การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

Knowledge Management (KM)

เรื่อง การเป็นอาจารย์ที่ปรึกหาในการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ เพื่อทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งทางด้านการศึกษา วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนอย่างเป็นระบบ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้า ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในอนาคต อีกทั้งคอยตักเตือนและดูแลความประพฤติ ให้คำปรึกษา และให้กำลังใจเพื่อนักศึกษาพัฒนาตนเป็นคนเก่ง คนดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

 

ข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อ 5 นักพบ นักศึกษาในความดูแลทั้งหมดก่อนการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเพื่อ ให้คำแนะนำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน และข้อ 6 ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ

ที่มา คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยโยนก ปีการศึกษา 2533

 

จากการได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้พบประเด็นต่างๆ ในการลงทะเบียนเรียบของนักศึกษา ที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบคอบในการวางแผนการเรียนของตนเอง โดยเลือกลงทะเบียนตามแบที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ แต่มิได้คำนึงถึงการแก้เกรดที่ไม่ผ่าน (F หรือ U หรือ W) ซึ่งอาจจะส่งผลให้นักศึกษาที่ดูแลไม่จบการศึกษาตามเกณฑ์

ดังนั้นทางอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจึงได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการให้คำปรึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเป็นขั้นตอน  ดังนี้

 1. เรียกประชุมนักศึกษา ก่อนการลงทะเบียนเรียน 1 สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการเรียนการสอนในเทอมต่อไป โดยชี้แจงรายวิชาและ ลักษณะของรายวิชา และ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการช่วยเหลือกันและกันระหว่างเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
 2. ให้นักศึกษากรอกผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาลงในแบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบสถานะที่แท้จริง ของตัวนักศึกษา ว่าเรียนได้ตรงตามเกณฑ์ หรือ มีสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W ที่ภาคการศึกษาใด ได้ดำเนินการกแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม้ และสามารถตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยของแต่ละภาคการศึกษา และ คะแนนเฉลี่ยรวม เพื่อวางแผนการเรียนต่อไป

 3. อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียนรวมของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
  1. ถ้าได้เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ และให้ตรวจสอบ ผลการเรียนที่ผ่านมาต้องไม่มีสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หากมี ให้พิจารณาลงทะเบียนเพิ่มเติม โดยพิจารณาประกอบเพิ่มเติมคือ หน่วยกิตในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ตารางเรียน และตารางสอบไม่ทับซ้อนกัน
  2. ถ้าเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ให้พิจารณาความสามารถในการเรียน โดยจะเลือกลงทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็ได้ หรือ จะต้องลดรายวิชาที่ไม่เหมาะกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกมีเวลาทุ่มเทกับการเรียนอย่างจริงจัง ให้ได้คะแนนดีขึ้น
 4. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในระบบตามกำหนดเวลา

  a.   เมื่อนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนตามกำหนดเวลา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติเป็น
  รายบุคคล
  b.   หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ลงทะเบียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษากดไม่อนุมัติ และ พิมพ์
  ข้อมูลการปรับแก้ไขเพื่อให้นักศึกษาแก้ไขอีกครั้ง
 5. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์เอกสารการลง
  ทะเบียนจากระบบ นำส่งอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามอนุมัติซ้ำอีกครั้ง และรวบรวมให้หัวหน้าห้องบันทึกใบคุมการส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน เพื่อนำส่งงานทะเบียน ในการกรอกใบคุมการส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนเพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร และ เป็นการ Recheck การลงทะเบียนของนักศึกษาได้ครบทุกคน
เรื่องนี้ถูกเขียนใน KM:ด้านการวิจัย, คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.