Posts Tagged ‘english’

เอกสารที่มีผลสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

Thursday, September 29th, 2016

ต่อไปผู้ประกอบการก็จะทราบว่านักศึกษาที่มาสมัครงาน
มักจะต้องมีเอกสารที่มีผลสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ระดับ B1 ก็จะถือว่าใช้ได้สำหรับ ป.ตรี

เทียบระดับ

เทียบระดับ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

เอกสาร PDF แชร์ไว้ที่
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/689529871197834/

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อที่ 5 “ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณานำผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา หรือจัดทำเป็นประกาศนียบัตร โดยเริมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559

เทียบ placement test กับ CEFR ใน speexx

เทียบ placement test กับ CEFR ใน speexx

certificate equivalency

certificate equivalency

เทียบระดับ SPEEXX กับ CEFR
https://www.speexx.com/portals/speexx-campus/en/cefr.htm

cefr level

cefr level

เรียนออนไลน์กับ speexx.com ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น

Friday, August 26th, 2016
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกษในสถาบันอุดมศึกษา

นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกษในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้จัดบริการ
สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา และบุคลากรแบบออนไลน์
ผ่านบริการ Speexx ที่ http://www.speexx.co.th/nation/
และมีกลุ่มที่เข้าไปพูดคุยสอบถามได้ที่
https://www.facebook.com/groups/684482298366452/

คู่มือการเข้าใช้งาน
1. คู่มือการ Login เข้าสู่ระบบ
2. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
3. คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม
4. กิจกรรมเสริมทักษะ
5. ลืมรหัสผ่าน

ความเป็นมา
หลายสถาบันต่างใช้บริการระบบการเรียนออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สอดรับกับที่ สกอ. มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อ 12 เมษายน 2559 โดย รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่กำหนดมาเป็นข้อ ๆ อย่างเป็นระบบ พอสรุปได้ดังนี้
1. กำหนดนโยบาย และเป้าหมายการยกระดับภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้
2. ให้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการตามนโยบาย และเป้าหมาย
3. ให้พิจารณาปรับปรุงการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นอยู่
4. ให้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
5. ให้ทดสอบ แล้วนำผลทดสอบออกเป็นใบรับรองว่าอยู่ระดับใด
ให้เริ่มกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/672016736282481/

SPEEXX คือ โปรแกรมเรียนภาษาด้วยตัวเอง
สำหรับนักศึกษา คนทำงาน และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ตอบสองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว
โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและง่ายต่อการใช้งาน
มีบทเรียนในส่วนของไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง
รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความ
http://www.speexx.com
https://www.facebook.com/speexx.thailand/

บริการเรียนออนไลน์ของ SPEEX
นอกจาก Vocabruary และ Grammar และ Reading
ก็ยังมี ฟัง (Listening)
 และมีบางบทเรียนที่เทียบเสียงพูด
ควรมีอุปกรณ์ที่จำเป็นคือ หูฟัง โดยเฉพาะการสอบ Placement Test

earphone สำหรับ listening

earphone สำหรับ listening

การแบ่งเนื้อหาของ Speexx แบ่งตามระดับ
ใน CEF (Common European Framework)

CEF : Common European Framework

CEF : Common European Framework

http://inglesenow.blogspot.com/p/common-european-framework.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://onlineenglish.cmu.ac.th
เคล็ดลับการเรียนด้วยตัวเอง กับ speexx
http://www.thaiall.com/blog/burin/7754/
นโยบายยกระดับภาษาอังกฤษ
http://www.thaiall.com/blog/burin/7856/

นักเรียน 310 คน และครู 50 คนจาก 6 ระดับชั้น โรงเรียนแม่ทะวิทยา เข้าค่ายภาษาอังกฤษ

Friday, November 28th, 2014

นักเรียน 310 คน และครู 50 คนจาก 6 ระดับชั้น โรงเรียนแม่ทะวิทยา เข้าค่ายภาษาอังกฤษ

english camp

english camp

วันนี้ (28 พ.ย.57) นักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาตั้งแต่ ม.1 – 2.6 กว่า 310 คน และครู 50 คน
มาเข้าค่ายค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การฟูด การอ่าน การเขียน และทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
และเตรียมความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
มาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ช่วงเช้าเป็นการแสดงของรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น
ส่วนช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มเป็น 2 cluster เข้า 5 ฐาน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. Singing
2. Dancing
3. Cooking
4. Painting/Drawing
5. Spelling Bee/ Bingo
มีคุณครูฝรั่งมาช่วยคุมฐานต่าง ๆ ได้แก่
1. Mr.John Cable – Singing
2. Mr.Michael – Dancing
3. Mr.Mark – Cooking
4. Ms.Lucie – Painting/Drawing
5. Ms.Yim – Bingo
6. Ms.Sophia – Singing
7. Ms.Gissany – Dancing
8. Ms.Anita – Cooking
9. Mr.Russell Brinson – Painting/Drawing
10. Mr.John Henderson – Spelling Bee

ฐาน cluster1

ฐาน cluster1

ฐาน cluster2

ฐาน cluster2

กำหนดการเข้าฐาน

กำหนดการเข้าฐาน

กำหนดการเข้าฐาน

กำหนดการเข้าฐาน

ภาพกิจกรรม
+ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732871520123269.1073742084.228245437252549

+ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732858110124610.1073742083.228245437252549

บรรยากาศฐานต่าง ๆ

บรรยากาศฐานต่าง ๆ

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University

English camp of maetha school, lampang at Nation University