จรรยาบรรณนักวิจัย

การทำวิจัยที่ดีมีคุณภาพ องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่อาจารย์และนักวิจัยต้องมีและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ คือ จรรยาบรรณนักวิจัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดและอธิบายไว้อย่างชัดเจนในคู่มือนักวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา 2554 โดยมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัย ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณนักวิจัยที่กำหนดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ รวม 9 ข้อ คือ
ข้อ 1 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
ข้อ 2 นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
ข้อ 3 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย
ข้อ 4 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
ข้อ 6 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย
ข้อ 7 นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
ข้อ 8 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
ข้อ 9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
ทั้งนี้ อาจารย์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือนักวิจัย และกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามมายังคณะกรรมการบริหารการพัฒนา ส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเนชั่น

เรื่องนี้ถูกเขียนใน งานวิจัยและบริการวิชาการ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.