การเขียนบทความวิชาการจากงานวิจัย

อาจารย์ชินพันธ์  โรจนไพบูลย์ วิทยากร ได้แชร์ประสบการณ์จากการเขียนบทความวิชาการจากงานวิจัย ดังนี้

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย โดยทั่วไป จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ

 • ส่วนนำ ซึ่งจะประกอบด้วย
  • ชื่อเรื่อง
  • บทคัดย่อ โดยในบทคัดย่อจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ (เพื่ออะไร) วิธีดำเนินการวิจัย (ใช้อะไร) และ ผลการวิจัย (พบอะไร) ในการเขียนบทนำนี้ จะเขียนแบบปิระมิดกลับหัวคือเริ่มจากภาพกว้างลงมาสู่สิ่งที่ค้นพบ การอ้างอิงข้อมูลในส่วนนี้ควรเป็นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 • ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
  • ความเป็นมาของปัญหาการวิจัยซึ่งเป็นการนำเสนอให้ทราบเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการวิจัยเรื่องนั้นๆ
  • วัตถุประสงค์การวิจัย ในส่วนนี้แหล่งเผยแพร่อาจกำหนดให้เขียนคำถามและสมมติฐานการวิจัยด้วย
  • วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการนำเสนอรายละเอียดประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ผลการวิจัย สรุปอภิปรายผล เป็นการเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อ
  • ข้อเสนอแนะจากการวิจัย สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
 • ส่วนท้าย อาจกล่าวถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและต่อด้วยบรรณานุกรม
ข้อความนี้ถูกเขียนใน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.