การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา Northwind

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา Northwind ของ อ.วิเชพ ใจบุญ พบว่า ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Computer Netwok) สำหรับนิสิตกลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักการทำงานของการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย และสามารถเลือกใช้โพรโทคอลที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย 2) เพื่อให้นิสิตเข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงานจริงในปัจจุบัน ด้านการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายและการเลือกโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management) ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม 3) เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งได้ 4) เพื่อให้นิสิตสามารถติดตั้งระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล และสร้างฐานข้อมูล NorthWind บนระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล รวมทั้งสามารถปรับแต่งค่าการทำงาน (Configuration) ให้กับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

โดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย และมีการทดลองสร้างระบบเครือข่ายผ่านโปรแกรมจำลองการทำงานของอุปกรณ์จริงในระบบเครือข่าย คือ Cisco Packet Tracer 2) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโพรโทคอลที่ใช้กันบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเลือกกรณีศึกษา TCP/IP และมีการทดลองสร้างระบบเครือข่ายสำหรับการสื่อสารข้อมูลโดยใช้โพรโทคอล TCP/IP ผ่านโปรแกรมจำลองการทำงานของอุปกรณ์จริงในระบบเครือข่าย คือ Cisco Packet Tracer 3) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งที่มีลิขสิทธิ์ และโอเพนซอร์ท และให้นิสิตทำรายงานเกี่ยวโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล ตามที่นิสิตสนใจโดยให้ลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง การสร้างฐานข้อมูล การกำหนดสิทธ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล และการเรียกใช้งานฐานข้อมูลผ่านคำสั่ง SQL พร้อมทั้งข้อเด่นและข้อด้อยของโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูลที่นิสิตสนใจ 4) จากข้อที่ 3 ผู้สอนได้เลือกใช้โปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล  MySQL ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลที่สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย และในกรณีศึกษานี้จะใช้โปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล MySQL ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux โดยใช้ Ubuntu 16.04 lts (ก) ให้นิสิตสร้างระบบปฏิบัติการ Ubuntu 16.04 lts ผ่านระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สำหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ หรือ (Infrastructure as a Service or IaaS) ที่สร้างจาก OpenStack (ข) ให้นิสิตติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับการบริการจัดการที่เกี่ยวข้องผ่าน Remote Command line Terminal เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เสหมือนบน Cloud Computing ที่สร้างจาก OpenStack ผ่านโพโทคอล ssh (ค) ให้นิสิตประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล NorthWind ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบนโปรแกรม Microsoft Access โดยนำโครงสร้างฐานข้อมูลดังกล่าวไปสร้างบนโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล MySQL บนคอมพิวเตอร์เสหมือนที่อยู่บน Cloud Computing ที่สร้างจาก OpenStack 5) จากข้อ 4 ให้นิสิตปรับแต่โปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล MySQL เพื่อสามารถเรียกใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ตได้ผ่านโพรโทคอล TCP/IP, HTTP, HTTPS

ผลสรุป มีดังนี้ 1) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานองการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย และเห็นภาพการทำงานจริงผ่าน กรณีศึกษาที่กำหนด ทำให้ Class GPA 3.5 และคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 79.83 ในรายวิชา CPSC 342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) นิสิตสามารถสร้างฐานข้อมูล NorthWind บนโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล MySQL ได้ 3) นิสิตสามารถปรับแต่งค่าการทำงานต่างๆ ให้กับโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้สามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายโดยใช้โพรโตคอล TCP/IP, HTTP, HTTPS

เกี่ยวกับ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่องนี้ถูกเขียนใน KM:ด้านการวิจัย, คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.