Posts Tagged ‘faculty’

คณะนิเทศศาสตร์ ม.เนชั่น ใน สยามสาระพา

Sunday, May 19th, 2013
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

คลิ๊ปรายการสยามสาระพา ตอน เปิดโลกการศึกษากับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ออกอากาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ทาง Nation Channel ดำเนินรายการโดยคุณวรรณศิริ ศิริวรรณ

ได้พบกับ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง รองคณบดี จัดรายการวิทยุในห้องสถานีวิทยุเสียงลำปาง 104.25 MHz โดยเล่าถึงกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้ทำระหว่างเรียนทั้งเป็นผู้จัดรายการ เขียนข่าว ทำรายการทีวีในห้องสตูดิโอของมหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ ม.เนชั่น ใน สยามสาระพา

Sunday, May 19th, 2013
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น

คลิ๊ปรายการสยามสาระพา ตอน เปิดโลกการศึกษากับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ออกอากาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ทาง Nation Channel ดำเนินรายการโดยคุณวรรณศิริ ศิริวรรณ

ได้พบกับ อ.ชินพันธ์ โรจนไพบูลย์ รองคณบดี อ.นงลักษณ์ สุวรรณวิชิตกุล หัวหน้าสาขาการตลาด อ.จักรกฤษณ์ ตันติพงศ์ สาขาการบัญชี   บริเวณริมอ่างตระพังดาว โดยเล่ากิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555

Wednesday, January 9th, 2013
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555

สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง ในชื่อ “อ.พ.ร.สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2555”  ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ตั้งแต่ 8.30น. – 23.00น. ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้พลังสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เคารพกติกาในการเล่นกีฬา ทำให้บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งเป็นการหล่อหลอมความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในลังคม
โดยมีสถาบันการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
3. สถาบันการพลศึกษาจังหวัดลำปาง
4. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
5. วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลำปาง
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
7. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
8. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
9. วิทยาลัยการอาชีพเถิน
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
11. โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
12. มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง

+ http://www.scribd.com/doc/119583773/

+ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.406048516138906.93906.228245437252549

บัณฑิต ม.เนชั่น แสดงความในใจ

Saturday, December 22nd, 2012

สัมภาษณ์บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แสดงความในใจหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 (วันเดียวกับวันโลกแตก) ซึ่งประเด็นที่ศิษย์สะท้อนก็จะเป็นหลักสูตร อาจารย์ โปรเจค และงานที่ทำ

http://77.nationchannel.com/home/317512/

1. บัณฑิต นวลถนอม ไร่นากิจ

2. บัณฑิต วัลลียา ปุ๊ดสา

3. บัณฑิต ภาวิณี อินติ๊บ

4. บัณฑิต นันทวัฒน์ ธีรวัฒน์วาที

5. บัณฑิต วณัฐพงศ์  สุวรรณศิลป์

6. บัณฑิต รพีพรรณ ใจเที่ยง

7. บัณฑิต หทัยทิพย์ ขัติยะ

8. บัณฑิต ปทุมพร เมืองเมา