Posts Tagged ‘online’

เรียนออนไลน์กับ speexx.com ที่มหาวิทยาลัยเนชั่น

Friday, August 26th, 2016
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกษในสถาบันอุดมศึกษา

นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกษในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้จัดบริการ
สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา และบุคลากรแบบออนไลน์
ผ่านบริการ Speexx ที่ http://www.speexx.co.th/nation/
และมีกลุ่มที่เข้าไปพูดคุยสอบถามได้ที่
https://www.facebook.com/groups/684482298366452/

คู่มือการเข้าใช้งาน
1. คู่มือการ Login เข้าสู่ระบบ
2. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
3. คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม
4. กิจกรรมเสริมทักษะ
5. ลืมรหัสผ่าน

ความเป็นมา
หลายสถาบันต่างใช้บริการระบบการเรียนออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สอดรับกับที่ สกอ. มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อ 12 เมษายน 2559 โดย รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่กำหนดมาเป็นข้อ ๆ อย่างเป็นระบบ พอสรุปได้ดังนี้
1. กำหนดนโยบาย และเป้าหมายการยกระดับภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้
2. ให้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการตามนโยบาย และเป้าหมาย
3. ให้พิจารณาปรับปรุงการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นอยู่
4. ให้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
5. ให้ทดสอบ แล้วนำผลทดสอบออกเป็นใบรับรองว่าอยู่ระดับใด
ให้เริ่มกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
https://www.facebook.com/groups/thaiebook/672016736282481/

SPEEXX คือ โปรแกรมเรียนภาษาด้วยตัวเอง
สำหรับนักศึกษา คนทำงาน และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ตอบสองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว
โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและง่ายต่อการใช้งาน
มีบทเรียนในส่วนของไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง
รวมไปถึงทักษะความเข้าใจในการอ่านบทความ
http://www.speexx.com
https://www.facebook.com/speexx.thailand/

บริการเรียนออนไลน์ของ SPEEX
นอกจาก Vocabruary และ Grammar และ Reading
ก็ยังมี ฟัง (Listening)
 และมีบางบทเรียนที่เทียบเสียงพูด
ควรมีอุปกรณ์ที่จำเป็นคือ หูฟัง โดยเฉพาะการสอบ Placement Test

earphone สำหรับ listening

earphone สำหรับ listening

การแบ่งเนื้อหาของ Speexx แบ่งตามระดับ
ใน CEF (Common European Framework)

CEF : Common European Framework

CEF : Common European Framework

http://inglesenow.blogspot.com/p/common-european-framework.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://onlineenglish.cmu.ac.th
เคล็ดลับการเรียนด้วยตัวเอง กับ speexx
http://www.thaiall.com/blog/burin/7754/
นโยบายยกระดับภาษาอังกฤษ
http://www.thaiall.com/blog/burin/7856/

คุณเจนจิรา แจ้งว่าพบข้อผิดพลาด จึงแก้ไขในsarทั้ง 2 ระบบที่พบใน 4 ส.แล้ว

Thursday, July 23rd, 2009

23 ก.ค.52 วันนี้ได้รับแจ้งว่าพบข้อผิดพลาด จาก คุณเจนจิรา เชิงดี (น้องแนน ทีมวิจัยฯ) เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ 2 ระบบคือ 1. ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง (ออนไลน์) พบข้อผิดพลาด  2 จุด คือ 1)ใน ส.2 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ คือ สมการที่ต้องใช้คะแนนประเมินตนเองไม่ครบ 9 ตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 7 เมื่อปรับสมการ ทบทวน และตรวจสอบทั้ง 4 ส. ก็พบว่าถูกต้อง 2)การปัดเศษที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ สกอ. ว่าให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ขึ้นได้ แต่ระบบไม่ได้ปัดเศษให้ กลับปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 หายไปอัตโนมัติ จึงดำเนินการแก้ไข  2. ระบบคำนวณใน Excel พบข้อผิดพลาด 1 จุด คือ ส.3  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน 2ข ส่วนของปัจจัยนำเข้า ระบุตัวบ่งชี้ 5 ตัว แต่นำมาคำนวณเพียง 4 ตัวตกตัวช่งชี้ 2.6 ไป ก็
     ต้องขอบคุณ น้องเจนจิรา ที่เป็นผู้เตรียมข้อมูลเสร็จก่อนใคร เข้าใช้ระบบท่านแรก และ เข้าใจข้อมูลเป็นอย่างดี จนให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง จนผู้พัฒนาสามารถพบปัญหาจากทั้ง 2 ระบบ และทำให้การนำไปใช้โดยหน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างถูกต้อง