การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

Image_f6bea00

จากการที่มหาวิทยาลัยเนชั่นได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำKM (สำหรับหน่วยงานสนับสนุน) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ดิลกา ไตรไพบูลย์ ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการทำกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการในหน่วยงานของตนและนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งสามารถถอดบทเรียนได้ ดังนี้

กลุ่มที่ 1

1

กลุ่มที่ 2

2

กลุ่มที่ 3

3

กลุ่มที่ 4

4

Tags: , ,

Leave a Reply

*