การปรับตัวเข้ากับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

 

rmis

rmis

ความรู้เรื่องการผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อการเผยแพร่นั้นมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ แหล่งทุนก็เป็นประเด็นพูดคุยในคณะวิชาว่าแหล่งทุนจากส่วนกลาง มีหลายแหล่ง อาทิ
สกว. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
http://www.trf.or.th/
สสส. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
http://www.thaihealth.or.th/
วช หรือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
http://www.nrct.go.th/
ซึ่งมีฐานข้อมูลให้สืบค้นมากมาย

แล้วเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ด้านการวิจัยมีดังนี้

  1. แผนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558

http://doc.nation.ac.th/sarit58/KM_Plan_IT_58.doc

  1. เอกสารอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย 2558

http://doc.nation.ac.th/sarit58/RMIS_System_V41.pptx

  1. คู่มือนักวิจัย 2556

http://doc.nation.ac.th/sarit56/ResearchHandbook_Nation_2556.pdf

อ.จีรศักดิ์ ประทุมรัตน์ ได้แบ่งปันข้อมูลระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
ให้กับเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัยได้ทราบว่า ทุนที่เปิดรับข้อเสนองานวิจัย ยังเปิดรับอยู่
ศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.nrms.go.th/

– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : โครงการความร่วมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC) แผนงาน Future Earth ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2559 – 31 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับปริญญาโท ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2559 – 20 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย – ทุนบัณฑิต (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2559 – 20 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย – ทุนบัณฑิต (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program (NRCT-JSPS) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 8 กันยายน 2559 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองการต่างประเทศ (กกต.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560001 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 ข้าว ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560002 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 มันสำปะหลัง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560003 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 ยางพารา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560004 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 อ้อยและน้ำตาล ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560005 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 ปาล์มน้ำมัน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560006 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560007 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 สัตว์เศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560008 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 พลาสติกชีวภาพ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560009 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560010 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560011 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560012 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560013 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 การคมนาคมขนส่งระบบราง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560014 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560015 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560016 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 การแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560017 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560018 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560019 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 มนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560020 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 การวิจัยพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560021 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560022 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560023 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560024 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560025 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560026 ทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560027 ทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560028 ทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 ผู้สูงอายุ และคนพิการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560029 ทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560030 ทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560031 ทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 เศรษฐกิจพอพียง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : T2560032 ทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : (ทดสอบ)ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2559 – 30 สิงหาคม 2559 แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (กมว.))
– เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (สำหรับโครงการที่เข้าใหม่) ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (กมว.))


ในปีการศึกษา 2558 คณะวิชาให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
ซึ่งครอบคลุมประเด็นการผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์
โดยอาจารย์สามารถส่งผลงานวิชาการเข้าสู่ระบบ และผ่านการพิจารณาอย่างเป็นระบบ
เป็นการกระตุ้นให้อาจารย์มีความสนใจในการทำวิจัย
ลักษณะผลงานที่นำเข้าระบบได้มีให้เลือกหลายรูปแบบ
ซึ่งทำให้เข้าใจว่าบทบาทของอาจารย์จะต้องทำผลงานวิชาการแบบใด

ประกอบด้วย
1. เอกสารเชิงหลักการ (Concept paper)
2. ข้อเสนอโครงการ (Proposal)
3. สัญญา/บันทึกอนุมัติ (Promise)
4. รายงานความก้าวหน้า (Progress)
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Fullpaper)
6. บทความนำเสนอ (Proceeding)
7. บทความตีพิมพ์ (Journal)
8. เอกสารรับรองการใช้ประโยชน์ (Advantage Certification)
9. การนำเสนอผลงานในลักษณะอื่นๆ (Others)

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยมีผลสัมฤทธิ์ จึงมีการพัฒนา
ระบบ RMIS โดยอ้างอิงตามนโยบายของ ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร
และเปิดใช้งานระบบที่โดยเชื่อมโยงกับระบบรายงานการปฏิบัติงาน
และมีการอบรมให้ความรู้ทั้งความสัมพันธ์ของงานวิจัยกับการประกันคุณภาพ
และการเชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งบุคลากรเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://it.nation.ac.th/rmis

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.