–

นี่ก็เป็นตัวอย่างในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง แล้วความท้าทายในการเริ่มต้นธุรกิจ จะเป็นอย่างไรบ้าง สามารถติดตามได้ในตอนต่อไปครับ