โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น

อาจารย์วราภร เรือนยศ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้การสนับสนุนในการจัดทำและเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างแรงจุงในให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของตนเองเพิ่มขึ้น เตรียมความพร้อมและเตรียมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1)ร้อยละของอาจารยืที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น” ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
(2)ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น” ไม่ต่ำกว่า 3.5 จากคะแนน 5 ระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการในหัวข้อ “การเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น” โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่าความรู้ความเข้าใจเรื่อง “การเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น” ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน เข้าอบร่วมอบรมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.19 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.19 การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการ เรื่องผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ในหัวข้อ “การเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น” มีค่าเฉลี่ย 4.06 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อร่วมกันกำเนิดแนวทางในการเตรียมความพร้อมของตนเองในการเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.00 สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ไปใช้ในการเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.19

ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ มหาลัยเนชั่น 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่กำหนด
ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26 คน ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.19 และ 4.16 ตามลำดับ
ถือว่าการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เรียบเรียงโดย สุทธินนท์  พรมพา 5308008

ข้อความนี้ถูกเขียนใน KM:ด้านการวิจัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนผลงานวิชาการขั้นต้น

  1. อติชาต พูดว่า:

    บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดโครงการ แต่ตัวชี้วัดในใจผมยังมีอีก 1 ตัว รอผลสิ้นปีการศึกษา 2556 ว่าจะบรรลุหรือไม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.