องค์ความรู้ “การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)”


ผลจากการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ในคณะและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความรู้ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้ ดังนี้

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ
1. อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF ที่แตกต่างกัน แก้ปัญหาโดยจัดประชุมร่วมกันในคณะเพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการจัดทำ มคอ.3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตร
2. อาจารย์มีความเข้าใจที่แตกต่างกันในการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 แก้ปัญหาโดยที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น มีการประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ที่ถูกต้อง สำหรับศูนย์เนชั่น บางนา มหาวิทยาลัยได้จัดส่ง
อ.ศศิวิมล แรงสิงห์ เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการให้ความรู้ความเข้าใจการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ไม่มีการกำหนดรูปแบบมาตรฐาน มคอ.3 และ มคอ.5 ทำให้รายละเอียดของเนื้อหาใน มคอ.3 และ มคอ.5 แตกต่างกัน แก้ไขโดยให้สำนักงานหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดรูปแบบ มคอ.3 และ มคอ.5 ที่เป็นมาตรฐานสำหรับทุกคณะวิชา
4. อาจารย์บางท่านขาดความเข้าใจการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร แก้ไขโดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงที่เข้าใจในเรื่องดังกล่าวในการอธิบายเป็นรายบุคคลและรายวิชา
5. ขาดความเข้าใจในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง มคอ.3 และ มคอ.5 แก้ปัญหาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 และเปิดโอกาสให้อาจารย์ฝึกปฏิบัติจริง
6. ขาดคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 แก้ปัญหาโดยการมอบหมายให้สำนักงานหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำต่อไป

อาจารย์เกศริน อินเพลา
ผู้วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.